There is currently no HTML content.
Portlet HTML
Portlet HTML

ČGS - Česká republika

Ověření výsledků gravimetrického modelování kenozoické výplně nesvačilské deprese na území brněnské aglomerace a její vliv na stabilitu terénu

Vedoucí projektu: RNDr. Oldřich Krejčí, PhD.. Trvání projektu: 2018
Klíčová slova: Registr svahových nestabilit, mapa náchylností k sesouvání, brněnská aglomerace, stanovení rizika k sesouvání
Náchylnost ke svahovým nestabilitám byla modelována multivariační statistickou metodou na území mapového listu 1:25 000 Brno-sever 24-324 , které má rozlohu 115,45 km2. Tato metoda kombinuje několik vstupních parametrů a porovnává je s výskytem svahových nestabilit na daném území. V tomto případě se jedná o sedm parametrů, které se pro výpočet náchylnosti běžně používají (geologie, využití území, nadmořská výška, sklon svahů, orientace ke světovým stranám, křivost reliéfu, přítomnost tektonických linií) a navíc byla vytvořena vrstva neogénu, protože tato geologická jednotka hraje na území brněnské aglomerace významnou úlohu. Výsledná Mapa náchylnosti ke svahovým nestabilitám klasifikuje území do pěti tříd, kde červenou a oranžovou barvou jsou vymezeny oblasti s nejvyšším stupněm náchylnosti.

Projekt TAČR: Výzkum a hodnocení rizik svahových nestabilit v liniích hlavních plánovaných dopravních koridorů

Vedoucí projektu: Ing. Jan Šikula, Ph.D. Trvání projektu: 2014-2017
Klíčová slova: svahové nestability, dopravní koridory, mapování, rizika, výzkum, registr svahových nestabilit, metodiky
Cílem projektu bylo zajistit snížení dopadu přírodních hazardů nebo geohazardů (svahových nestabilit – sesuvů, skalních řícení aj.) na významné plánované silniční a železniční dopravní koridory, projektované v místech zvýšeného ohrožení těmito jevy. Dalším cílem projektu bylo zvýšit životnost dopravní infrastruktury a omezit škody na životním prostředí, které jsou sesuvnými procesy zapříčiněny. Projekt měl dále za úkol zhodnotit rozsah ohrožení projektovaných liniových staveb, zhodnotit případnou technologickou i finanční nákladnost investičních protiopatření a zlepšit bezpečnostní provozní plánovaní pro zvýšení ochrany proti budoucím přírodním katastrofám. Konečnými výstupy projektu byly certifikované metodiky ( Metodika určování sesuvného hazardu v prostředí ohroženém svahovými nestabilitami, Metodika kategorizace svahových nestabilit ohrožujících dopravní koridory ) a specializované – účelové mapy náchylnosti k sesouvání podél dopravních koridorů.

Regionální dokumentace rizikových geodynamických jevů v oblasti Džbánu ve středních Čechách, v brněnské aglomeraci a na Zlínsku

Vedoucí projektu: Ing. Petr Kycl. Trvání projektu: srpen 2009 až červen 2011
Klíčová slova: sesuvy, geologie, ohrožení, mapy, inženýrská geologie
Komplexní zhodnocení svahových nestabilit ve třech oblastech České republiky s vymezením ohrožených sídel a staveb. Výsledky budou využitelné pro regionální plánování a využití území, případný monitoring rizikových jevů a pro navržení ochranných opatření. Projekt bude metodicky i tematicky navazovat na dříve provedené práce v rámci projektů ISPROFIN, účelových studií OG a VaV MŽP.

Monitoring geodynamických jevů v severovýchodní části Beskyd

Vedoucí projektu: RNDr. Oldřich Krejčí, Ph.D. Trvání projektu: 2008-2010
Klíčová slova: svahové nestability; sesuvy; sesuvná území; modelová území; data; účelová inženýrsko-geologická mapa; mapa náchylnosti k svahovým nestabilitám; geohazardy
Komplexní zhodnocení svahových nestabilit v oblasti horských masivů Moravskoslezských Beskyd s vymezením ohrožených sídel či staveb (přehrad, komunikací, produktovodů atd.)
závěrečná zpráva
IG 25-21-09 MN 25-21-09 MZR 25-21-09
IG 25-21-10 MN 25-21-10 MZR 25-21-10
IG 25-21-14 MN 25-21-14 MZR 25-21-14
IG 25-21-15 MN 25-21-15 MZR 25-21-15
IG 25-22-13 MN 25-22-13 MZR 25-22-13
IG 25-22-14 MN 25-22-14 MZR 25-22-14
IG 25-22-15 MN 25-22-15 MZR 25-22-15
IG 25-22-18 MN 25-22-18 MZR 25-22-18
IG 26-11-11 MN 26-11-11 MZR 26-11-11
IG 26-11-16 MN 26-11-16 MZR 26-11-16
IG 26-11-21 MN 26-11-21 MZR 26-11-21
IG 26-13-01 MN 26-13-01 MZR 26-13-01

Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice

Vedoucí projektu: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D. Trvání projektu: 2007-2011
Klíčová slova: svahové nestability; sesuvy; skalní řícení; data; mapa; registr; aplikace; GIS; metodika; datový management; harmonizace dat; archiv zpráv; mapa náchylnosti k svahovým nestabilitám; riziko; geohazardy
Budování moderního Registru svahových nestabilit (tvorba autorského SW, metodik pro jednotnou dokumentaci svahových nestabilit a dat. management, harmonizace různorodých grafických i textových dat; archiv zpráv o svahových nestabilitách). Tvorba digitální mapy náchylnosti k svahovým nestabilitám pro ČR, včetně metodiky a interpretace výsledků.

