Odkaz na titulní stránku projektu

Přihlášení

Cíl projektu:

Česká geologická služba (státní příspěvková organizace), je pověřena Ministerstvem životního prostředí výkonem státní geologické služby na území České republiky. Mezi její hlavní činnosti patří shromažďování a poskytování údajů o geologickém složení území, ochraně a využití přírodních nerostných zdrojů a zdrojů podzemních vod a o geologických rizicích.

Dne 7.5. 2009 vstoupil v platnost zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů, který implementuje ustanovení Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES ze dne 15.3.2006 o nakládání s odpady z těžebního průmyslu a o změně směrnice 2004/35/ES. V souvislosti s ustanovením § 17, odst. 4, písm. a) a b) tohoto zákona pověřilo Ministerstvo životního prostředí Českou geologickou službu zjišťováním uzavřených a opuštěných úložných míst představujících závažné riziko pro životní prostředí a lidské zdraví a vedením Registru těchto úložných míst.

Hlavním cílem předloženého projektu je vytvořit relevantní podkladový materiál pro vznik Inventarizace uzavřených a opuštěných úložných míst těžebního odpadu, která mají nebo by mohla mít závažný nepříznivý vliv na životní prostředí nebo na lidské zdraví.

Finálním výsledkem projektu je Registr rizikových úložných míst v ČR s údaji o typu a míře rizika. Podle § 17, odst. 4, písm. b) zákona č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem je Česká republika povinna tento registr zprovoznit a zveřejnit k 1. 5. 2012. Údaje v registru jsou průběžně aktualizovány.