Encyklopedie Nápověda

sesuv  přemístění horninových hmot po svahu dolů působením gravitace. Pohyb nastává

1. podél strukturních rovin (vrstevnatost, zbřidličnatění, puklinatost - obr. 195), zejména na styku propustného a nepropustného horninového materiálu (obr. 196, 197), po nasycení vodou, kdy některé horniny se stávají kluzkými;

2. podél zakřivených ploch umožňujících rotační pohyb (např. sesuvy v jílech - obr. 198). Podle tvaru sesuvu se rozlišují dva krajní případy - sesuv frontální (široký) a sesuv proudový (úzký a dlouhý).

Při stavbě silnice v okolí Týna nad Vltavou byl podříznut svah budovaný pararulami a tím porušena jejich stabilita.

obr. Při stavbě silnice v okolí Týna nad Vltavou byl podříznut svah budovaný pararulami a tím porušena jejich stabilita.

Obr. 195.   Pararuly se sesunuly podél ploch břidličnatosti a zavalily komunikaci. Čárkovaně vyznačen jednak původní svah, jednak silniční zářez (s číselným vyjádřením jeho sklonu).Kerný sesuv

obr. Kerný sesuv

Obr. 196.  Kerný sesuv okraje andezitového příkrovu (a) na neogenních jílech a siltech (černě) u Handlové.Sesuv vyvolaný porušením stability svahu

obr. Sesuv vyvolaný porušením stability svahu

Obr. 197.  Při výstavbě sanatoria na východní Moravě byl hluboce podříznut svah budovaný flyšem (1) a jílovito-písčitými zvětralinami (2), které se sesunuly (3) a ohrozily budovu.Sesuv a jeho terminologie

obr. Sesuv a jeho terminologie

Obr. 198.   
Text a obrázky: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007