Encyklopedie Nápověda

krušnohorské krystalinikum  je brachyantiklinální stavby a skládá se z různě metamorfovaných sedimentů prekambrického až staropaleozoického stáří (fylitů, svorů a pararul) a z migmatitů, ortorul a granitů. Pod celými Krušnými horami leží patrně souvislý granitický batolit, k němuž patří především viz karlovarský a smrčinský pluton, četné žulové porfyry a viz teplický porfyr. Na jihu je krušnohorské krystalinikum ohraničeno litoměřickým zlomem a vlastní Krušné hory jsou od mladších útvarů na JV odděleny krušnohorským zlomem (místy s výškou skoku až 800 m).

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

smrčinský pluton

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007