Encyklopedie Nápověda

metasomatóza  pochod, při němž jedna složka systému je postupně nahrazována druhou. Rozeznává se větší počet typů metasomatózy, v magmatických horninách jsou to např. feldspatizace, greisenizace, serpentinizace atd. , v sedimentech zejména silicifikace a dolomitizace; nebo jde o zatlačování různých hornin rudními minerály. Metasomatóza nastává za různých teplot a tlaků; zvláště intenzívní je metasomatóza pneumatolitická a hydrotermální, které mohou vést k rozsáhlé přeměně snáze rozpustných (zatlačitelných) hornin, zejména vápenců a dolomitů. Příkladem mohou být kontaktně metasomatická ložiska, hydrotermálně metasomatická ložiska (obr. 79, 132) apod. Pokud nenastala rekrystalizace metasomatické substance, lze někdy pozorovat relikty původní textury nebo struktury. Syn. zatlačení, substituce, nahrazení (náhradová ložiska).

Metasomatické zrudnění.

obr. Metasomatické zrudnění.

Obr. 79.   Rudní minerály hydrotermálního původu (vyznačené silnými tečkami) se nahromadily hlavně ve vápencích (3), jejichž zatlačováním (metasomatózou) vznikla ložiska obsahující četné relikty původních vápenců. V pórovitých pískovcích (1) je kromě rudní žíly vyvinuto i zrudnění impregnačního typu, zatímco břidlice (2) neumožnily vznik větších rudních akumulací.Metasomatické zrudnění vzniklé částečným nahrazením páskovaného vápence sfaleritem.

obr. Metasomatické zrudnění vzniklé částečným nahrazením páskovaného vápence sfaleritem.

Obr. 132.   Zrudnění má též páskovanou texturu 1 - světlé a tmavé pásky vápence, 2 - sfalerit, 3 - křemenná žilka. 
Text a obrázky: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

substituce

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007