Encyklopedie Nápověda

geologická mapa  znázorňuje rozšíření hornin a stratigrafických jednotek, a to různými barvami nebo šrafami. Podle měřítka se u nás rozlišují geologické mapy

1. přehledné - 1 : 100 000 a měřítka menší (např. generální mapa 1 : 200 000);

2. základní - 1 : 25 000, popř. 1 : 50 000 a

3. podrobné- 1 : 10 000 a měřítka větší. Je-li v mapě vyjádřen i kvartérní pokryv, mluví se o mapě přikryté, není-li zobrazen, jde o mapu odkrytou. Kromě geologických map zemského povrchu se někdy sestavují i mapy podpovrchové (např. v důlních revírech) zobrazující geologickou situaci v určité hloubce pod povrchem. Znázorňuje-li mapa geologickou stavbu zemského povrchu v určitém období geologické minulosti, nazývá se mapou paleogeologickou. viz též geologie, paleogeografie.

Text: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

paleogeologická mapa

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007