Úvodní stránka >> Harmonogram prací

Harmonogram prací

 

Etapa 2007

DÚ01:

 • příprava webové stránky projektu
 • výběr a analýza relevantních datových zdrojů, vhodných pro konstrukci digitální bezešvé hydrogeologické mapy v ČGS
 • výběr a analýza relevantních datových zdrojů, vhodných pro konstrukci digitální bezešvé hydrogeologické mapy v externích organizacích  (ČGS – Geofond – Hydrofond, ČHMÚ či VÚV TGM)
 • Vyhodnocení z hlediska obsahového i z hlediska jejich dostupnosti, získání relevantních podkladů včetně podkladů významných z pohledu vývoje a uchování kvalitních zdrojů podzemních vod
 • Návrh metodiky aktualizace informací o ovlivnění vody z hlediska geochemického, geologického a geoekologického

DÚ02:

 • testování možností využití databáze Hydrofondu  pro konstrukci hranic v prostředí s rozdílnou průtočností
 • zahájení tvorby metodiky agregace dat z GEOČR50 v rámci hydrogeologických struktur na území ČR pro pokryvné útvary na území ČR s rozdělením na  propustné a nepropustné pokryvné útvary
 • zahájení tvorby metodiky tvorby liniových hydrogeologických hranic

DÚ03:

 • výběr ukazatelů, pro které se budou stanovovat prahové hodnoty
  ­ návrh metodiky stanovení přirozeného pozadí na základě postupů z mezinárodního projektu BRIDGE
 • návrh typologie hydrogeologických struktur/kolektorů pro potřeby stanovení přirozeného pozadí
 • zahájení prací na návrhu metodiky stanovení režimu podzemních vod v hydrogeologických rajonech/útvarech podzemních vod
 • sběr dat, potřebných pro etapu 2008

 

Etapa 2008

DÚ01:

 • příprava uživatelského rozhraní pro práci s daty
 • aktualizace informací o ovlivnění vody z hlediska geochemického, geologického a geoekologického pro pilotní území
 • revize strukturní mapy české křídové pánve
 • sestrojení izopachových map cenomanu (kolektor A) a nadmořské výšky báze turonu pro celou českou křídovou pánev
 • sestrojení stratigrafických řezů pro západní část pánve

DÚ02:

 • testování a dokončení metodiky agregace dat z GEOČR50 v rámci hydrogeologických struktur na území ČR pro pokryvné útvary na území ČR s rozdělením na  propustné a nepropustné pokryvné útvary
 • testování a dokončení metodiky tvorby liniových hydrogeologických hranic pro pilotní území
 • zahájení zpracování metodiky pro odvození hydraulických parametrů horninového prostředí hydrogeologických struktur nebo jejich částí, kde je nedostatek kvantitativních dat, na základě režimních měření ČHMÚ jako doplňujících či substitučních dat
 • tvorba nástrojů pro práci s datovými zdroji na bázi mapových služeb
 • návrh a aplikace doplnění struktury hydrogeologické databáze, navržení výběru položek z této databáze s využitím existující databáze ČGS – Geofond/Hydrofondu a ČGS
 • započetí tvorby liniové úrovně digitální bezešvé hydrogeologické mapy - informace o lineárních částech hranic jednotlivých zvodní a hydrogeologických struktur pro pilotní území

DÚ03:

 • rozčlenění typů hydrogeologických struktur/kolektorů pro stanovení přirozeného pozadí
 • návrh metodiky na stanovení prahových hodnot pro podzemní vodu (bez interakce s povrchovou vodou)
 • zpracování a vyhodnocení dat, shromážděných v roce 2007
 • návrh metodiky stanovení režimu podzemních vod pro hydrogeologických rajonech/útvarech podzemních vod
 • zahájení prací na návrhu metodiky stanovení přírodních zdrojů podzemních vod pro hydrogeologické rajony/útvary podzemních vod
 • sběr dat, potřebných pro etapu 2009
 • návrh prahových hodnot pro chemický stav podzemní vody pro jednotlivé hydrogeologické rajony/útvary podzemních vod v ČR

 

Etapa 2009

DÚ01:

 • dokončení aktualizace informací o ovlivnění vody z hlediska geochemického, geologického a geoekologického pro pilotní území a rozšíření aktualizace na celou ČR
 • hydrogeologická interpretace strukturní mapy a stratigrafických řezů pro západní část pánve
 • sestrojení stratigrafických řezů ve východní části pánve
 • izopachové mapy integrovaných mocností pro kolektory turonu

