Encyklopedie Nápověda

geofyzika  součást věd o Zemi aplikující metody fyziky na studium Země, jejího plynného obalu a dálkového působení (magnetické a gravitační pole). Zahrnuje dílčí disciplíny, jako např. seizmiku (studium zemětřesení aj. ), výzkum gravitačního pole a rotace Země, jejího magnetického pole a tepelného toku, též mnohé aspekty vulkanologie a oceánologie, dále klimatologii, meteorologii, výzkum přírodní radioaktivity aj. Poznatky geofyziky jsou základem teorií o struktuře, složení, fyzických vlastnostech a vývoji Země. Velký praktický význam má geofyzikální průzkum a prospekce sloužící k poznání podpovrchové geologické stavby a vyhledávání nerostných surovin. Provádějí se na zemi i na moři, také ze vzduchu pomocí letadel a v hlubinných vrtech. Hlavními metodami jsou

1. gravimetrie, studující tíhové pole Země;

2. studium geomagnetismu, tj. magnetického pole Země - metody magnetometrické;

3. geoelektrický průzkum studující výskyt a průběh vodičů a nevodičů v zemské kůře - metoda odporová, spontánní polarizace, slingram; seizmický průzkum sledující šíření otřesných vln uměle vyvolaných (např. odpálením trhaviny). Studují-li se vlny odražené od geologických rozhraní, mluví se o metodě reflekční, kdežto metoda refrakční je založena na studiu vln lomených; měření přírodní viz radioaktivity (radiometrické metody). Některé z těchto metod, upravené a doplněné o další speciální metody, nalézají široké uplatnění při karotáži, tj. při průběžném sledování fyzikálních vlastností hornin ve vrtu (karotáž elektrická, jaderná, magnetická,   akustická);  to přináší i cenné poznatky o složení hornin, jejich nádržních vlastnostech a obsahu kapalin (voda, solanka, ropa).

 
Text: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

geoelektřina, geoelektrický průzkum geomagnetismus gravimetrie károtáž magnetický polarizace spontánní prospekce reflexe, reflekční metoda refrakce, refrakční metoda seizmika, seizmický průzkum spontánní polarizace telurické proudy

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007