Mgr. Aleš Havlín, Ph.D.
Czech Geological Survey
Branch Brno
Leitnerova 22
658 69 Brno
tel: +420543429252
fax: +420543212370
ales.havlin@geologycz
Change language to CzechEnglish Selected

Recent papers

Baldík, V. - Havlín, A. - Krejčí, O. (2006): Svahové nestability vzniklé jako důsledek extrémního jarního tání v březnu a dubnu 2006. MS MŽP, ČGS Brno, Krajský úřad Zlínský

Baldík, V. - Havlín, A. - Paleček, M. (2012): Mapa geodynamických jevů 1:25 000, list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Baldík, V. – Havlín, A. – Novotný, R. – Krejčí, V. (2013): Mapa exodynamických jevů 1:10 000, list 25-33-01 Bunč. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Baroň, I. - Havlín, A. - Novotný, R. (2007): Dokumentace svahových deformací v oblasti vodní nádrže Šance (Moravskoslezké Beskydy) v rámci programu ISPROFIN. In Hradecký J., Pánek T: Geomorfologický sborník 6: Sborník abstraktů a exkurzní průvodce, – Ostravská univerzita v Ostravě. Ostrava. ISBN 978-80-7368-296-5

Bednarik, M. – Havlín, A. – Kralovičová, L. – Trangoš, I. (2014): Úspešnosť hodnotenia zosuvného hazardu vzhľadom na použitú mierku a metódu. In Datel, J. V., Hauerová, J., Novotný, J: Sborník příspěvků XIV. Hydrogeologického kongresu Průzkum, využívání a ochrana podzemní vody: nové úkoly a Výzvy; Sborník příspěvků II. Inženýrskogeologického kongresu Role inženýrského geologa v současnosti. –Technická univerzita v Liberci, s. 158. – Technická univerzita v Liberci, Česká asociace hydrogeologů, Česká asociace inženýrských geologů. Liberec. ISBN 978-80-903635-4-0

Buriánek, D. - Bubík, M. - Franců, J. - Fürychová, P. - Havlín, A. - Gilíková, H. - Janderková, J. - Konečný, F. - Krejčí, Z. - Krumlová, H. - Kryštofová, E. - Kunceová, E. - Müller, P. - Otava, J. - Paleček, M. - Pecina, V. - Poul, I. - Sedláček, J. Ing. - Skácelová, Z. - Šrámek, J. - Petrová, P. - Verner, K. - Večeřa, J. - Vít, J. (2011): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 list 24-341 Oslavany. Závěrečná zpráva, 257 s. MS Česká geologická služba

Dostalík, M. – Havlín, A. – Malík, J. – Kycl, P. – Baldík, V. – Novotný, R. (2016): Projekt mezinárodní spolupráce 'Hodnocení náchylnosti k sesouvání v hornatých částech Gruzie na příkladu ohrožených sídel, mezinárodní silnice a energovodů v municipalitě Dusheti'. Poster

Dostalík, M. – Havlín, A. – Malík, J. – Kycl, P. – Novotný, R. – Baldík, V. (2016): Leták: Project Georgia in Geologycal Hazards - Evaluation of landslide susceptibility in the mountains part of Georgia on the example of endangered settlements, international roads and energy conduits in Dusheti municipality. Popularizační leták

Geršl, M. - Kalenda, P. - Havlín, A. - Duras, R. (2007): Geofyzikální mapování metodou velmi dlouhých vln a vrtný průzkum v okolí Hranické Propasti (Hranický kras). – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 14, listopad, 92-94. ISSN 1212-6209

Hanžl, P. - Baldík, V. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Dolníček, Z. - Dvořák, I. - Fürychová, P. - Havlín, A. - Hrdličková, K. - Kociánová, L. - Konečný, F. - Krejčí, O. - Krejčí, Z. - Krumlová, H. - Kryštofová, E. - Müller, P. - Paleček, M. - Pecina, V. - Pecka, T. - Poul, I. - Rez, J. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Slobodník, M. - Šrámek, J. - Tomanová Petrová, P. - Večeřa, J. - Vít, J. (2011): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 24-324 Brno-sever. Závěrečná zpráva, 188 s. MS Česká geologická služba