DÚ02:

 • Dokončení tvorby liniové úrovně digitální bezešvé hydrogeologické mapy pro pilotní území
 • tvorba a testování metodiky konstrukce úrovně polygonů hydrogeologických těles s připojenými základními hydraulickými a hydrochemickými údaji pro pilotní území
 • plnění databáze aktualizovanými daty pro pilotní oblast

DÚ03:

 • návrh metodiky na stanovení prahových hodnot pro podzemní vodu v interakci s povrchovou vodou
 • návrh způsobu kvantifikace podílu podzemních vod na povrchové vody
 • zpracování a vyhodnocení dat, shromážděných v roce 2008
 • sběr dat, potřebných pro etapu 2010
 • stanovení režimů podzemních vod pro jednotlivé hydrogeologické rajony/útvary podzemních vod v ČR
 • návrh metodiky stanovení přírodních zdrojů podzemních vod pro hydrogeologické rajony/útvary podzemních vod
 • zahájení prací na zpracování prahových hodnot pro podzemní vodu v interakci s povrchovou vodou
 • zpracování požadavků na funkci internetového portálu s daty a výsledky týkajících se podzemních vod pro tvorbu plánů oblastí povodí v ČR
 • příprava metodiky tvorby mapy zranitelnosti horninového prostředí na základě dat z pilotní oblasti

 

Etapa 2010

DÚ01:

 • revize informací o ovlivnění vody z hlediska geochemického, geologického a geoekologického pro celou ČR
 • konstrukce izopachových mapy integrovaných mocností pro kolektory turonu a coniaku
 • adaptace a vizualizace výstupů pro finální začlenění do hydrogeologické vrstvy národní databáze podle připomínek a požadavků hlavního řešitele

DÚ02:

 • Tvorba liniové úrovně digitální bezešvé hydrogeologické mapy pro celou ČR
 • tvorba úrovně polygonů hydrogeologických těles s připojenými základními hydraulickými a hydrochemickými údaji pro pilotní území (dokončení) a pro celou ČR
 • plnění databáze aktualizovanými daty
 • návrh struktury a funkčnosti internetové aplikace pro prezentaci HydroGEO
 • zahájení prací na publikaci výsledků v odborném periodiku

DÚ03:

 • zpracování a vyhodnocení dat, shromážděných v roce 2009
 • identifikace hydrogeologických rajonů/útvarů podzemních vod, významně ovlivňujících dobrý stav útvarů povrchových vod v ČR
 • návrh prahových hodnot pro chemický stav všech útvarů podzemních vod, významně ovlivňujících dobrý stav útvarů povrchových vod v ČR
 • zpracování metodiky hodnocení trendů relevantních ukazatelů pro chemický stav útvarů podzemních vod v ČR
 • stanovení přírodních zdrojů podzemních vod pro hydrogeologické rajony/útvary podzemních vod s existujícími daty v ČR
 • návrh datového modelu pro prezentovanou na bázi internetové aplikace
 • návrh struktury internetové aplikace s daty a výsledky týkajících se podzemních vod pro tvorbu plánů oblastí povodí v ČR
 • tvorba mapy zranitelnosti horninového prostředí v měřítku 1:50 000 ve vybrané hydrogeologické struktuře

 

Etapa 2011

DÚ01:

 • dokončení naplnění databáze aktualizovanými daty
 • finální revize výstupů  a jejich vzájemná syntéza, vysvětlení mechanismů vzniku a funkce pánevní struktury české křídové pánve
 • práce na publikaci výsledků v odborném periodiku

DÚ02:

 • dokončení tvorby liniové i polygonové úrovně digitální bezešvé hydrogeologické mapy pro celou ČR
 • rozšíření datové struktury národní geologické mapové databáze
 • začlenění HydroGEO do národní geologické mapové databáze
 • tvorba aplikace pro prezentaci a využití výsledků

DÚ03:

 • výběr a úprava dat/výsledků z hydrogeologické informační vrstvy pro internetový portál
 • výběr a úprava dat/výsledků z DÚ 03 pro internetovou aplikaci
 • naplnění databáze a vytvoření internetové aplikace s daty a výsledky týkajícími se podzemních vod pro tvorbu plánů oblastí povodí v ČR

© Česká geologická služba, 2007    Home | Webmaster | Mapa stránek | Interní info | Portál ČGS