Česká geologická služba

661280

ResiBil-Bilance vodních zdrojů ve východní části česko-saského pohraničí a hodnocení možnosti jejich dlouhodobého užívání
ResiBil-Wasserressourcenbilanzierung und - resilienzbewertung im Ostteil des sächsisch-tschechischen Grenzraums

Vedoucí projektu: RNDr. Štěpánka Mrázová, Ph.D.
Trvání projektu: 1.1.2017–31.12.2020

Projekt ResiBil byl financovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj, z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020, registrovaný pod číslem 100267011.

ResiBil ist ein vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung unterstütztes, internationales Projekt aus dem Programm zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen der Tschechischen Republik und dem Freistaat Sachsen (Laufzeit 2014–2020), registriert unter der Nummer 100267011.

Projekt byl zaměřený na společnou ochranu podzemních vodních zdrojů v příhraniční česko-saské oblasti. Cílem tohoto projektu bylo provedení bilance a zhodnocení možnosti dlouhodobého užívání zdrojů podzemních vod a udržitelného hospodaření s nimi v závislosti na očekávaných dopadech vlivu klimatických změn v Česko-Saském Švýcarsku.

Thema des Projektes war der gemeinsame Schutz der Grundwasserressourcen im sächsisch-böhmischen Grenzraum. Das Ziel des Projektes ResiBil war die Bilanzierung und Bewertung der langfristigen Nutzung von Grundwasserressourcen in der Sachsisch-Bohmischen Schweiz. Weiterhin sollte die nachhaltige Bewirtschaftung des Grundwassers unter Berücksichtigung des Klimawandels untersucht werden.

Výsledky společné práce byly představené formou knihy ve dvou jazykových mutacích (česky a německy), roll-upů a přednášek na veřejných seminářích při vernisážích putovní výstavky.

Die Ergebnisse der gemeinsamen Arbeit wurden in Form eines Buches in zwei Sprachversionen (tschechisch und deutsch), Roll-ups und Vorträgen auf öffentlichen Seminaren bei den Eröffnungen der Wanderausstellung.

Všechny povinné informace, popis projektu, výstupy, možnost stažení jednotlivých výstupů jsou volně přístupné na www stránce projektu v českém i německém jazyce.

Alle obligatorischen Angaben, Projektbeschreibung, Ausgänge, die Möglichkeit, einzelne Ausgänge des Herunterladens sind auf der Projekt-Website in tschechischer und deutscher Sprache frei zugänglich.

https://www.resibil.sachsen.de/index.html

https://www.resibil.sachsen.de/cs/index.html

Přihlášení