Havlín Nováková, D. - Havlín, A. (2007): Komplexní zhodnocení geofaktorů území listu Halenkov, 25-411. In Fĺaková, R.- Krčmář, D: Zborník 14. Slovenská hydrogeologická konferencia 'Hydrogeológia a kvalita života', s. 84-86. – SAH, Katedra hydrogeológie Prf. UK v Bratislavě. Bratislava. ISBN 978-80-969342-3-2

Havlín Nováková, D. - Havlín, A. - Konečný, F. - Müller, P. (2011): Možnosti kontaminace podzemních vod z neodpálených náložek TNT po neuskučněném geofyzikálním průzkumu v katastru obce Halenkovice. In Rapantová N: Hydrogeochémia ´11. XIII. ročník mezinárodní vědecké konference : 14.-15.6.2011, Ostrava, s. 9-12. – Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Institut geologického inženýrství. Ostrava. ISBN 978-80-248-2441-3

Havlín Nováková, D. - Kryštofová, E. - Havlín, A. - Novotný, R. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-142 Valašské Meziříčí - Hydrogeologická mapa. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Havlín, A. (2006): Sezónní sesuvné jevy na jaře 2006 ve flyšovém pásmu Západních Karpat na Moravě. In Cempírek J: Studentská geologická konference 2006, sborník abstraktů, s. 10-11. – Ústav geologických věd. Přírodov.fak.MU Brno a Ćeská geologická společnost. Brno

Havlín, A. (2006): Sezónní sesuvné jevy na jaře 2006 ve flyšovém pásmu Západních Karpat na Moravě. In Cempírek, J: Studentská geologická konfrence 2006, sborník abstraktů, – PřF MU Brno, Čes. geol. spol. Brno

Havlín, A. (2006): Terénny kurz inžinierskej geológie. 6 dní. Bardějov

Havlín, A. (2007): Terénny kurz inžinierskej geológie. 6 dní. Bardějov

Havlín, A. (2007): Vysvětlivky k účelové inženýrskogeologické mapě stabilitních poměrů 1:10 000, 25-24-13,14. 10 s. MS A. Havlín

Havlín, A. (2007): Vysvětlivky k účelové inženýrskogeologické mapě stabilitních poměrů 1:10 000, 25-24-17. 5 s. MS A. Havlín

Havlín, A. (2007): Základní geologická mapa ČR 1:25 000, list 25-411 Halenkov. neuveden. 1 s. – MS archiv Česká geologická služba. Praha. ISBN 6208998

Havlín, A. (2007): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 24-44-09. Projekt geologických prací. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Havlín, A. (2007): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 24-44-15. Projekt geologických prací. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Brno

Havlín, A. (2008): Landslide hazard assessment along the main road E 50 in Chriby highlands. In Bazarnik J., Majka J., Szewczyk E: IXth International Geological Conference of Ph.D. Studemts and Young Scientis Zawoja-Herlany, – Faculty of Geology, Geophysics and Enviromental Protection, AHG - University of Science and Technology, Krakow. Zawoja - Herlany. ISBN 978-83-60958-10-0

Havlín, A. (2008): Terénny kurz inžinierskej geológie. 6 dní. Bardějov

Havlín, A. (2008): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 24-44-04. Projekt geologických prací. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Brno

Havlín, A. (2008): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 25-31-05. Projekt geologických prací. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Brno

Havlín, A. (2008): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 25-31-10. Projekt geologických prací. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Brno

Havlín, A. (2008): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 25-31-15. Projekt geologických prací. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Brno

Havlín, A. (2008): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 25-44-14. Projekt geologických prací. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Brno

Havlín, A. (2009): Terénny kurz inžinierskej geológie. 6 dní. Bardějov

Havlín, A. (2010): Hodnocení náchylnosti k sesouvání ve střední části Chřibů. – Geotechnika 13, 3-4, 3-9. ISSN 1211-913X

Havlín, A. (2010): Hodnocení sesuvného rizika pro liniové stavby. 29.11.2010. Univerzita Komenského, Bratislava

Havlín, A. (2010): Terénny kurz inžinierskej geológie. 6 dní. Turčianské Teplice

Havlín, A. (2011): Terénny kurz inžinierskej geológie. 4 dny. Chmiňanská Nová Ves

