Encyklopedie Nápověda

pyroxeny  důležitá skupina horninotvorných inosilikátů, příbuzných amfibolům (liší se od nich 90° štěpností - @ obr. 3, 171). Vyskytují se zejména v bazických a ultrabazických magmatitech, některé druhy jsou hojné i v metamorfitech. Rozkladnými pochody se mění v serpentin, chlorit aj. , jindy nastává jejich přeměna v amfibol, nazvaná uralitizace. Pyroxeny jsou většinou jednoklonné, zčásti kosočtverečné. Kosočtverečné pyroxeny (ortopyroxeny) tvoří izomorfní řadu, v níž se podle obsahu Mg a Fe2+ rozeznávají enstatit (Mg-pyroxen), hypersten a bronzit (nejméně Mg, nejvíce Fe). Tyto pyroxeny se vyskytují hlavně v gabrech a ultrabazikách. Jednoklonné pyroxeny (klinopyroxeny) zahrnují

1. skupinu železnato-hořečnatých a vápenatých pyroxenu a

2. skupinu alkalických pyroxenu. Do prvé skupiny patří diopsid, hedenbergit, pigeonit a augit (obr. 171, 172). Diopsid (Ca-Mg pyroxen) je běžný v metamorfitech, pigeonit a augit v andezitech, bazaltech, gabrech aj. K alkalickým klinopyroxenům patří egirín (obsahuje Na), jadeit (Na) a spodumen (Li); egirín se vyskytuje v alkalických granitech, syenitech, fonolitech aj.

Amfibol obecný

obr. Amfibol obecný

Obr. 3.  (1) a jeho charakteristická štěpnost v řezu podle báze (2). Srv. štěpnost pyroxenu.Pyroxen

obr. Pyroxen

Obr. 171.  1 - augit, 2 - řez podle báze s dobře patrnou štěpností (úhel štěpných trhlin téměř 90°). @ štěpnost amfibolu.Ca-Mg-Fe diagram (%) ukazující vztahy železnato-hořečnatých a vápenatých klinopyroxenů.

obr. Ca-Mg-Fe diagram (%) ukazující vztahy železnato-hořečnatých a vápenatých klinopyroxenů.

Obr. 172.   
Text a obrázky: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

augit bronzit diopsid egirín enstatit ortopyroxen pigeonit spodumen uralitizace

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007