Encyklopedie Nápověda

aplit   obvykle se rozumí granitový aplit, tj. magmatická hornina vázaná na granity a mající podobné složení. Jemnozrnná hornina (zrno kolem 0, 5 mm) světlé barvy složená z křemene, mikroklínu a kyselého plagioklasu (oligoklas), někdy s pneumatolytickými minerály (obr. 6). Aplit tvoří poměrně slabé žíly uvnitř granitů, často pospolu s pegmatity, do nichž může přecházet. Většina aplitů vzniká z reziduí unikajících z tuhnoucích granitů. Obsahují-li roztoky těkavé látky, vzniká pegmatit, v opačném případě aplit. Existují též aplity jiného složení, např. syenitový nebo dioritový. Aplitická struktura panalotriomorfní struktur.

Aplit

obr. Aplit

Obr. 6.  - skládá se z čirého křemene, slabě zakaleného živce (ortoklas a v menši míře plagioklas - pl) a drobných zrnek biotitu (bi). Zvětšeno. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Odkazy

panalotriomorfní struktura

Na tento termín se odkazuje

panalotriomorfní struktura

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007