English English icon Česká geologická služba
Úvodní stránka > O projektu
Logo ČGS

Logo Norway Grants

Podpořeno grantem z Norska
Supported by grant from Norway

Přihlášení

O projektu

V lednu 2015 byl zahájen projekt REPP-CO2, financovaný z Norských fondů. Jde o 1. etapu pilotního projektu ukládání CO2, která je – zejména z důvodu striktně limitované doby trvání projektu v rozsahu 16 měsíců – omezena na posouzení a charakterizaci úložiště, statické a dynamické modelování a analýzu rizik. K pokračování pilotního projektu další etapou, jejíž součástí bude získání povolení k ukládání CO2, vlastní injektáž oxidu uhličitého i související monitoring, bude zapotřebí dalších finančních a projektových mechanismů.

Plán nízkouhlíkové Evropy

CCS (zachytávání a ukládání CO2) je jednou ze strategických energetických technologií Strategického energetického technologického plánu Evropské unie (SET-plan) a hraje významnou roli v evropské strategii přechodu k nízkouhlíkové společnosti. V České republice se aktivity v oboru CCS prozatím soustředily výhradně na projekty výzkumu a vývoje, včetně mapování geologických struktur vhodných pro potenciální úložiště CO2, a transpozici příslušné evropské legislativy – viz zákon č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur.

Evropská komise v rámci diskuze o závazných cílech evropské klimatické a energetické politiky do roku 2030 navrhuje zpracování národních dekarbonizačních plánů. Budou obsahovat strategii jednotlivých členských států zaměřenou na snížení emisí skleníkových plynů, které významnou měrou přispívají k probíhající změně klimatu.

Pro dekarbonizaci české ekonomiky může být technologie CCS významná jak v oblasti energetiky, tak v některých odvětvích průmyslové výroby (např. výroba oceli, cementu, chemická výroba). CCS je v těchto případech v podstatě jediným technickým řešením vedoucím k výraznému snížení emisí CO2.

Výzkum v oboru CCS je proto brán v úvahu jako strategická investice do budoucnosti i při probíhající aktualizaci Státní energetické koncepce ČR. Problematika geologického ukládání oxidu uhličitého je zde zařazena mezi podporované směry výzkumu, vývoje a inovací v oblasti „účinnějšího využívání fosilních zdrojů energie″.

Projekt přípravy výzkumného pilotního projektu geologického ukládání CO2 v České republice je dalším krokem na cestě k přechodu naší země na nízkouhlíkovou ekonomiku. Navazuje na dosavadní výsledky výzkumu a vývoje technologie CCS u nás – projekty v rámci EHP a Norských fondů 2004–2009 (projekt TOGEOS), 6. a 7. rámcového programu EU (projekty EU GeoCapacity a CO2NET EAST), programu TIP Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a programu Alfa Technologické agentury ČR.

Očekávaný přínos projektu

Hlavním cílem projektu je významným způsobem přispět k rozvoji technologie geologického ukládání CO2 v České republice. Tento cíl je plně v souladu s hlavním cílem Programu CZ08 Norských fondů, jímž je "zmírnění dopadů klimatických změn prostřednictvím zvyšování znalostí a nadnárodní spolupráce v oblasti CCS". Geologické ukládání CO2 je koncovým článkem technologického řetězce CCS. Existence dobře připraveného a bezpečného geologického úložiště je pro CCS základním předpokladem.

Navrhovaný projekt je zásadním krokem pro posun úrovně technologické připravenosti (TRL) této metody v českém prostředí z úrovně TRL 4 (technologie ověřená v laboratoři) na úroveň TRL 5 (technologie ověřená v relevantním prostředí). Pro geologické ukládání CO2 znamená TRL 5 jeho ověření formou pilotního projektu na konkrétní geologické struktuře obdobného typu jako případná budoucí úložiště průmyslového měřítka.

Řešitelé projektu REPP-CO2 si stanovili následující dílčí cíle:

  1. Posoudit vybranou geologickou strukturu – vytěžené ložisko ropy na jižní Moravě – jako potenciální úložiště pro následný výzkumný pilotní projekt geologického ukládání CO2, a to s využitím metodického postupu podle zákona č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur.
  2. Posílit česko-norskou spolupráci v oboru geologického ukládání CO2 a s ním spojeného výzkumu a vývoje. Zároveň se předpokládá i rozsáhlý přenos znalostí a zkušeností v oboru CCS z Norska do ČR.
  3. Otestovat metodiku, postupy a kritéria pro popis a posuzování plánovaného úložného komplexu stanovené zákonem č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur, v reálných podmínkách, při přípravě konkrétního úložiště.
  4. Vytvořit geologický model úložiště a poté provést numerickou simulaci injektáže CO2.
  5. Provést rizikovou analýzu úložiště, včetně posouzení střetů zájmů, návrhu opatření na snížení rizik a sestavení monitorovacího plánu úložiště.
  6. Nově posoudit potenciál horninových struktur karpatské soustavy v ČR z hlediska možností ukládání CO2.
  7. Zvýšit odbornou kapacitu českých výzkumných institucí zapojených do projektu prostřednictvím metodického výzkumu, výměny informací a vzájemného učení s norským partnerem.
  8. Zvýšit povědomí a úroveň znalostí odborné i laické veřejnosti o technologii CCS a geologickém ukládání CO2.

Splnění cílů projektu bude znamenat zásadní přínos k naplňování v úvodu zmíněných evropských strategických dokumentů na národní úrovni ČR.

Partneři projektu

Projekt je postaven na dlouhodobém česko-norském výzkumném partnerství mezi Českou geologickou službou a International Research Institute of Stavanger, které tvoří jádro projektového konsorcia. To zahrnuje dalších 5 českých organizací. Jsou to: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, ÚJV Řež, a. s., Miligal, s. r. o., Centrum výzkumu Řež, s. r. o. a Masarykova univerzita – Ústav fyziky Země. Do projektu bude zapojeno více než 100 výzkumných pracovníků a techniků. Konsorcium je schopno rozsahem své odbornosti pokrýt veškeré požadavky kladené na posouzení budoucího úložiště CO2.

Koordinátorem projektu při jeho realizaci je Česká geologická služba. ČGS je dlouhodobým lídrem výzkumu v oboru ukládání CO2 v České republice. Disponuje navíc dostatečnou administrativní kapacitou a bohatými zkušenostmi s koordinací obdobných velkých projektů.

Struktura aktivit projektu a vzájemné vazby mezi nimi

Projektové aktivity

Projekt je rozdělen do 10 vzájemně navazujících a propojených aktivit, které se dále člení na několik desítek úkolů a podúkolů. Jeho hlavním těžištěm je první fáze přípravy výzkumného pilotního projektu geologického ukládání CO2, spočívající v zajištění potřebných geologických dat, konstrukci trojrozměrného geologického modelu úložného komplexu, následném dynamickém modelování chování komplexu při provozu úložiště, provedení analýz rizik a sestavení monitorovacího plánu. Tyto výstupy lze po nezbytném doplnění použít jako základ budoucí žádosti o povolení k provozování úložiště v dalších etapách rozvoje pilotního projektu. Další aktivity projektu jsou zaměřeny na metodický výzkum v důležitých dílčích oblastech geologického ukládání CO2, posilování odborné kapacity českých partnerů projektu, publicitu a šíření informací. Veškeré výsledky projektu včetně vstupních a nově získaných dat, map, modelů, textových zpráv, atd., budou uloženy v přehledné a strukturované formě v geodatabázi projektu tak, aby byly připraveny k dalšímu využití v dalších etapách rozvoje pilotního úložiště.