Úvodní stránka >> Projekt

Projekt

Základní cíle
Přínosy a kritéria splnění cílů
Způsob řešení projektu
Doba řešení projektu


Základní cíle

Objasnění zákonitosti interakce systému „voda – hornina – krajina“ ve vybraných oblastech s významnými zdroji podzemních vod. Vytvoření základu hydrogeologické vrstvy národní geodatabáze. Rozšíření a prohloubení dosavadní znalosti o geologických jevech a procesech, které proběhly v raných stadiích v sedimentárních pánvích Českého masivu.

Interakce systému voda – hornina – krajina je zásadní pro udržitelný rozvoj v oblasti užívání a ochrany podzemních vod jakož i dalších antropogenních činností. Nejvýznamnější zdroje podzemních vod se na území ČR nachází v pánevních hydrogeologických strukturách.

Geologická stavba pánevních hydrogeologických struktur je výslednicí jak synsedimentárních tak postsedimentárních procesů a její znalost je jedním ze základních předpokladů k porozumění interakce systému voda – hornina – krajina, stejně jako pro plánování a predikci v oblasti hospodaření s vodními zdroji a při jejich systematické ochraně.

Požadavkem evropské i české legislativy je dosažení dobrého kvantitativního a chemického stavu útvarů podzemních vod. Podrobnosti upravuje tzv. Rámcová směrnice o vodě z roku 2000 a další směrnice o ochraně podzemních vod před znečištěním. V Evropském parlamentu byla schválena v prosinci 2006 směrnice 118/2006 „Ochrana podzemních vod před znečištěním a zhoršením jejich stavu“. Podle těchto legislativních dokumentů musí ČR jednak stanovit limity ukazatelů dobrého kvantitativního a chemického stavu útvarů podzemních vod nejpozději v prosinci 2008 a na základě přijatých opatření v plánech oblastí povodí dosáhnout dobrého stavu útvarů podzemních vod do prosince 2015.

Hydrogeologická informační vrstva (dále jen HydroGEOČR50), která v rámci projektu vznikne, bude jedním ze základních podkladů pro řešení geochemicko-hydrogeologické problematiky a to v regionálním i detailním měřítku. Výše uvedená informační vrstva s interaktivní databází, která bude vytvořena na základě reambulovaných geologických map, za použití moderních výzkumných metod a aktuálních geochemických dat, umožní vytvoření odvozených vrstev (např. vytvoření dílčích map zranitelnosti horninového prostředí), které budou základem pro stanovení prahových hodnot (tj. limitů chemického stavu na národní úrovni) znečišťujících látek v podzemních vodách, zpracování metod a nástrojů pro tvorbu plánů povodí v ČR. Zároveň umožní zpřístupnění podkladů pro regionální i lokální  projekty zaměřené na životní prostředí (např. prognózní využití území včetně nastavení podmínek prevence a ochrany  horninového prostředí, podzemních a povrchových vod a ekosystémů vázaných na vodu v širších souvislostech) a zároveň poskytne signální informace odborné i laické veřejnosti (řešení životních situací).

K dosažení environmentálních cílů je nutná výzkumná podpora, která jednak pomůže pro podmínky ČR stanovit limity ukazatelů dobrého kvantitativního i chemického stavu podzemních vod podle přírodních podmínek, navrhne způsob hodnocení trendů znečišťujících látek podle požadavků evropských směrnic, dále zohlední interakci s povrchovou vodou  a vyvine metodiky, které budou v rámci projektu aplikovány na celou Českou republiku pro zpracování všech nutných výstupů – ať už se jedná o hodnocení režimu podzemních vod jako indikátoru dobrého kvantitativního stavu podzemních vod, zpracování přírodních zdrojů podzemních vod nově vymezených hydrogeologických rajonů (zásadní podklad pro vodní bilanci množství podzemních vod), stanovení přírodního pozadí přirozeně se vyskytujících látek, které jsou zároveň ukazateli chemického stavu podzemních vod a stanovení prahových hodnot pro dobrý stav podzemních vod.

 

Přínosy a kritéria splnění cílů

Přínosy projektu

 • Aktualizace informací o ovlivnění vody z hlediska geochemického, geologického a geoekologického, získání podkladů významných pro prognózy dalšího vývoje a uchování kvalitních zdrojů podzemních vod.
 • Podrobné objasnění mechanismů a procesů,  které formovaly geologický vývoj oblastí  s  významnými  zásobami podzemních vod.
 • Zpracování metod a nástrojů pro tvorbu plánů oblastí povodí v ČR a dosažení environmentálních cílů v jakosti vody.