Havlín, A. (2012): Hodnocení sesuvného rizika pro liniové stavby. Disertační práce, 144 s. MS Univerzita Komenského Bratislava, Přírodovědecká fakulta

Havlín, A. (2013): Vybrané poznatky získané při hodnocení sesuvného hazardu v modelovém území prostředí Flyšového pásma Západních Karpat. In Jan Klimeš: Svahové deformace a pseudokras 22.-24. 5. 2013, Bischofstein, Skály u Teplic nad Metují, Sborník abstraktů, exkurzní průvodce, s. 1. – Svahovky, o.s., Správa CHKO Broumovsko, ÚSMH AV ČR. Praha

Havlín, A. (2014): Hodnocení náchylnosti k sesouvání v hornatých částech Gruzie na příkladu ohrožených sídel, mezinárodní silnice a energovodů v municipalitě Dusheti. 16.12.2014. Katedra inžinierskej geológie. Prírodovedecká f. Univerzita Komenského BA

Havlín, A. (2014): Svahové nestability vzniklé při povodních v červnu 2013 v Jihomoravském kraji. In Datel, J. V., Hauerová, J., Novotný, J: Sborník příspěvků XIV. Hydrogeologického kongresu Průzkum, využívání a ochrana podzemní vody: nové úkoly a Výzvy; Sborník příspěvků II. Inženýrskogeologického kongresu Role inženýrského geologa v současnosti. – Technická univerzita v Liberci, s. 157. – Technická univerzita v Liberci, Česká asociace hydrogeologů, Česká asociace inženýrských geologů. Liberec. ISBN 978-80-903635-4-0

Havlín, A. (2014): Svahové nestability vzniklé při zvýšených srážkových úhrnech v červnu 2013 v Jihomoravském kraji . 16.12.2014. Katedra inžinierskej geológie. Prírodovedecká f. Univerzita Komenského BA

Havlín, A. (2015): Gruzie tajemná. 17. 12. 2015. Česká geologická služba, Leitnerova 22, Brno

Havlín, A. (2016): Gruzie a Česká republika - zahraniční rozvojová spolupráce v geologii. 10. 3. 2016. Ústav geologických věd, PřF Masarykova Univerzita Brno, Kotlářská 2

Havlín, A. - Adamová, M. - Bubík, M. - Havlín Nováková, D. - Kolejka, V. - Kašperáková, D. - Pecina, V. - Novotný, R. - Švábenická, L. - Baroň, I. (2007): Vysvětlivky ke geologické mapě ČR 1: 25 000, list 25-411 Halenkov. 50 s. MS Česká geologická služba

Havlín, A. - Bednarik, M. - Magulová, B. (2011): Hodnocení náchylnosti území k sesouvání pomocí logistické regrese: případová studie Chřiby. In Baroň I., Klimeš J., Krásný O., Míča L: Svahové deformace a pseudokras. Elektronický sborník abstraktů a prezentací z konference, 25.-27. 5.2011 v Brně. FAST VUT & Svahovky, o.s, s. 1-35. – Neuveden. Brno

Havlín, A. - Bednarik, M. - Magulová, B. - Vlčko, J. (2011): Použití logistické regrese pro hodnocení náchylnosti k sesouvání ve střední části Chřibů (Česká republika). – Acta Geologica Slovaca 3, 2, 153-161. ISSN 1338-0044

Havlín, A. - Bednárik, M. - Urbanová, K. (2009): Hodnocení sesuvného rizika na slezsko - slovenském pomezí aneb sesuvy nerespektují státní hranice. In Ivo Baroň a Jan Klimeš: Svahové deformace a pseudokras. Elektronický sborník referátů z konference, 13.-15. 5.2009 ve Vsetíně, s. 1-14. – ČGS & ÚSMH AV. Praha

Havlín, A. - Havlín Nováková, D. - Kryštofová, E. - Krejčí, O. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-144 Jablůnka - Hydrogeologická mapa. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Havlín, A. - Konečný, F. (2008): Dobrotice – studie inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrů zájmového území. Závěrečná zpráva, 18 s. MS archiv ČGS

Havlín, A. - Konečný, F. (2009): Park Rochus – studie inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrů území. Závěrečná zpráva, 9 s. MS Archiv ČGS

