Evropský geopark UNESCO Český ráj
Login

Odborné publikace

 

Přednášky

Rapprich V.: Eruptive styles of monogenetic colcanism in the Levín Volcanic Complex – central part of the Krkonoše Piedmont Basin (Rotliegend/Autunian).  – VENTS 4, Miękinia, Polsko.

O významu projektu pro region geoparku Český raj  a následném využití výsledků (geoinformační systém) průběžně informoval Dr. Řídkošil na výstavě „Planeta Země mocná i zranitelná“ v Muzeu Českého ráje formou přednášek. Výstavu shlédlo celkem  3 546 návštěvníků (včetně středních a vysokých škol a zahraničních zájezdů).

Řídkošil T. – Rapprich V. – Stárková M.: Science as a tool for Geosites attractivity increase – Volcanology in the Bohemian Paradise Geopark, Czech Republic.. New Challenges with Geotourism. Idanha-aNova, 14-16. September (Portugal)
 
Rapprich V. –  Stárková M. –  Breitkreuz Ch.: Monogenetic volcanism in tle Levín Volcanic Field (Krkonoše Piedmont Basin, Permian): eruptive styles and intercalations with environment.  –  GEODresden 2009,  Drážďany, Německo.

Čech S.:  Stratigraphy of the Bohemian Cretaceous Basin on the territory of the Czech Republic.  – GEODresden 2009, Drážďany, Německo.

Pracovní seminář , Sedmihorky, říjen 2009. Na semináři byly prezentovány dílčí výsledky v 25 příspěvcích (viz Příloha 1).


Publikace

Adamová M., Rapprich V., Stárková M. (2009): Chemizmus podkrkonošských melafyrů a jejich horninotvorných minerálů. Mafic volcanic rocks (melaphyres) in the Krkonoše Piedmont Basin – their bulk rock composition and chemistry of their rock-forming minerals. Acta Musei Turnoviensis 4.

Břízová E. (2009): Biostratigrafický výzkum organických sedimentů Českého ráje. Biostratigraphical research of organic sediments of the Český ráj area. Acta Musei Turnoviensis 4

Cajz V., Rapprich V., Schnabl P., Pécskay Z. (2009): Návrh litostratigrafie neovulkanitů východočeské oblasti.    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008, 9-15.

Čech S. (2009a): Stratigraphy of the Bohemian Cretaceous Basin on the Territory of the Czech Republic. In Röhling H.-G., Linnemann U., Lange J.-M.: GeoDresden 2009-Geologie der Böhmischen Masse. Kurzfassungen der Vorträge und Poster, svazek 63. s. 40-42. Deutsche Gesellschaft für Geowissenschaften. Hannover.

Čech S. (2009b): Některé nové nálezy inoceramové fauny v oblasti Českého ráje. –  Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008, 85-91.

Čech S. (2009c): Předběžné výsledky vrtu V 800 Střeleč (Geopark Český ráj, Čechy). Preliminary results of the borehole V 800 Střeleč (Bohemian Paradise Geopark, Bohemia). Acta Musei Turnoviensis 4.

Grygar, R. 2009 (v tisku): Morfotektonická a strukturní analýza lužické tektonické zóny na území Geoparku Český ráj.  Acta Musei Turnoviensis 4.

Hartman P., Prostředník J., Šída, P. (2009): Záchranný výzkum sídliště s výrobním okrskem ze závěru mladší doby kamenné v Turnově – Nudvojovicích. In: Sborník NPÚ – ÚOP Liberec.

Havlíček P., Štor T.  (2009): Český ráj: paleogeografický vývoj říčních toků v kenozoiku. Předběžné výsledky. Bohemian Paradise: Palaeogeographical development of the River streams during the Cainozoic. Preliminary results. Acta Musei Turnoviensis 4.

Hradecká L. (2009a): Foraminiferové společenstvo slinito-karbonátové facie při východním okraji české křídové pánve severně od Jičína. –  Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008, 94-97.

Hradecká L. (2009b): Mikrobiostratigrafické vyhodnocení vrtu Střeleč V-800 na základě foraminifer. (Microbiostratigraphical study of the borehole Střeleč V-800 on the basis of foraminifers). Acta Musei Turnoviensis 4.

Kondrová  L. , Krejčí  Z. (2009): Tvorba  geoinformačního systému. Information system development. Acta Musei Turnoviensis 4. 

Kycl P. (2009): Svahové deformace na území mapového listu 02-413 Semily. Slope deformations on tle area of sheet 03-413 Semily. Acra Museu Turnoviensis 4, 75-82.

Novotný R., Baldík V. (2009): Geodynamické jevy v okolí Turnova (mapový list měřítka 1:25000: 03-324 Turnov, 03-342 Rovensko pod Troskami). Acta Musei Turnoviensis 4.

