Úvod

There is currently no HTML content.
Portlet HTML
Portlet HTML

Hlavním cílem těchto stránek, které spravuje ČGS, je zajistit volné a stálé on-line poskytování harmonizovaných, odborně zpracovaných a aktualizovaných údajů o nebezpečí porušení stability svahů, a přispět tak k prevenci a eliminaci neblahých následků přírodních geologických procesů např. optimalizací územního plánování a rozhodování atd. Základním krokem při prevenci negativních důsledků svahových nestabilit je vymezení oblastí a ploch s náchylností k porušení stability svahů, registrace a dokumentace svahových nestabilit a jejich vyhodnocení, kategorizace a zařazení do Registru svahových nestabilit.

Mezi laickou veřejností je obecně pro různorodé svahové nestability a jejich projevy používán termín „sesuv“, který je však pouze jednou z mnoha výsledných forem svahových pohybů.

Česká geologická služba (ČGS) v rámci výkonu státní geologické služby systematicky detailně mapuje, dokumentuje a digitálně zpracovává údaje o svahových nestabilitách v celé České republice. Popisná data jsou ukládána v databázi Dokumentace svahových nestabilit, která je určena pro autorizované uživatele. Pro veřejnost je určena celá řada volně přístupných zdrojů.

Zde se nachází certifikovaná Metodika sběru a zpracování dat dokumentace svahových nestabilit a také Dokument certifikace metodiky

Česká republika patří vzhledem ke své pestré geologické stavbě a hustému osídlení mezi země s vysokým výskytem a ohrožením svahovými nestabilitami. Současně se řadí mezi země s dlouholetou a vyspělou tradicí dokumentace a klasifikace tohoto rizikového jevu, které jsou nezbytné pro prevenci jakož i pro likvidaci případných následků svahových nestabilit. Experti ČGS mají zkušenosti s dokumentací a vyhodnocováním tohoto fenoménu po celém světě.


© Česká geologická služba, 2007 - 2012    Home    Webmaster     Portál ČGS