Havlín, A. - Konečný, F. - Müller, P. (2009): Vliv neodpálených náloží TNT v prospekčních geofyzikálních vrtech v Halenkovicích na kvalitu podzemní vody. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 Neuveden, podzim, 273-275. ISSN 0514-8057

Havlín, A. - Neudert, O. (2003): Vysvětlivky k účelové inženýrskogeologické mapě stabilitních poměrů 1:10 000, 25-32-02. 5 s. MS Česká geologická služba

Havlín, A. - Neudert, O. (2003): Vysvětlivky k účelové inženýrskogeologické mapě stabilitních poměrů 1:10 000, 25-32-07. 20 s. MS Česká geologická služba

Havlín, A. - Petrová, V. (2009a): Mapa náchylnosti území k porusění stability svahů 25-22-14. neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Brno

Havlín, A. - Petrová, V. (2009a): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 25-22-14. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Brno

Havlín, A. - Petrová, V. (2009b): Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 25-22-15. neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Brno

Havlín, A. - Petrová, V. (2009b): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 25-22-15. neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Brno

Havlín, A. - Petrová, V. (2009c): Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 26-13-01. neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Brno

Havlín, A. - Petrová, V. (2009c): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 26-13-01. neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Brno

Havlín, A. – Bednarik, M. – Magulová, B. (2013): Plánování trasy liniových staveb v prostředí náchylném ke vzniku svahových deformací s využitím map sesuvného hazardu. – Inžinierske stavby / Inženýrské stavby 60, 1, 46-48. ISSN 1335-0846

Havlín, A. – Krejčí, V. (2013): Mapa exodynamických jevů 1:10 000, list 25-31-21. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Havlín, A. – Kycl, P. – Malík, J. (2016): Hodnocení náchylnosti k sesouvání v hornatých částech Gruzie na příkladu ohrožených sídel, mezinárodní silnice a energovodů v municipalitě Dusheti. 21. 1. 2016. Česká geologická služba, Klárov 3, Praha

Havlín, A. – Magulová, B. – Bednarik, M. (2013): Využití map sesuvného hazardu k plánování trasy liniových staveb v prostředí náchylném ke vzniku svahových deformací. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 Neuveden, podzim, 323-327. ISSN 0514-8057

Havlín, A. – Šikula, J. – Foretníková, M. (2013): Úloha ČGS v projektu: Identifikace významných území s kulturně historickými hodnotami ohrožených přírodními a antropogenními vlivy. In Baroň I., Klimeš J., Krásný O. a Plná V: Svahové deformace a pseudokras 2013. Elektronický sborník abstraktů a prezentací, 22.-24. 5. 2013 hotel Bischofstein, s. 1-12. – Svahovky, o.s., Správa CHKO Broumovsko, ÚSMH AV ČR. Skály u Teplic n. Metují

Hladík, V. – Havlín, A. – Vondrouš, D. (2015): Konference Nízkouhlíková budoucnost ČR. Praha

Hradecký, P. - Kycl, P. - Šebesta, J. - Žáček, V. - Babůrek, J. - Havlíček, P. - Havlín, A. - Ševčík, J. - Přichystal, A. - Mlčoch, B. - Alvarez, A. (2004): Estudio geológico de riesgos naturales alrededor de la ciudad Somoto, Departamento Madriz, Nicaragua. 100 s

Hradecký, P. - Žáček, V. - Kycl, P. - Havlíček, P. - Havlín, A. - Mlčoch, B. - Babůrek, J. - Přichystal, A. - Šebesta, J. - Ševčík, J. - Alvarez, A. (2004): Estudio geologico de riesgos naturales, Departamento Nueva Segovia Nicaragua. Department Nueva Segovia, města Ocotal, Dipilto a jejich okolí

Kalenda, P. - Geršl, M. - Havlín, A. - Duras, R. (2007): Geofyzikální mapování metodou velmi dlouhých vln v okolí Hranické propasti - první výsledky. In Bosák P., Geršl M: Speleofórum 2007, s. 82-83. – Česká speleologická společnost. Praha. ISBN 1211-8397

Konečný, F. - Müller, P. - Havlín, A. (2007): Zhodnocení rizik plynoucích z existence neodpálených náložek TNT ve vrtech pro geofyzikální průzkum v katastru obce Halenkovice a návrhy opatření. 16 s. MS archiv ČGS