 

Kritéria splnění cílů projektu

 • Zpracování metodik nebo využití výsledků v koncepčních materiálech pro oblasti životního prostředí, vytvoření specializovaných map na úrovni odborné publikace  a zveřejnění výsledků ve vědecké publikaci včetně impaktových periodik.
 • Vytvoření HydroGEOČR50 umožní získat aktuální spojité podklady se základními hydrogeologickými charakteristikami (mocnost kolektoru, mocnost izolátoru, průtočnost, propustnost, chemický typ vody, trendy chemického vývoje podzemních vod, velikosti specifického podzemního odtoku atd.) v přehledném měřítku  a  aplikované využití této vrstvy poskytne relevantní datové vstupy např. pro stanovení prahových hodnot v podzemních vodách, zpracování metod a nástrojů pro tvorbu plánů oblastí povodí v ČR, metody vedoucí k dosažení environmentálních cílů v jakosti vody, hodnocení stavu útvarů podzemních a povrchových vod v konkrétních oblastech, sestavení obecné zranitelnosti horninového prostředí, podklad pro sestavování územních plánů VÚC, které by právě s ohledem na přírodní poměry měly navrhnout optimální využití řešeného území nebo v kombinaci s dalšími vektorovými vrstvami tvorbu odvozených  map např. pro ekologické studie.
 • Vytvoření HydroGEOČR50 pokrývající celou ČR je zaplněním „mezery“ v geovědním informačním systému,  které s sebou přináší i některé další dílčí pozitivní aspekty:
  • Zhodnocení a dopracování stávajících datových podkladů vhodných pro konstrukci hydrogeologické informační vrstvy (např.využití a zpřesnění databáze Hydrofondu, datových podkladů ČHMÚ, VÚV T.G.M., karotážních měření)
  • Vytvoření geovědní vrstvy na bázi GIS umožňující vícevrstevné zobrazení superponovaných kolektorů v pánevních strukturách a přiřazení základních hydrogeologických charakteristik příslušným kolektorům
  • Vytvoření informační vrstvy s  aktuálními a snadno aktualizovatelnými hydrogeologickými informacemi, které jsou spojujícím článkem mezi geologií a dalšími složkami životního prostředí
  • Pro stanovení prahových hodnot budou kromě geochemické databáze Hydrofondu, ČGS a VÚV  využita režimní data ČHMÚ dokumentující trendy vývoje chemismu podzemních vod v řadě  hydrogeologických struktur od 60-tých let 20. stol.
  • Pro stanovení tzv. prahových hodnot v podzemních vodách ČR se bude vycházet jednak z přístupů navržených v projektu BRIDGE a z výsledků nových výzkumných prací (např. Surovinové regionální studie, Submodel horninové prostředí ČR 1 : 500 000, Model zranitelnosti vod dusičnany 1 : 500 000 ČR, Model zranitelnosti vod ČR acidifikace 1 :  500 000, Výskyt a pohyb nebezpečných látek v hydrosféře“2002, Mapa zranitelnosti vod ČR kovy 1 : 500 000, Mapa zranitelnosti podzemních vod ČR pesticidy 1 : 500 000).
  • Ve vodohospodářsky významných oblastech české křídové pánve bude navíc provedeno  vymezení superponovaných významných kolektorů bude opírat o výsledky geneticko-stratigrafické pánevní analýzy, vytvořených GISových map izopach, stratoizohyps  nejvýznačnějšího chronostratigrafického horizontu - báze turonu a báze cenomanu.
  • Sedimenty kolektorů a izolátorů české křídové pánve budou podrobně petrograficky a chemicky charakterizovány s použitím převážně stávajícího výbrusového materiálu a geochemických analýz hornin, což je stěžejní při řešení interakcí podzemní voda versus horninové prostředí a stanovení tzv. prahových hodnot.

 

Způsob řešení projektu

Práce, které budou probíhat v první fázi řešení projektu, mají nejen metodický ale i ověřovací charakter a jako takové budou provedeny v rozsahu vybraného reprezentativního území, na kterém bude možno ověřit postupy potřebné ke konstrukci HydroGEOČR50 pro celé území ČR. V druhé fázi  pak budou již ověřené metodické postupy aplikovány v rámci celé ČR.
K dosažení cílů je projekt rozdělen na tyto dílčí úkoly:
DÚ 01 – Analýza a aktualizace informací o ovlivnění podzemní vody z hlediska geochemického, geologického a    geoekologického včetně studia geologického vývoje vybraných oblastí s významnými zdroji podzemních vod
DÚ  02 – Tvorba hydrogeologické informační vrstvy
DÚ  03 – Metodika a uplatnění metodiky aplikovaného využití hydrogeologické informační vrstvy

 

DÚ 01 – Analýza a aktualizace informací

Tento dílčí úkol je zaměřen na objasnění mechanismů a procesů, které formovaly oblasti s významnými zdroji podzemních vod pro celé území ČR.

