Projekt 639600
Projekt 639600 > Popis projektu
Web České geologické služby
Ministerstvo životního prostředí ČR
Portál Geohazardů
Přihlášení

Popis a výsledky projektu

Projekt geologických prací „Regionální dokumentace rizikových geodynamických jevů v oblasti Džbánu ve středních Čechách, v brněnské aglomeraci a na Zlínsku“ byl zahájen začátkem září roku 2009 a byl ukončen na začátku dubna 2011. V průběhu května a června 2011 probíhala digitalizace dat a jejich zpřístupnění na portále ČGS. Hlavním cílem projektu bylo komplexní zhodnocení svahových nestabilit a dalších geodynamických jevů ve třech vybraných oblastech České republiky s vymezením ohrožených sídel a staveb (inženýrské sítě).

Projekt navázal na studii MŽP OOHPP 135/08/SS, ze které podle prvních orientačních rekognoskačních túr v oblasti Džbánska vyplynul zběžný nesouhlas mezi některými již zaznamenanými sesuvy v registru ČGS-Geofondu se skutečným stavem (Kycl P. et al. 2008). Ze studie vyplynulo, že některé aktivní sesuvy vedené v tomto registru jsou ve skutečnosti rovná mírná pole s přirozeným geologickém sledem, a naopak svahy postižené frontálním sesouváním značných rozměrů nejsou často v registru označeny vůbec nebo je v těchto místech pouze několik bodových záznamů. Některé svahové deformace byly v registru sesuvů ČGS-Geofondu vyznačeny, jejich rozsah však neodpovídal skutečnosti. Především z těchto důvodů byla nutná revize a nové detailní mapování celého území. K projektu v oblasti Džbánu byly posléze připojeny ještě dvě oblasti na Moravě – brněnská aglomerace a Zlínsko.

Projekt je rozdělen na tři samostatné studie – oblast Džbán, brněnská aglomerace a Zlínsko.

Jednotlivé díly (A-C) jsou samostatnými součástmi závěrečné zprávy.

Závěrečná zpráva za projekt

Díl A - titul

Díl A - text

Díl B - titul

Díl B - text

Technická zpráva - titul

Technická zpráva - text

Díl A - Džbán

Účelové geologické mapy

12-123 Hřivice

12-124 PanenskýTýnec

12-141 Řevničov

12-142 Stochov

Analytické mapy svahových deformací

Terénní dokumentace svahových nestabilit

Mapy náchylnosti území k sesouvání

12-123 Hřivice

12-124 Panenský Týnec

12-141 Řevničov

12-142 Stochov

Díl B - Brněnská aglomerace

Brno sever

Brno jih

Mokrá

Šlapanice