Encyklopedie Nápověda

krystal  trojrozměrné těleso se zákonitou atomární stavbou, která se často projevuje viz anizotropií různých fyzikálních vlastností. Rostl-li krystal bez omezení, mívá dobře vyvinuté krystalové plochy (jeví idiomorfní neboli euhedrální či automorfní omezení), v opačném případě může být jeho omezení jakékoliv (alotriomorfní neboli xenomorfní či anhedrální omezení), což však neovlivňuje ostatní vlastnosti vyplývající z jeho krystalického stavu. Podle os a úhlů jimi svíraných lze krystaly a krystalické látky zařadit do 7 krystalových soustav. Jsou to soustava

1. trojklonná (triklinická) - tři nestejně dlouhé osy svírají tři rozdílné úhly, z nichž žádný není roven 90°;

2. jednoklonná (monoklinická) - tři nestejné osy, předozadní osa svírá s vertikálou tupý úhel, zbývající dva úhly jsou 90°;

3. kosočtverečná (rombická, ortorombická) - tři nestejně dlouhé osy, vzájemně kolmé;

4. čtverečná (tetragonální) - tři na sebe kolmé osy, z nichž dvě jsou stejné délky (vertikála je odlišné délky);

5. šesterečná (hexagonální) - tři pasné osy vzájem ně svírající úhel 60° a na ně kolmá čtvrtá osa, vertikála;

6. klencová (trigonální, romboedrická) - stejné uspořádání os jako u soustavy šesterečné, avšak nižší souměrnost; klencová soustava  bývá někdy spojována se soustavou šesterečnou;

7. krychlová (kubická) - tři stejné, vzájemně kolmé osy. obr. 102.

Krystalografické osní kříže

obr. Krystalografické osní kříže

Obr. 102.  1 - trojklonný, 2 - jednoklonný, 3 - kosočtverečný, 4 - čtverečný, 5 - šesterečný a klencový, 6 - krychlový. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

čtverečná soustava hexagonální soustava jednoklonná soustava klencová soustava kosočtverečná soustava krychlová soustava krystalografie kubická soustava monoklinická soustava regulární soustava rombická soustava romboedr romboedrická soustava rtorombická soustava šesterečná soustava soustavy krystalové tetragonální soustava trigonální soustava triklinická soustava trojklonná soustava

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007