Evropský geopark UNESCO Český ráj
Login

Informace o projektu

Základní informace 

Geopark UNESCO Český ráj byl přijat do sítě evropských geoparků v říjnu r. 2005. Je to území o rozloze téměř 700 km2. Současná podoba území (reliéfu) včetně unikátních skalních útvarů je výsledkem působení vnitřních a vnějších geologických sil. Krajinu dotvářel člověk lesním, zemědělským a rybníkářským hospodářstvím a architekturou pro tuto oblast typickou. O krajinu a přírodu Českého ráje se veřejnost zajímala již v 19. století, území patří ke kolébkám českého turismu a horolezectví. V roce 1955 byla pro tři celky skalních měst vyhlášena Chráněná krajinná oblast Český ráj, která je nyní uvnitř hranic geoparku. V současné době je region vyhledáván tuzemskými a zahraničními turisty.

Široká škála geologických fenoménů Českého ráje dává obraz o geologické historii Země a zároveň dokládá i význam přírodních podmínek pro ekonomický a kulturní vývoj společnosti v průběhu tisíciletí. Geologie je zobrazena v geologických a některých účelových mapách 1 : 50 000, které jsou pro současné potřeby regionu nedostačující, a pouze některé geologické jevy jsou popsány v dílčích pracích. Souhrnná studie, geologické mapy podrobnějších měřítek a geodatabáze pro širší odbornou veřejnost zatím neexistují.

Geopark UNESCO Český ráj (červená linie) a Chráněná krajinná oblast Český ráj (žlutá linie)

Cíl projektu

Tvorba geoinformační systém na území Geoparku UNESCO Český ráj pro rozvoj geoturismu a trvale udržitelný rozvoj regionu.

  1. sběr dat na základě geologického výzkumu a mapování na vybrané části území geoparku
  2. zpracování geologických dat pro zajištění dalšího rozvoje geoparku příprava geodat pro monitoring střetu zájmů turismu a ochrany životního prostředí
  3. dokumentace geotopů evropského významu
  4. odborná příprava stezek s geologickou tématikou a participace na přípravě turistických tras a cyklotras

Význam projektu

Geoinformační systém včetně prvků zaměřených na popularizaci geovědních oborů a turismu se stane výchozím podkladem pro rozvoj regionu evropského geoparku UNESCO Český ráj, pro CHKO Český ráj, Geopark Český ráj o.p.s., státní správu a soukromý a podnikatelský sektor.

Odborné zajištění prací

Na výše uvedených pracích se bude podílet Česká geologická služba a Muzeum Českého ráje v Turnově. Některé speciální studie budou smluvně zajištěny s CHKO Český ráj, Geologickým ústavem AV ČR, Geofyzikálním ústavem AV ČR a dalšími institucemi.

Plánované výsledky

Pět rukopisných geologických map 1:25 000 (listy 03-324 Turnov, 03-413 Semily, 03-341 Kněžmost, 03-342 Rovensko a 03-431 Lomnice)

  • Sestavení základní geologické mapy a s tím související práce se řídí interní metodikou České geologické služby pro tvorbu geologických map 1:25 000. Každá geologická mapa bude doplněna vysvětlivkami a nadstavbovými specializovanými mapami geohazardů, geofaktorů životního prostředí a ložisek nerostných surovin

Studie, které tvoří nedílnou část projektu:

  • Zpracování vybraných geologických, geomorfologických, paleontologických a mineralogických lokalit.
  • Zpracování odborných podkladů pro významné geotopy, návrh tras pro naučné stezky, sestavení populárně-naučných textů pro informační brožury a tabule ve spolupráci s CHKO Český ráj.
  • Vývoj a tvorba krajiny v mladším terciéru a kvartéru. Miocenní relikty a povrchové facie solitérních neovulkanitů, pleistocenní výplně depresí u Pelešan a v Podtroseckých údolích a vývoj terasového systému v povodí Jizery budou studovány na základě geochemického, paleobotanického a palynologického výzkumu a radiometrického datování metodami 14C a K-Ar.
  • Prehistorické a historické osídlení krajiny na archeologických nalezištích podél Jizery v úseku Turnov-Příšovice včetně aktuálně odkryté lokality Všeň.
  • Vyhledání historických zdrojů stavebních a dekoračních kamenů, kterých bylo použito pro stavby hradů, zámků a lidové architektury.
Stránky hostují na serveru České geologické služby