Projekty

There is currently no HTML content.
Portlet HTML
Portlet HTML

ČGS - Česká republika

Registr svahových nestabilit

Vedoucí projektu: Ing. Jan Šikula, Ph.D. Trvání projektu: od 1.1.2012
Klíčová slova: svahové nestability, databáze, mapování, prezentace, registr
Hlavním cílem projektu je sjednotit veškeré činnosti na pracovišti ČGS, které souvisejí s problematikou svahových nestabilit a vytvořit funkční Registr svahových nestabilit ČR. Mezi činnosti, související s problematikou svahových nestabilit patří m.j. terénní práce (mapování), evidence a třídění zpráv a posudků, následná jejich archivace, dále pak zpracování a uložení výsledků do grafických a textových databází až po konečnou tvorbu výstupů, tj. až k prezentaci území, která jsou postižena svahovými nestabilitami.

Regionální dokumentace rizikových geodynamických jevů v oblasti Džbánu ve středních Čechách, v brněnské aglomeraci a na Zlínsku

Vedoucí projektu: Ing. Petr Kycl. Trvání projektu: srpen 2009 až červen 2011
Klíčová slova: sesuvy, geologie, ohrožení, mapy, inženýrská geologie
Komplexní zhodnocení svahových nestabilit ve třech oblastech České republiky s vymezením ohrožených sídel a staveb. Výsledky budou využitelné pro regionální plánování a využití území, případný monitoring rizikových jevů a pro navržení ochranných opatření. Projekt bude metodicky i tematicky navazovat na dříve provedené práce v rámci projektů ISPROFIN, účelových studií OG a VaV MŽP.

Monitoring geodynamických jevů v severovýchodní části Beskyd

Vedoucí projektu: RNDr. Oldřich Krejčí, Ph.D. Trvání projektu: 2008-2010
Klíčová slova: svahové nestability; sesuvy; sesuvná území; modelová území; data; účelová inženýrsko-geologická mapa; mapa náchylnosti k svahovým nestabilitám; geohazardy
Komplexní zhodnocení svahových nestabilit v oblasti horských masivů Moravskoslezských Beskyd s vymezením ohrožených sídel či staveb (přehrad, komunikací, produktovodů atd.)
závěrečná zpráva
IG 25-21-09 MN 25-21-09 MZR 25-21-09
IG 25-21-10 MN 25-21-10 MZR 25-21-10
IG 25-21-14 MN 25-21-14 MZR 25-21-14
IG 25-21-15 MN 25-21-15 MZR 25-21-15
IG 25-22-13 MN 25-22-13 MZR 25-22-13
IG 25-22-14 MN 25-22-14 MZR 25-22-14
IG 25-22-15 MN 25-22-15 MZR 25-22-15
IG 25-22-18 MN 25-22-18 MZR 25-22-18
IG 26-11-11 MN 26-11-11 MZR 26-11-11
IG 26-11-16 MN 26-11-16 MZR 26-11-16
IG 26-11-21 MN 26-11-21 MZR 26-11-21
IG 26-13-01 MN 26-13-01 MZR 26-13-01

Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice

Vedoucí projektu: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D. Trvání projektu: 2007-2011
Klíčová slova: svahové nestability; sesuvy; skalní řícení; data; mapa; registr; aplikace; GIS; metodika; datový management; harmonizace dat; archiv zpráv; mapa náchylnosti k svahovým nestabilitám; riziko; geohazardy
Budování moderního Registru svahových nestabilit (tvorba autorského SW, metodik pro jednotnou dokumentaci svahových nestabilit a dat. management, harmonizace různorodých grafických i textových dat; archiv zpráv o svahových nestabilitách). Tvorba digitální mapy náchylnosti k svahovým nestabilitám pro ČR, včetně metodiky a interpretace výsledků.

Studie prioritních oblastí geodynamických rizik na Moravě, studie OOHPP MŽP

Vedoucí projektu: RNDr. Oldřich Krejčí, Ph.D. Trvání projektu: 2008
Klíčová slova: geodynamická rizika; sesuvy III. kategorie; sesuvná území; data; revize
Provedení rešerše sesuvů III. kategorie, zpracování modelových sesuvů jako příkladů, definování vybraných odborných problémů, vymezení další oblasti pro možný četný výskyt sesuvů III. kategorie, definování návrhů projektů pro období 2009-2015.

