Projekt 667600 - Přenos know-how
Projekt 667600 - Přenos know-how > Popis projektu
Web České geologické služby
EEA and Norway Grants
Přihlášení

Popis projektu

Cílem projektu je posílení kapacity České geologické služby (ČGS) při poskytování rozvojové pomoci třetím zemím v oblasti geologických výzkumů predikce přírodních rizik.

Česká geologická služba dlouhodobě usiluje o to, aby výsledky realizovaných projektů rozvojové pomoci byly státními správami a samosprávami v zemi příjemce implementovány do praxe a bylo zajištěno efektivní využití a udržitelnost těchto výsledků, toto úsilí ale často naráží na administrativní komplikace v přijímajících zemích. Česká geologická služba proto pociťuje potřebu přenosu zkušeností a know-how, jak tyto překážky překonat, a jakými postupy zajistit účinnější využití výsledků budoucích projektů přijímajícími zeměmi.

Norský partner má vzhledem ke svým rozsáhlým zkušenostem v této oblasti know-how, jehož přenosem na žadatele bude posílena kapacita expertů České geologické služby a toto know-how bude využito při přípravě, implementaci a vyhodnocení budoucích projektů geologických výzkumů predikce přírodních rizik.

Přenos know-how bude uskutečněn prostřednictvím společného vyhodnocení vybraného vzorku projektů rozvojové pomoci v oblasti geologických výzkumů predikce přírodních rizik realizovaných Českou geologickou službou, konzultací s vybranými organizacemi v zemích přijímajících tuto rozvojovou pomoc a následného společného zpracování metodiky, která stanoví postupy vedoucí ke zvýšení udržitelnosti výsledků rozvojových projektů.

Takto vytvořená metodika bude využívána v nově připravovaných projektech České geologické služby, a bude dále poskytnuta k využití Ministerstvu životního prostředí a Rozvojové agentuře ČR pro distribuci dalším českým organizacím, které realizují projekty rozvojové pomoci obdobného typu.

Soubory ke stažení

Grant Offer Letter

Oznámení o udělení grantu.

Consortium Agreement

Dohoda o spolupráci mezi Českou geologickou službou a International Centre for Geohazards/Norwegian Geotechnical Institute na řešení projektu.

I. Analýza

Analýza vybraných projektů rozvojové spolupráce realizovaných Českou geologickou službou (ČGS) z hlediska předávání výsledků projektů příjemcům.

II. Metodika

Metodika postupů pro zajištění účinného využití výsledků geologických výzkumů predikce přírodních rizik v rámci projektů zahraniční rozvojové spolupráce státními správami a samosprávami v zemi příjemce.

I. Analyse

Analysis of selected development projects realized by the Czech Geological Survey in Central America region with respect to utilization of outputs by the beneficiaries.

II. Methodology

A methodology on procedures aiming at more efficient exploitation of results of geological studies in the field of natural geohazards by beneficiary organisations.