Special Papers >> Pro autory

Pro autory

 

POKYNY AUTORŮM PRO PŘEDKLÁDÁNÍ RUKOPISU V ELEKTRONICKÉ FORMĚ

 K publikování textů a obrázků používá vydavatelství České geologické služby programy Adobe InDesign nebo Ventura Publisher. Vstupní text pro tento program musí být napsán standardním písmem (Times, Helvetica nebo Ariel) v textovém editoru MS Word (*.doc, *.txt). Všechny obrázky – pérovky, grafy, fotografie – musí být uloženy mimo wordovský text; na jejich místě v textu mohou být popisky k obrázkům.

Články se předkládají v elektronické formě (CD-ROM, DVD-ROM, flash disk, popř. disketa) spolu s vytištěným exemplářem.  

Rastrové obrázky (bitmapy) musí být uloženy ve formátech TIFF (*.tif), Windows Bitmap (*.bmp), EPS (*.eps), případně JPEG (*.jpg, *.jpeg) či Photoshop (*.psd). Požadované rozlišení pro barevné či černobílé fotografie je 300 dpi při předpokládané tiskové velikosti, pro pérovky v režimu „stupně šedi“ 600 dpi a pro pérovky v režimu „bitová mapa“ 800–1200 dpi.

Vektorová grafika má být dodána ve formátech Illustrator (*.eps) nebo Corel DRAW! (*.cdr). Vektorové obrázky nemají obsahovat rastrové soubory (pokud je to nutné, jejich rozlišení musí odpovídat výše uvedeným požadavkům pro bitmapy.)
Je možné předložit i klasické fotografie či diapozitivy a digitalizaci ponechat na pracovnících vydavatelství, popř. domluvit další možnosti v redakci.

Při editování textu se prosím řiďte následujícími instrukcemi:
1. Neodsazujte a nezarovnávejte odstavce, slova nedělte. Názvy kapitol a podkapitol pište jako samostatný odstavec oddělený řádkou.
2. Enter používejte výhradně pro ukončení odstavce.
3. Kromě horních a dolních indexů používejte v celém textu jen standardní typ písma, pro zvýraznění textu tučné písmo a kurzivu. Za interpunkčními znaménky (čárkou, tečkou, dvojtečkou, středníkem, vykřičníkem, otazníkem, závorkou) je vždy odklep!
4. K psaní číslic 0 a 1 používejte pouze nulu a jedničku, nikoliv O (velké o) a l (malé el).
5. Tabulky pište v textovém editoru MS Word, Corel WordPerfect, Excel.
6. Popisy k obrázkům vložte na místo požadovaného umístění obrázků jako samostatný odstavec. Před odstavcem a po něm vynechejte jednu řádku.
7. Rozlišujte psaní pomlček (–) a divisů neboli rozdělovníků (-). Divis používejte pouze ve složených slovech, jako např. česko-polský, pomlčku (ctrl + minus na číselné klávesnici) vyjadřující rozmezí a dobu trvání pište bez odklepů: v letech 1989–2007, hloubka 10–15 km, na str. 17–19.
8.  Matematické výrazy pište pouze za pomoci editoru rovnic, jenž je součástí MS Wordu. K řeckým písmenům tužkou připište název písmene.
9. Při citaci literatury uvádějte pouze příjmení autorů a rok vydání, ve větě např. jak zkoumali Krásný, Dudek a Kukal (2000), odkaz v závorce s pomlčkami (Krásný – Dudek – Kukal 2000).Citace v seznamu literatury pište podle vzoru: 
Kamarád, L. – Malkovský, M. (1955): Zpráva o geologickém mapování. – Zpr. geol. Výzk. v Roce 1954, 70–74.
Kodym, O. (1963): Geologie Československa. – Nakl. Čs. akad. věd. Praha.
Kröner, A. – Jaeckel, P. (1998): Single zircon ages. – Int. J. Earth Sci. (Geol. Rdsch.), 90, 304–324.
Kukal, Z. – Němec, J. – Pošmourný, K. (2005): Geologická paměť krajiny. – 224 str. Čes. geol. služba. Praha.
     V citacích periodik jsou substantiva velkým písmenem, adjektiva malým, archivované manuskripty bez ohledu na rok vzniku jsou uložené v instituci s aktuálně platným jménem – tedy např. Čes. geol. služba. Praha.
10. K elektronickému souboru přiložte text vytištěný na formátu A4 s očíslovanými stranami a veškeré obrázky, tabulky nebo přílohy s doporučeným rozměrem. Vyznačte tužkou hierarchii (řády) titulků čísly před titulkem 1 2 atd., zařazení obrázků číslem v kroužku, kurzivu, kapitálky, odlišnou velikost písma atd.

Děkujeme, že se budete těmito pokyny řídit.

Jak psát rukopisyJak psát rukopisy
Nejčastěji se vyskytující formální chyby, které značně znepříjemňují život redakcím a prodlužují cestu od rukopisu ke knize a časopis. PDF 128 kB.
 

© Česká geologická služba, 2007