Mezinárodní rok planety Země

Témata

Deset prioritních témat Roku Země

Hlubiny Země - od zemské kůry do jádraHlubiny Země - od zemské kůry do jádra
Během posledních desetiletí prošly vědy o Zemi rychlým vývojem. Jsou nyní schopny vytvořit vědecké modely, které mohou pomoci rekonstruovat minulé děje a předpovídat budoucí procesy v pevné Zemi.
Země a zdravíZemě a zdraví
Země vytváří složitý, neustále se vyvíjející systém, ve kterém jsou jednotlivé složky – geosféra, hydrosféra a atmosféra – ve vzájemné rovnováze. Díky výrazné industrializaci rozvíjející se společnosti však může dojít k porušení této křehké rovnováhy.
Půda – živoucí kůže ZeměPůda – živoucí kůže Země
Půdy jsou základním předpokladem lidské existence a prosperity. Tyto podivuhodné „hmoty“ poskytují už bezmála 400 milionů let oporu pro kořeny rostlin, udržují dlouhodobě vláhu a dodávají veškeré živiny pro jejich růst.
Geologie velkoměstGeologie velkoměst
Podle odhadů bude do roku 2010 žít více než polovina lidstva ve městech. Rostoucí velkoměstské aglomerace jsou obřími kotli, v nichž se mísí kulturní a sociální vrstvy, pokrokové i konzervativní proudy a miliony protichůdných zájmů.
Oceán - hlubina časuOceán - hlubina času
Oceány skrývají klíč k pochopení vzniku a vývoje Země a její dynamiky. Mořské sedimenty obsahují záznamy o změnách klimatu a vývoji života za posledních 200 miliónů let, oceánské morfologické a hlubinné struktury indikují geologické procesy deskové tektoniky.
Suroviny budoucnostiSuroviny budoucnosti
Ze Země pochází vše, co vyrábíme nebo stavíme, všechny druhy energie, které denně používáme. Spotřeba téměř všech tradičních surovin díky rozvoji třetího světa strmě stoupá a stupňují se i nároky na netradiční materiály pro high-tech procesy.
Přírodní rizikaPřírodní rizika
Studium přírodních rizik je jedním z aktuálních témat posledních let. Řadíme sem např. svahové pohyby, vulkanickou činnost, mimořádné hydrometeorologické jevy, jako jsou záplavy a silné přílivové vlny tsunami, a geofyzikální rizika jako např. zemětřesení.
Země a životZemě a život
Geologické složení a charakter zemského povrchu, geomorfologické procesy a vývoj všech životních forem jsou spojité nádoby. S jistotou můžeme říci, že život v dávné minulosti Země ovlivnil složení atmosféry, klimatické a povrchové procesy.
Podzemní voda – zdroje pro žíznivou planetuPodzemní voda – zdroje pro žíznivou planetu
Kolik podzemní vody máme a kolik jí budeme moci v budoucnosti využít? Jak zamezit špatnému zacházení s vodními zdroji a minimalizovat jeho negativní dopady? Jak můžeme ochránit zranitelné zdroje před znečištěním a jak vodu případně recyklovat?
Změny klimatu – záznamy o podnebí v hornináchZměny klimatu – záznamy o podnebí v horninách
Ačkoliv dosud přesně nevíme, do jaké míry ovlivňuje lidstvo svou činností zemské klima, měli bychom být na velké změny podnebí připraveni. Změny klimatu, ke kterým již došlo, je možno vysledovat také z geologického záznamu uchovaného v horninách.

Stránky jsou umístěny na portálu České geologické služby.