Odkaz na titulní stránku projektu

Přihlášení

Etapy Projektu:

Realizace projektu je rozdělena do několika etap, resp. navazujících tématických celků, tzv. workpackages (WP):

WP1:

V úvodní fázi projektu bude zajištěna veřejná zakázka malého rozsahu na výběr poskytovatele právních služeb. Předmětem veřejné zakázky bude komplexní příprava zadávací dokumentace a organizování dvou výběrových řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na hlavní předmět projektu. Půjde o následující zadávací řízení:

 • veřejná zakázka „Provedení průzkumných a analytických prací na vybraných lokalitách a hodnocení rizikových úložišť těžebních odpadů“
 • veřejná zakázka „Vývoj a nasazení prostorové databáze a aplikací Registru rizikových úložných míst ČGS - Geofond“

Přípravu hodnotících kritérií (geologické a IT práce) zajistí zaměstnanci ČGS ve spolupráci s externími firmami, nasmlouvanými v rámci dalších veřejných zakázek malého rozsahu.

WP2:

V rámci této etapy bude provedena revize úplnosti záznamů v databázi deponií po těžbě a úpravě nerostných surovin.

V současné době je databáze deponií vedena v prostředí MS ACCESS. Jejím předchůdcem byla „databáze hald“, která vznikla během roku 2001. Databáze obsahuje základní údaje o sledovaných objektech (např. lokalizace, petrografické a surovinové složení, výjimečnost objektu atd.), dále pak údaje o možnosti ohrožení životního prostředí v kategoriích:

 • sekundární radiace a emanace haldového tělesa
 • sekundární prašnost
 • možnost kontaminace povrchových vod těžkými kovy nebo radionuklidy
 • možnost kontaminace podzemních vod
 • možnost kontaminace půdního pokryvu v okolí hald
 • možnost kontaminace okolí plynnými exhalacemi vznikajícími na haldě.

Tyto údaje o míře zatížení okolního prostředí vycházely ze subjektivního hodnocení jednotlivých zpracovatelů.

V roce 2006 byla databáze upravena, rozšířena a doplněna o údaje s.p. DIAMO, Stráž pod Ralskem. Protože zahrnovala i další typy objektů, než byly původně jen haldy, byla přejmenována na „databázi deponií nerostných surovin“.

Doplňování údajů u starších záznamů bude probíhat dodavatelsky a půjde o terénní revizi již evidovaných objektů, revizi současných údajů a doplnění fotodokumentace a chybějících údajů.

Součástí této etapy je také nákup produktu platformy ESRI – ArcGIS, server Advanced Enterprise. Jde o jediný investiční výdaj v rámci úkolu, díky kterému se významně rozšíří GIS systémy ČGS. Server Advanced Enterprise umožňuje komplexní správu dat, publikaci map, prostorové analýzy, a prostřednictvím webového klienta editaci prostorových dat v geodatabázi, geoprocessing, prostorové analýzy a modelování. Součástí jsou nadstavby Spatial, 3D, Network a Geostatistical.

WP3:

V návaznosti na předchozí etabu bude vypracována definitivní metodiku pro hodnocení opuštěných úložných míst, která bude ověřena na 5 vybraných lokalitách a dále využita v dalších krocích. Požadavky vzniklé z této metodiky budou uplatněny pro úpravu databázové struktury u vybraných záznamů. Vzniknou tak nová pole, která budou vyplňována již jen u těch objektů, které budou vyhodnoceny jako potenciálně nebezpečné. Podle odborného odhadu by měl vzniknout užší výběr několika set objektů, které budou rozmístěny nepravidelně po celém území ČR a jejichž nebezpečnost bude dále ověřována, aby bylo možno navrhnout následující průzkumné práce.

