Legislativa

There is currently no HTML content.
Portlet HTML
Portlet HTML
Legislativa týkající se nestabilit terénu

Zákony

12/2002 Sb.

Zákon o státní pomoci při obnově území a změna zákona o pojišťovnictví
§2 - zásady poskytnutí státní pomoci při mimořádných událostech (m.j. při svahových nestabilitách)

240/2000 Sb.

Krizový zákon
Zákon stanoví působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávních celků a práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na krizové situace, které nesouvisejí se zajišťováním obrany České republiky před vnějším napadením, a při jejich řešení.

110/1998 Sb.

Zákon o bezpečnosti České republiky
Čl. 5 - vyhlášení nouzového stavu v případě živelných pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost.

62/1988 Sb.

Zákon o geologických pracích
§13 - Ministerstvo životního prostředí při územním plánování může vymezit území se zvláštními podmínkami geologické stavby, zejména s předpokládanými ložisky nerostů nebo se zvlášť nepříznivými inženýrskogeologickými poměry, kde mohou stavební úřady vydat územní rozhodnutí jen na základě jeho závazného stanoviska.

Vyhlášky

369/2004 Sb.

Vyhláška o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek
§3; §10 a příloha 9 - popis rizikových geofaktorů životního prostředí mj. svahových pohybů a řícení skal

© Česká geologická služba, 2007 - 2012    Home    Webmaster     Portál ČGS