Základní pojmy a klasifikace

sestavil P. Kycl (2009) podle publikace:
Nemčok, A. - Pašek, J. - Rybář, J. (1974): Dělení svahových pohybů. Sborník Geol. věd., č. 11, s. 77-97. Praha
There is currently no HTML content.
Portlet HTML
Portlet HTML

Svahové pohyby vznikají při porušení stability svahu působením zemské tíže, přičemž těžiště pohybujících se hmot vykonává dráhu po svahu dolů. Svahové pohyby jsou velmi různotvárným geodynamickým procesem probíhajícím v přírodním prostředí. Jejich vznik a vývoj je podmíněn místními přírodními poměry (sklon svahu, geologické poměry, klimatické podmínky atd.) a případně lidskou činností (změny reliéfu krajiny, změny vodního hospodářství atd.).
Výsledkem svahového pohybu - procesu je svahová deformace - forma.

Klasifikace podle mechanismu a rychlosti svahových pohybů

Podle mechanismu pohybu a jeho rychlosti rozlišujeme 4 základní skupiny svahových pohybů (anglicky/německy/francouzsky/španělsky):

 • A - Ploužení (creep; Kriechen; fluage; reptación)
 • B - Sesouvání (sliding; Gleiten; glissement; deslizaminetos)
 • C - Stékání (flow; Fließen; éboulement; flujos)
 • D - Řícení (fall; Fallen; écroulement; derrumbe)

A - Ploužení

Z geologického hlediska jde o dlouhodobý, zpravidla nezrychlující se (mm/rok) pohyb horninových hmot, přičemž hranice vůči pevnému podloží je ve většině případech nezřetelná. Velikost posunů hmot je vzhledem k prostorovým rozměrům postiženého horninového masivu zanedbatelná. Pokud se tento pohyb vlivem různých faktorů (klimatické, antropogenní) zrychlí, přechází do sesouvání nebo stékání. Ploužení tak může být iniciální fází pro sesouvání, stékání nebo dokonce řícení. Ploužení je nejobtížněji pozorovatelný a vymezitelný, ale nejrozšířenější typ svahového pohybu v ČR. Další informace v Katalogu geohazardů.

B - Sesouvání

Sesouvání je relativně rychlý (cm až m/den), krátkodobě klouzavý pohyb horninových hmot na svahu podél jedné nebo více průběžných smykových ploch. Výslednou formou sesuvného pohybu je sesuv. Charakteristické je, že se část hmot nasune na původní terén v předpolí. Při sesouvání se mohou v hlubších částech současně uplatňovat i pomalé deformace plouživého charakteru, na povrchu i stékání. Nejčastěji dokumentovaný typ svahového pohybu v ČR postihující např. rozsáhlé oblasti Beskyd, Českého Středohoří a Poohří.

C - Stékání

Stékání je rychlý (km/h) krátkodobý pohyb horninových hmot ve viskózním stavu. Podstatná část hmot vyteče z odlučného prostoru (jámy) a přemístí se po povrchu terénu na velkou vzdálenost (v ČR i stovky metrů). Stékající hmoty jsou ostře odděleny od neporušeného podloží. Výslednou formou je proud. V konečné fázi vývoje může stékání přecházet do pomalého ploužení. V ČR se vyskytuje nepravidelně a je vázán na extremní srážky spolu s vhodnými geologickými a geomorfologickými podmínkami.

D - Řícení

Krátkodobý (řádově sekundy) rychlý pohyb horninových hmot na strmých svazích, přičemž se postižené hmoty rozvolní a ztrácejí krátkodobě kontakt s podložím. Při pohybu se uplatňuje volný pád. Dříve než hmoty ztratí kontakt s podložím, může docházet k plouživým pohybům. Vzdálenost přemístěných hmot je vzhledem k prostorovým rozměrům zříceného masivu mnohonásobně větší. Tento jev je nejčastěji vyskytuje v oblasti skalních pískovcových měst, u nás např. v oblasti Hřenska, Českého Ráje nebo Broumovska. Další informace v Katalogu geohazardů.

Příklady svahových pohybů a jejich výsledných forem


Proces (svahový pohyb) Forma (výsledná svahová deformace)
A Rozvolňování svahů Rozvolnění svahu, roztrhání horských masivů, zdvojené hřbety
Gravitační vrásnění Gravitační vrása, bulging
Blokové pohyby Blokové pole
Povrchové ploužení Slézání svahových hlín a suti, hákování vrstev, plošná soliflukce, kamenné ledovce
B Sesouvání podél rotační smykové plochy Rotační sesuv, sesuv podél rotační smykové plochy
Sesouvání podél rovinné smykové plochy Planární sesuv, sesuv podél rovinné smykové plochy, skalní sjíždění
Sesouvání podél složené smykové plochy Rotačně planární sesuv, sesuv podél složené smykové plochy, laterální sesuv
C Stékání svahových uloženin Zemní proud, bahnitý proud, zemní proud v citlivých jílech, kamenitý, hlinitokamenitý a bahnitý přívalový proud, mura, flowage
D Sesypávání Drolení, sesyp
Opadávání úlomků Opadový a suťový kužel, osyp, halda, kamenné moře
Odvalové řícení Skalní zřícení, odvalové zřícení
Planární řícení Planární skalní zřícení, skalní sesutí

Klasifikace podle dalších kritérií

Svahové pohyby a jejich výsledné formy (svahové deformace) můžeme blíže charakterizovat podle dalších kriterií:

 1. věk: recentní (současný, čerstvý), fosilní (starý)
 2. stupeň aktivity: aktivní (živý), dočasně uklidněný, stabilizovaný (zastavený)
 3. geneze: přirozený (samovolný), uměle vyvolaný (antropogenní)
 4. vývojové stadium: iniciální (počáteční), rozvinutý (pokročilý), finální (závěrečné)
 5. opakovatelnost: jednorázový, periodický
 6. tvar půdorysu: proudový, frontální, plošný, nepravidelný
 7. zřetelnost morfologické formy: zřetelná svahová deformace, zastřená svahová deformace, pohřbená svahová deformace
 8. pozice vůči dalším svahovým deformacím: samostatná svahová deformace, složená svahová deformace, součást složené svahové deformace

© Česká geologická služba, 2007 - 2012    Home    Webmaster     Portál ČGS