WP4:

Na potenciálně nebezpečných lokalitách budou následovat vlastní průzkumné práce v terénu a jejich vyhodnocení. Budou zajištěny dodavatelsky odbornými subjekty s oprávněním k výkonu geologických prací (dle § 3 zákona č. 62/1988 Sb. v platném znění, tj. s osvědčením Ministerstva životního prostředí o odborné způsobilosti pro geologické práce – osvědčující odbornou způsobilost projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce, vydané podle vyhlášky č. 206/2001 Sb. v platném znění, minimálně pro obory dle § 2 odst. 2 písm. b) až f) vyhlášky) a s oprávněním hodnotitele rizik (dle zákona 157/2009 Sb. v platném znění, tj s osvědčením odborné způsobilosti hodnotitele rizik ukládání odpadů vydané podle §2, odst. 1, písm. h) vyhlášky č. 298/2005 Sb. v platném znění). Rozsah prováděných prací bude odpovídat požadovanému výstupu, tj. pro každý objekt bude zpracován předběžný koncepční model úložného místa s přehledem možných expozičních cest (tj. cest postupu kontaminace od zdroje k příjemci). Výsledkem bude posudek lokality, který bude obsahovat zejména základní údaje o lokalitě, přehled provedených prací, vyhodnocení výsledků a posouzení lokality včetně doporučení dalších průzkumných prací.

WP5:

V další etapě hodnocení opuštěných nebezpečných úložných míst budou detailně prozkoumány a posouzeny vybrané objekty přímo v terénu. Nakonec bude zpracována závěrečná zpráva objektu, která bude zahrnovat:

I. Geologické hodnocení

 • Údaje o geologických podmínkách úložiště na základě průzkumu a analýzy druhů hornin, zemin, topografie a charakteru uložených těžebních odpadů.

II. Hydrogeologické hodnocení

 • Údaje o hydrogeologických poměrech včetně posouzení hydraulických vlastností a jakosti podzemní vody s cílem zamezit zhoršování kvality a kvantity podzemních vod. Zároveň budou posouzeny srážko-odtokové poměry lokality.

III. Geochemické hodnocení

 • Údaje o složení horninového prostředí a podzemní vody a posouzení vlivu úložiště na geochemický systém, zejména s ohledem na možné reakce.

IV. Inženýrsko-geologické hodnocení

 • Základní inženýrsko-geologická charakteristika úložného místa a jeho podloží z hlediska stability.

V. Hodnocení vlivu na zdraví lidí a složky životního prostředí

 • Posouzení vlivu úložného místa na okolí.

VI. Celkové zhodnocení rizik

 • Hodnocení rizik vychází ze skutečností ověřených či známých v době jejího zpracování a má tedy časově omezenou platnost. Tento fakt musí být brán v úvahu při rozhodování o nutnosti, rozsahu a adekvátním postupu nápravných opatření.

VII. Návrh sanačních opatření

 • Navržení konkrétního postupu sanačních prací.

WP6:

Podrobně vyhodnocené a definované nebezpečné objekty budou zařazeny do Registru rizikových úložných míst, který bude zveřejněn k 1.5.2012 a průběžně doplňován podle získaných výsledků do listopadu 2012. Registr bude obsahovat údaje o typu a míře rizika, které bude veřejně zpřístupňovat pro odbornou i laickou veřejnost. Tento registr bude vytvořen jako samostatná webová aplikace, vycházející z informačního systému ČGS.

WP7:

Součástí projektu je i propagace a zpřístupňování dosažených výsledků tak, aby bylo možné seznámit veřejnost se stavem opuštěných úložišť těžebního odpadu, s případnými riziky a negativními dopady na zdravotní stav obyvatelstva a na životní prostředí. Šíření výsledků projektu a zejména jejich objektivní interpretace je nezbytná z hlediska dalších nutných sanačních prací a kvality jejich budoucího provedení. V souvislosti s propagací a prezentací projektu, resp. jeho výstupů budou provedeny následující práce:

 1. úprava webových stránek s průběžnou informací o stavu projektu
 2. návrh a tisk posterů, případně dalších tištěných materiálů
 3. návrh a realizace prezentací
 4. prezentace výsledků projektu na odborných seminářích, workshopech a konferencích v ČR a v zahraničí
 5. překlady vybraných textů do angličtiny