Stav a zajištění nestabilních svahů v Čechách - zhodnocení nebezpečí geodynamických jevů na území okresů Kladno, Louny a Rakovník - oblast Džbán, studie OOHPP MŽP

Vedoucí projektu: Ing. Petr Kycl. Trvání projektu: 2008
Klíčová slova: geodynamické jevy; svahové deformace; rekognoskační práce; registr sesuvů
Návaznost na doposud proběhlé práce v oblasti mapování svahových deformací v ČR (oblast Středohoří) a rozšíření zpracovaného území v ČR o další detailní zhodnocení rizikovosti svahových deformací, jejich vztah ke geologické stavbě a k hydrogeologickým poměrům.

Dokumentace a mapování svahových pohybů v ČR

Vedoucí projektu: RNDr. Oldřich Krejčí, Ph.D. Trvání projektu: 2008
Klíčová slova: sesuvy; modelové území; monitoring; inženýrsko-geologická mapa
Postupné doplňování a dokumentace sesuvů nových nebo překlasifikování sesuvů starých. Systematická evidence a klasifikace sesuvů pro nové vymezení území se zvláštními podmínkami geologické stavby, studium modelových území. Monitorování jednotlivých sesuvů jako modelových lokalit za účelem poznání obecných kritérií spojených se vznikem sesuvů.

Studie proveditelnosti a testovací model Informačního portálu rizikových geofaktorů České republiky

Vedoucí projektu: Mgr. Robert Tomas, Ph.D. Trvání projektu: 2005-2007
Klíčová slova: portál geohazardů; informační portál; geofaktory; katalog; systém
Vytvoření nástroje pro dlouhodobé sledování a vyhodnocování rizikových geofaktorů. Bude použito jak kompetentními orgány ČR při plánování a v rozhodovacích procesech, tak občanem ČR pro získání interpretované geologické informace o vybraném rizikovém geofaktoru na jím vybraném území.

Svahové deformace v České republice

Vedoucí projektu: RNDr. Oldřich Krejčí, Ph.D. Trvání projektu: 2004-2007
Klíčová slova: sesuvné jevy a pohyby; exodynamické jevy; geologický průzkum; monitoring; prognóza a stabilizace sesuvů
Součást podprogramu MŽP - č. 215 124 Řešení nestabilit svahů v ČR. Hlavními cíly projektu jsou aktivity zjišťující a dokumentující exodynamické jevy a kroky směřující k zamezení dalších pohybů zemní hmoty, resp. skalního skeletu a řícení skal. Prevence u těchto přírodních jevů spočívá především ve vymezení rizikových území s lokalizací exodynamických jevů, případně rajonizace oblastí se zvláštními podmínkami geologické stavby, které indikují náchylnost hodnoceného území ke svahovým pohybům a skalnímu řícení. Cílem prací je řada vzájemně provázaných výstupů, jejichž realizace umožní komplexní pohled na uvedenou problematiku a získání podkladů a informací pro rozhodování orgánů státní správy a samosprávy při tvorbě územních plánů a územních rozhodnutí

ČGS - zahraničí

Regionální geologický výzkum pro definici a predikci přírodních nebezpečí v centrální části Střední Ameriky

Vedoucí projektu: RNDr. Petr Hradecký. Trvání projektu: 2007-2009
Klíčová slova: přírodní rizika; lokalizace a definice sesuvů; vulkány; mapy a dokumentace přírodních rizik
Komplexní interdisciplinární geologická studie s hlavním zaměřením na dokumentaci, lokalizaci, definici a predikci přírodních rizik, která vedou k následným katastrofám, podmíněným geologickou stavbou terénu. Geologické studie tohoto typu tvoří významnou součást podkladů pro tvorbu územních plánů a pro ekonomický růst dané oblasti.

Výzkum a průzkum geomorfologických a hydrogeologických podmínek v povodí řeky Piura ke snížení environmentálních faktorů omezujících sociální a ekonomický rozvoj regionu (Peru)

Vedoucí projektu: Mgr. Michal Rajchl. Trvání projektu: 2007-2009
Klíčová slova: přírodní katastrofy a rizika; exodynamické procesy; geomorfologická a geologická dokumentace
Projekt je zaměřen na studium geomorfologických a hydrogeologických podmínek povodí řeky Piura s cílem pomoci peruánské straně eliminovat dopad hlavních přírodních faktorů, které omezují sociální a ekonomický rozvoj regionu. Úkolem projektu je charakterizovat exodynamické procesy působící přírodní rizika v oblasti středního a dolního toku řeky Piura, a tak přispět ke snížení následků přírodních katastrof a dále pomoci vládě regionu Piura při vyhledávání nových zdrojů pitné a užitkové vody.

© Česká geologická služba, 2007 - 2012    Home    Webmaster     Portál ČGS