Studie prioritních oblastí geodynamických rizik na Moravě, studie OOHPP MŽP

Vedoucí projektu: RNDr. Oldřich Krejčí, Ph.D. Trvání projektu: 2008
Klíčová slova: geodynamická rizika; sesuvy III. kategorie; sesuvná území; data; revize
Provedení rešerše sesuvů III. kategorie, zpracování modelových sesuvů jako příkladů, definování vybraných odborných problémů, vymezení další oblasti pro možný četný výskyt sesuvů III. kategorie, definování návrhů projektů pro období 2009-2015.

Stav a zajištění nestabilních svahů v Čechách - zhodnocení nebezpečí geodynamických jevů na území okresů Kladno, Louny a Rakovník - oblast Džbán, studie OOHPP MŽP

Vedoucí projektu: Ing. Petr Kycl. Trvání projektu: 2008
Klíčová slova: geodynamické jevy; svahové deformace; rekognoskační práce; registr sesuvů
Návaznost na doposud proběhlé práce v oblasti mapování svahových deformací v ČR (oblast Středohoří) a rozšíření zpracovaného území v ČR o další detailní zhodnocení rizikovosti svahových deformací, jejich vztah ke geologické stavbě a k hydrogeologickým poměrům.

Dokumentace a mapování svahových pohybů v ČR

Vedoucí projektu: RNDr. Oldřich Krejčí, Ph.D. Trvání projektu: 2008
Klíčová slova: sesuvy; modelové území; monitoring; inženýrsko-geologická mapa
Postupné doplňování a dokumentace sesuvů nových nebo překlasifikování sesuvů starých. Systematická evidence a klasifikace sesuvů pro nové vymezení území se zvláštními podmínkami geologické stavby, studium modelových území. Monitorování jednotlivých sesuvů jako modelových lokalit za účelem poznání obecných kritérií spojených se vznikem sesuvů.

Studie proveditelnosti a testovací model Informačního portálu rizikových geofaktorů České republiky

Vedoucí projektu: Mgr. Robert Tomas, Ph.D. Trvání projektu: 2005-2007
Klíčová slova: portál geohazardů; informační portál; geofaktory; katalog; systém
Vytvoření nástroje pro dlouhodobé sledování a vyhodnocování rizikových geofaktorů. Bude použito jak kompetentními orgány ČR při plánování a v rozhodovacích procesech, tak občanem ČR pro získání interpretované geologické informace o vybraném rizikovém geofaktoru na jím vybraném území.

Svahové deformace v České republice

Vedoucí projektu: RNDr. Oldřich Krejčí, Ph.D. Trvání projektu: 2004-2007
Klíčová slova: sesuvné jevy a pohyby; exodynamické jevy; geologický průzkum; monitoring; prognóza a stabilizace sesuvů
Součást podprogramu MŽP - č. 215 124 Řešení nestabilit svahů v ČR. Hlavními cíly projektu jsou aktivity zjišťující a dokumentující exodynamické jevy a kroky směřující k zamezení dalších pohybů zemní hmoty, resp. skalního skeletu a řícení skal. Prevence u těchto přírodních jevů spočívá především ve vymezení rizikových území s lokalizací exodynamických jevů, případně rajonizace oblastí se zvláštními podmínkami geologické stavby, které indikují náchylnost hodnoceného území ke svahovým pohybům a skalnímu řícení. Cílem prací je řada vzájemně provázaných výstupů, jejichž realizace umožní komplexní pohled na uvedenou problematiku a získání podkladů a informací pro rozhodování orgánů státní správy a samosprávy při tvorbě územních plánů a územních rozhodnutí

ČGS - zahraničí

Hodnocení náchylnosti k sesouvání v hornatých částech Gruzie na příkladu ohrožených sídel, mezinárodní silnice a energovodů v municipalitě Dusheti

Vedoucí projektu: Mgr. Aleš Havlín, Ph.D.. Trvání projektu: 2014-2018
Klíčová slova: přírodní rizika; lokalizace a definice svahových deformací; mapy a dokumentace přírodních rizik
Projekt zahrnuje sestavení inventarizační mapy svahových nestabilit v měřítku 1 : 25 000 a na jejím základě mapy náchylnosti k sesouvání na území o velikosti cca 850 km2 v hornatém prostředí, kterým prochází Gruzínská vojenská cesta, která je hlavní spojnicí do Ruska a to nejen pro Gruzii, ale i pro sousední státy – Arménii a Azerbajdžán. Stránka projektu spolupráce v Gruzii.

Výzkum a průzkum geomorfologických a hydrogeologických podmínek v povodí řeky Piura ke snížení environmentálních faktorů omezujících sociální a ekonomický rozvoj regionu (Peru)

Vedoucí projektu: Mgr. Michal Rajchl. Trvání projektu: 2007-2009
Klíčová slova: přírodní katastrofy a rizika; exodynamické procesy; geomorfologická a geologická dokumentace
Projekt je zaměřen na studium geomorfologických a hydrogeologických podmínek povodí řeky Piura s cílem pomoci peruánské straně eliminovat dopad hlavních přírodních faktorů, které omezují sociální a ekonomický rozvoj regionu. Úkolem projektu je charakterizovat exodynamické procesy působící přírodní rizika v oblasti středního a dolního toku řeky Piura, a tak přispět ke snížení následků přírodních katastrof a dále pomoci vládě regionu Piura při vyhledávání nových zdrojů pitné a užitkové vody.

© Česká geologická služba, 2007 - 2012    Home    Webmaster     Portál ČGS