Dílčí úkol bude členěn  následovně:

 • Rekognoskace a analýza relevantních datových zdrojů, vhodných pro konstrukci digitální bezešvé hydrogeologické mapy, a to jak v ČGS (GEOČR50, dat analogové hydrogeologické databáze, která vznikla v rámci edice tištěných hydrogeologických map, karotážních měření atd.), tak externích organizací  (ČGS – Geofond, ČHMÚ či VÚV TGM).
 • Vyhodnocení dat z hlediska obsahového i z hlediska jejich dostupnosti, získání relevantních podkladů včetně podkladů významných z pohledu kvalitativního vývoje zdrojů podzemních vod
 • Aktualizace informací o ovlivnění vody z hlediska geochemického, geologického a geoekologického.
 • Studium geologického vývoje vybraných oblastí s významnými zdroji podzemních vod
  V první fázi řešení je zapotřebí rekonstruovat pánevní výplň z hlediska synsedimentárních procesů metodou geneticko-stratigrafické analýzy, v druhé fázi pak na základě znalosti současné strukturní stavby pánve zasadit sestrojený obraz stratigrafické stavby do současného strukturního kontextu.

 

DÚ 02: Tvorba hydrogeologické informační vrstvy

Tento dílčí úkol bude členěn následovně:

 • Vytvoření a ověření metodiky konstrukce hydrogeologické informační vrstvy v pilotní (reprezentativní) oblasti. Hlavním cílem bude vytvoření nebo dopracování metodik veškerých procesů vedoucích ke konstrukci hydrogeologické informační vrstvy:
  • dopracování metodiky tvorby liniových hydrogeologických hranic a otestování možností využití databáze Hydrofondu  pro konstrukci těchto hranic
  • zpracování metodiky pro odvození hydraulických parametrů horninového prostředí hydrogeologických struktur nebo jejich částí, kde je nedostatek kvantitativních dat, na základě režimních měření ČHMÚ jako doplňujících či substitučních dat
  • metodika agregace dat z GEOČR50 v rámci hydrogeologických struktur na území ČR pro pokryvné útvary na území ČR s rozdělením podle charakteristik jejich hydraulických vlastností.
 • Aplikace ověřené metodiky při konstrukci HydroGEOČR50 na celém území ČR. Vznikne digitální bezešvá hydrogeologická mapa v měřítku 1: 50 000, jejíž přesnost bude vyplývat z přesnosti měřítka základních digitálních vrstev použitých ke konstrukci (zejména GEOČR50). V jejím rámci budou řešeny následující úkoly:
  • Doplnění struktury hydrogeologické databáze, navržení výběru položek z této databáze, který bude připojen vždy k příslušnému typu hydrogeologického prostředí v rámci hydrogeologického celku v atributové tabulce s využitím existující databáze ČGS – Geofond/Hydrofondu a ČGS
  • tvorba hlavní hydrogeologické vrstvy – digitální bezešvé hydrogeologické mapy, zpracované ve dvou úrovních pro vybraný hydrogeologický celek:
   • první úroveň – polygony hydrogeologických hranic s připojenými základními kvantitativními a kvalitativními údaji včetně dalších přírodních charakteristik (propustnost, průtočnost, mocnost kolektoru, chemický typ vody, mocnost izolátoru atd.)
   • druhá úroveň - informace o lineárních částech hranic jednotlivých zvodní hydrogeologických struktur.

 

DÚ 03: Metodika a uplatnění metodiky aplikovaného využití hydrogeologické informační vrstvy

 • Zpracování metod a nástrojů pro tvorbu plánů oblastí povodí v ČR a dosažení environmentálních cílů v jakosti vody: řešení bude zaměřeno jednak na metodické postupy pro stanovení limitů ukazatelů dobrého chemického a kvantitativního stavu podzemních vod a jejich aplikace na všechny hydrogeologické rajony/útvary podzemních vod v ČR a na vytvoření internetové aplikace s údaji týkajícími se podzemních vod pro tvorbu plánů oblastí povodí v ČR, kde budou začleněny také relevantní výsledky z hydrogeologické informační vrstvy, vytvořené v DÚ 02. Navrhujeme následující postupné kroky:
  • Stanovení prahových hodnot pro chemický stav podzemní vody pro jednotlivé hydrogeologické rajony/útvary podzemních vod v ČR včetně zohlednění interakce s povrchovou vodou
  • Stanovení režimů hladin podzemních vod a přírodních zdrojů pro jednotlivé hydrogeologické rajony/útvary podzemních vod v ČR
  • Metodika zpracování trendů relevantních ukazatelů pro chemický stav útvarů podzemních vod v ČR
  • Vytvoření internetové aplikace s daty a výsledky týkajícími se podzemních vod pro tvorbu plánů oblastí povodí v ČR
  • Vytvoření dílčí mapy obecné zranitelnosti horninového prostředí ve dvou rozdílných hydrogeologických strukturách s přesností 1 : 50 000.

Doba řešení projektu

Pět let (2007-2011) Úkol bude rozdělen na 5 etap podle jednotlivých let. Vzhledem k termínu vyhlášení výsledků veřejné soutěže předpokládáme zahájení prací k  1. 8. 2007.© Česká geologická služba, 2007    Home | Webmaster | Mapa stránek | Interní info | Portál ČGS