Encyklopedie Nápověda

ostravsko-karvinský revír   - moravskoslezský úsek hornoslezské černouhelné pánve; leží v předpolí flyšoidních spodnokarbonských sedimentů Nízkého Jeseníku a představuje čelní hlubinu variského horstva, vyplněnou svrchnokarbonskými sedimenty (sp. namur-westfal A) - obr. 151, 152. Jejich celková mocnost dosahuje až 3 800 m a obsahují četné uhelné sloje o souhrnné mocnosti asi 120 m (z převážné části koksovatelné uhlí). Spodnější ostravské souvrství obsahuje ještě vložky mořských sedimentů (tzv. mořská patra) a je intenzivněji zvrásněno (z. část pánve); mladší karvinské souvrství (asi 1 000 m mocné) je již celé sladkovodního původu, je málo postiženo vrásněním, obsahuje méně uhelných slojí, avšak větší mocnosti. Dále k jihu leží podbeskydská (černouhelná) pánev, krytá příkrovy Beskyd.

Ostravsko-karvinský revír

obr. Ostravsko-karvinský revír

Obr. 151.  Schematický řez ostravsko-karvinským revírem.Příklad vrstevního sledu ostravsko-karvinského revíru.

obr. Příklad vrstevního sledu ostravsko-karvinského revíru.

Obr. 152.  Nejvyšší část ostravského souvrství s mořským patrem (mp) a nejspodnější část karvinského souvrství s význačnou slojí Prokop (P) na bázi a s typickým výskytem slepenců. 
Text a obrázky: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007