Data projektu

Zhodnocení významnosti vstupu vybraných polutantů ze starých zátěží a probíhající těžby nerostů

Součástí projektu bylo sledování uvolňování, transport a fixace látek pocházejících z těžby černého a hnědého uhlí (Rosice-Oslavany a jihomoravského lignitového revíru), uranových rud (Rožná) a ropy (Hodonínsko). 

V oblasti ložiska Rožná bylo hodnoceno šíření minerálů uranu, resp. polutantů tvořených radioaktivními minerály uranu vodním tokem. Byly odebírány a analyzovány říční sedimenty a suspendovaná hmota. S cílem ověřit případné šíření radioaktivních polutantů a byly odebrány také nádržní sedimenty Brněnské přehrady. 

V oblasti Rosice-Oslavany byly vyvrtány dva mělké vrty v záplavové nivě řeky Oslavy s cílem vysledovat časové změny v hloubkovém profilu. 
V oblasti Dambořic byl proveden monitoring výskytu těkavých látek v místě starého překladiště a dále odběr vzorků vod z hydrogeologických vrtů v záplavové oblasti s těžebními vrty. 

© Česká geologická služba, 2010    Home    Webmaster     Portál ČGS