Encyklopedie Nápověda

barva magmatických hornin  je do značné míry ukazatelem jejich kyselosti či bazicity. Vyjadřuje se indexem (intenzity) zbarvení, který je roven procentuálnímu zastoupení tmavých minerálů, tj. především feromagneziových minerálů (olivín, pyroxen, amfibol, biotit aj. ). Jejich protějškem jsou světlé minerály (křemen, živec a foidy). Podle velikosti indexu lze např. rozlišit horniny: index zbarvení hololeukokratní 0-10 (0-5) leukokratní 10-40 (5-35) mezokratní 40-60 (35-65) melanokratní 60-90 (65-95) holomclanokratní 90-100 (95-100) Index nepřihlíží ke zbarvení živců, a proto např. laurvíkit (druh syenitu) má sice nízký index, je však velmi tmavou horninou vzhledem k hojnosti tmavých živců. Viz obr. 124.

Zjednodušená klasifikace magmatických hornin.

obr. Zjednodušená klasifikace magmatických hornin.

Obr. 124.   Velkými písmeny jsou uvedeny horniny hlubinné neboli plutonické (např. granit), malými písmeny horniny výlevné neboli efuzivní (např. ryolit). Uváděný křemenný diorit v podstatě odpovídá tonalitu. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007