Mezinárodní rok planety Země

Výzva

Mezinárodní rok planety Země v České republice:


IUGS schválila strukturu pro koordinaci odborné a osvětové složky Roku Země, vrcholícího 33. Mezinárodním geologickým kongresem v Oslu v roce 2008, a současně byl navržen optimální postup pro implementaci Roku Země na národních úrovních. Za tuto národní implementaci jsou zodpovědné národní složky IUGS, v České republice zejména Český národní geologický komitét (ČNGK).

Výsledkem jednání ČNGK a zástupců geovědních organizací je shoda na společném postupu, vytvoření koordinační skupiny Roku Země v ČR, a souhlas s využitím informační struktury České geologické služby pro přípravu Roku Země. Přítomní se shodli na potřebě využít zejména podprogram zaměřený na popularizaci geověd a jejich přiblížení veřejnosti na několika úrovních.

Prací v koordinační skupině Roku Země v ČR jsou pověřeni:

  • Mgr. Veronika Štědrá, Ph.D. (ČNGK, ČGS Praha)
  • RNDr. Radek Mikuláš (GlÚ AV ČR)
  • RNDr. Jan Zedník (GfÚ AV ČR, Rada pro popularizaci vědy AV ČR)
  • RNDr. Martin Ivanov (MU Brno, ČGSp)
  • Prof. Ing. Konstantin Raclavský, CSc. (VŠB-TUO, HGF, Ostrava)
  • Ing. Stanislav Medřický, CSc. (AMAVET)
  • Doc. Mgr. Richard Přikryl, Dr. (ÚGMN PřF UK Praha)
  • Doc. RNDr. Miroslava Blažková (UJEP) 
  • Doc. RNDr. Radim Perlín, CSc. (PřFUK, Ústav geografie)

Tato skupina bude podporována členy ČNGK. Postupně bude doplněna o zástupce dalších organizací a jeho definitivní složení bude uveřejněno na těchto stránkách, tj. na adrese www.rokplanetyzeme.cz, ev. www.geology.cz/rok-zeme. Na této stránce budou rovněž uvedeny informace o postupu přípravy, o koordinaci Roku Země a o jednotlivých iniciativách IUGS, organizační pokyny, a především podmínky pro vytvoření národního programu a pro zapojení do mezinárodních projektů v rámci Roku Země. Vyzýváme pracovníky geovědních institucí o zkontaktování vedoucích skupin a zapojení se do vědecké činnosti v rámci MRPZ.

Formulace českého národního programu Mezinárodního roku planety Země bude probíhat za multilaterálního jednání státních, akademických, soukromých a mediálních organizací během roku 2006 tak, aby mohly být jednotlivé kroky včas začleněny do plánů, rozpočtů a programů zúčastněných organizací a soustředěny základní finanční prostředky.

Výzva

Velmi přivítáme jakoukoli Vaši iniciativu, která podpoří myšlenku Mezinárodního roku planety Země a jeho cíle. Informace o aktuálním stavu přípravy naleznete vždy na těchto stránkách. Pokud máte zájem o zapojení se do přípravy, kontaktujte prosím V. Štědrou, P. Fifernu z České geologické služby a další členy přípravné skupiny na společné adrese mrpz@cgu.cz. Text Výzvy.

Těšíme se na spolupráci.

Za přípravnou skupinu Roku Země,
Veronika Štědrá, koordinátorka za ČNGK

Stránky jsou umístěny na portálu České geologické služby.