Prostředník J., Hartman P., Šída  P.  (2009): Výsledky terénních archeologických výzkumů zařazených do projektu „Evropský geopark UNESCO Český ráj – vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví“. Acta Musei Turnoviensis 4.

Prostředník, J. (2009): Významné archeologické lokality Turnova. Kostel sv. Jana Křtitele v Nudvojovicích (část čtvrtá). Turnovsko - magazín o vašem regionu 2/2009, str. 16-17.

Prostředník, J. (2009): Významné archeologické lokality Turnova. Historie výzkumů Nudvojovic. Turnovsko - magazín o vašem regionu 3/2009, str. 14-15.

Prostředník, J. (2009): Významné archeologické lokality Turnova. Poslední výzkum v Nudvojovicích. Turnovsko - magazín o vašem regionu 4/2009, str. 17-18.

Prostředník, J. (2009): Významné archeologické lokality Turnova. Záhada zvaná Daliměřice. Turnovsko - magazín o vašem regionu 5/2009, str. 16-17.

Prostředník, J. (2009): Významné archeologické lokality Turnova. Záhada zvaná Daliměřice – pokračování druhé. Turnovsko - magazín o vašem regionu 6/2009, str. 16-17.

Prostředník, J. (2009a): Významné archeologické lokality Turnova. Starobylé Přepeře. Turnovsko - magazín o vašem regionu 7/2009, str. 16-17.

Prostředník, J. (2009b): Významné archeologické lokality Turnova. Starobylé Přepeře. Část druhá. Turnovsko - magazín o vašem regionu 8/2009, str. 17-18.

Prostředník, J. (2009c): Významné archeologické lokality Turnova. Archeologické doklady osídlení Všeně. Turnovsko - magazín o vašem regionu 9/2009, str. 16-17.

Prostředník, J. 2009 (v tisku): Záchranný výzkum sídliště lidu popelnicových polí v Přepeřích u Turnova. Archeologie ve středních Čechách roč. 13/2 (v tisku).

Prostředník J., Šída P.  (2009) : Záchranný archeologický výzkum pozdně středověké usedlosti s vodním dílem ve Všeni u Turnova. In: Sborník NPÚ – ÚOP Liberec.

Prouza V. , Žáčková E. (2009): Vybrané geologické lokality na listu 03-413 Semily. Acta Musei Turnoviensis 4.

Prouza V., Havlíček P., Žáčková E. (v přípravě):  Geologická mapa 1:25 000, list 03-413 Semily.  – Česká geologická služba Praha.

Rapprich V.,  Stárková M., Breitkreuz C. (2009a): Eruptive styles of monogenetic volcanism in the Levín Volcanic Complex – central part of the Krkonoše Piedmont Basin (Rotliegend/Autunian). – Mineralogia -  Special Papers 34, , VENTS 4, Abstract volume and field trip guide, 20-21. Kraków.

Rapprich V., Stárková M., Breitkreuz C. (2009b): Monogenetic volcanism in the Levín Volcanic Field (Krkonoše Piedmont Basin, Permian): eruptive styles and interactions with environment. In Röhling H.-G., Linnemann U., Lange J.-M.: GeoDresden 2009-Geologie der Böhmischen Masse. Kurzfassungen der Vorträge und Poster, svazek 63. s. 147. Deutsche Gesellschaft für Geowissenschaften. Hannover.

Řídkošil T., Rapprich V., Stárková M.: Science as a tool for Geosites attractivity increase – Volcanology in the Bohemian Paradise Geopark, Czech Republic.  New Challenges with Geotourism. Proceedings of the VII. Geoparks Konference, 184-185. Idanha-a Nova.

Řídkošil T. (2009): Geoinformační systém pro rozvoj regionu. – Hlasy a ohlasy Turnovska XII, 1. 66.

Řídkošil T. (2009): Jaro v geoparcích. – Hlasy a ohlasy Turnovska XII, 6, 67.

Řídkošil T. (2009): Zajímavosti Geoparku Český ráj. – Český ráj 2009, sezónní turistické noviny, IX, 11.

Řídkošil T. (2009): Besedické skály. Krkonoše Jizerské hory Ročník XLII, 9/2009, 38-39

Řídkošil T. (2009): Geothit. Krkonoše Jizerské hory Ročník XLII, 9/2009, 23

Řídkošil T. (2009): Apofylit. Krkonoše Jizerské hory XLII,  2/2009, 23

Řídkošil T. (2009): Pyrop. Krkonoše Jizerské hory XLII, 4/2009, 19

Řídkošil T. (2009): Olivín. Krkonoše Jizerské hory. XLII, 3/2009, 19.

Řídkošil T. (2009): Kuprit. Krkonoše Jizerské hory. XLII, 7/2009, 19.

