Modely transportu sedimentů a organických polutantů vázaných na suspendovanou hmotu v povodí Dyje

 

Projekt SP/1b7/156/07, Ministerstva životního prostředí


Projekt integruje moderní metody sedimentologického výzkumu vývoje říčních toků, molekulární geochemie vybraných polutantů s charakteristikou sorpčních a povrchových vlastností sedimentů a suspendované hmoty.

Základním cílem projektu je zdokonalení metodických postupů, které umožní rozlišit jednotlivé zdroje a transportní mechanismy polyaromatických uhlovodíků dané oblasti a vymezit rizikové objekty, např. sedimentární tělesa, v kterých dochází k jejich kumulaci.

Určení stupně významnosti konkrétních zdrojů umožní navrhnout nástroje vedoucí ke snížení celkové zátěže říčních a nivních sedimentů. Základním přístupem je sledování změn vybraných parametrů v čase, aplikace nových, doposud běžně nepoužívaných postupů odběru vzorků, netradičních analýz a integrované vyhodnocení multidisciplinárního výzkumu s důrazem na dynamiku dějů.

Prioritními sledovanými procesy jsou uvolňování, transport a fixace specifických polutantů pocházejících ze starých zátěží těžby černého a hnědého uhlí (Rosice-Oslavany a jihomoravského lignitového revíru), uranových rud (Rožínka) a ropy (Hodonínsko).

© Česká geologická služba, 2010    Home    Webmaster     Portál ČGS