Schnabl P., Cajz V., Rapprich V., Šlechta S., Černá A., Pécskay Z. (2009): Výsledky magnetostratigrafického výzkumu Kozákova a jeho nejbližšího okolí. Results of the magnetostratigraphic research of the Kozákov Hill and in its adjacent area. Acta Musei Turnoviensis 4, 118-121.

Skácelová Z. (2009): Distribuce přirozených a antropogenních radionuklidů v půdách na listech 1 : 25 000 Turnov, Semily a Vrchlabí. Natural and anthropogenic radionuclide distribution in soils of area of map sheets 1:25 000 Turnov, Semily and Vrchlabí. Acta Musei Turnoviensis 4, 122-125.

Stárková M., Rapprich V. (2009): Styly erupcí monogenetického vulkanizmu v levínském vulkanickém komplexu v centrální části podkrkonošské pánve (rotliegend/autun). Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008, 33-36.

Stárková M., Šimůnek Z., Martínek K. (2009): Připravovaný výzkum ploužnického obzoru semilského souvrství, jeho geneze a paleoekologické podmínky v době sedimentace. Prepared research of Ploužnice horizon – Semily Formation; genesis and paleoecology of lacustrine facies.  Acta Musei Turnoviensis 4.

Svobodová M., Čech S. (2009): Rostlinné mikrofosilie  z vrtu L7J Rokytnice. Plant microfossils from the Rokytnice borehole (L7J). Acta Musei Turnoviensis 4.

Švábenická L. (2009): Svrchní turon na základě studia vápnitých nanofosilií v oblasti Českého ráje, česká křídová pánev (předběžné výsledky). Late Turonian according to study of calcareous nannofossils, Bohemian Paradise area, Bohemian Cretaceous Basin (state-of-art). Acta Musei Turnoviensis 4.

Švábenická L., Řídkošil T. (2009): Plány a úkoly Geoparku UNESCO Český ráj pro rok 2009. – Muzejní čtvrtletník 1/2009, 2. Turnov.

Tasáryová Z., Skácelová Z. (2009):  Interpretace svrchního omezení permokarbonu v centrální části Českého ráje na základě 3D modelování. Interpretation of the Permo-Carboniferous top envelope in central part of Bohemian Paradise. –  Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008, 36-40 4.

Uličný D. (2009): Záznam sedimentárních procesů v hrubozrnných deltách Českého ráje. Acta Musei Turnoviensis 4.

Valečka J.,  Švábenická L. (2009): Stáří pelitické sekvence v nadloží jizerského souvrství v Českém ráji, sv. Čechy. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008, 45-48.

Ziegler, V. (2009): Geologické hodnoty Geoparku Český ráj. Acta Musei Turnoviensis 4.

 

Coubal M. (1987): Tektonická stavba střední části české křídové pánve a jejího podloží. – MS Archiv ČGS Praha.

Grygar R. (2004): Strukturně tektonická analýza podloží české křídové pánve. In: Uličný, D.: Stratigrafická architektura cenomanu české křídové pánve: vztahy sedimentárních systémů a reaktivace struktur podloží křídy. Závěrečná zpráva. – MS Archiv MŽP Praha.

Christensen N.I., Medaris L.G., Wang H.F., Jelínek E. (2001): Depth variation of seismic anisotropy and petrology in central European lithosphere: A tectonothermal synthesis from spinel lherzolite xenoliths. – J. Geoph. Res.-Solid Earth, 106, B1: 645-664.

Konečný P., Ulrych J., Schovánek P., Huraiová M., Řanda Z. (2006): Upper mantle xenoliths from the Pliocene Kozákov volcano (NE Bohemia): P-T-fo2 and geochemical constraints. – Geologica Carpathica 57: 379-396.

Prouza V., Tásler R.(2001): Podkrkonošská pánev. In: Pešek J.et al.: Geologie a ložiska svrchnopaleozoických limnických pánví České republiky. – ČGS Praha.

Rapprich V., Cajz V., Košťák M., Pécskay Z., Řídkošil T., Raška P., Radoň M. (2007 – in review): Reconstruction of eroded monogenic Strombolian cones of Miocene age: A case study on character of volcanic activity of the Jičín volcanic field (NE Bohemia) and estimation of subsequent erosional rates. – Journal of Geosciences 52 (3-4).

Schovánková D. (1989): Petrologie mladopaleozoických vulkanitů podkrkonošské pánve, část I.: Permské bazaltandezity. – 69 stran, MS Archiv ČGS.

Ulrych J., Štěpánková J., Novák J.K., Pivec E., Prouza V. (2002): Volcanic activity in Late Variscan Krkonoše Piedmont Basin: petrological and geochemical constraints. – Slovak Geol. Mag. 8(3-4): 219-234.

Uličný, D. (2001): Depositional systems and sequens stratigraphy of coarse-grained deltas in shallow-marine, strike-slip setting: the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic. – Sedimentology, 48, 599-628.

Stránky hostují na serveru České geologické služby