Konečný, F. - Müller, P. - Havlín, A. (2008): Zhodnocení rizik plynoucích z existence neodpálených náložek TNT ve vrtech pro geofyzikální průzkum v katastru obce Halenkovice a návrhy opatření. 12 s. MS archiv ČGS

Konečný, F. - Müller, P. - Havlín, A. (2009): Zhodnocení rizik plynoucích z existence neodpálených náložek TNT ve vrtech pro geofyzikální průzkum v katastru obce Halenkovice a návrhy opatření. Závěrečná zpráva, 28 s. MS Archiv ČGS

Konečný, F. - Müller, P. - Havlín, A. (2010): Zhodnocení rizik plynoucích z existence neodpálených náložek TNT ve vrtech pro geofyzikální průzkum v katastru obce Halenkovice a návrhy opatření. 23.9.2010. Halenkovice

Konečný, F. – Havlín, A. (2014): OG - Halenkovice – závěrečné analýzy vod a zajištění likvidace 2 pozorovacích vrtů. Závěrečná zpráva, 7 s. MS OG MŽP

Krejčí, O. - Baldík, V. - Baroň, I. - Bíl, M. - Havlín, A. - Hubatka, F. - Klimeš, J. - Nýdl, T. - Novotný, R. - Petrová, V. - Poul, I. - Rybář, J. - Stemberk, J. (2010): Monitoring geodynamických jevů v sv. části Beskyd. Závěrečná zpráva. Závěrečná zpráva, 25 s. MS Archiv ČGS Praha, Brno

Krejčí, O. – Baldík, V. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Franců, J. – Geršl, M. – Geršlová, E. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Janderková, J. – Kašpárek, M. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Krejčí, V. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Müller, P. – Novotný, R. – Nývlt, D. – Otava, J. – Pecina, V. – Pesl, V. – Sedláček, J. Ing. – Skácelová, D. – Švábenická, L. – Tomanová Petrová, P. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 Jablůnka. Závěrečná zpráva, 155 s. MS ČGS Praha

Krejčí, O. – Baldík, V. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Franců, J. – Geršl, M. – Geršlová, E. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Janderková, J. – Kašpárek, M. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Krejčí, V. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Müller, P. – Novotný, R. – Nývlt, D. – Otava, J. – Pecina, V. – Pesl, V. – Sedláček, J. Mgr. – Skácelová, D. – Švábenická, L. – Tomanová Petrová, P. (2015): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 25-144 Jablůnka. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 124 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-898-4

Krejčí, O. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Kociánová, L. – Krejčí, V. – Krejčí, Z. – Pesl, V. – Švábenická, L. (2012a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-144 Jablůnka - Geologická mapa. Základní geologické mapování ČR 1:25 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Krejčí, O. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Kociánová, L. – Krejčí, V. – Krejčí, Z. – Pesl, V. – Švábenická, L. (2015): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 25-144 Jablůnka Geologická mapa. neuvedena. 1 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-891-5

Krejčí, O. – Bíl, M. – Havlín, A. – Kašpárek, M. – Klimeš, J. – Petrová, V. – Šikula, J. (2010): Hodnocení svahových nestabilit ve Zlínském kraji po extrémních srážkách v květnu a červnu 2010. Závěrečná zpráva, 18 s. MS Archiv ČGS Brno a Praha

Krmíček, L. - Cempírek, J. - Havlín, A. - Přichystal, A. - Houzar, S. - Krmíčková, M. - Gadas, P. (2011): Mineralogy and petrogenesis of a Ba-Ti-Zr-rich peralkaline dyke from Šebkovice (Czech Republic): Recognition of the most lamproitic Variscan intrusion. – Lithos 121, 1-4, 74-86. ISSN 0024-4937. DOI 10.1016/j.lithos.2010.10.005

Kryštofová, E. – Havlín, A. – Havlín Nováková, D. – Baldík, V. (2012): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Hydrogeologická mapa. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Magulová, B. - Havlín, A. (2009): Hodnotenie zosuvného hazardu pre potreby územnoplánovacej dokumentácie. In : PrírF UK v Bratislave: Študentská vedecká konferencia - Zborník recenzovaných príspevkov, s. 1139 - 1143. – PrírF UK v Bratislave. Bratislava. ISBN 978-80-223-2639-1

Magulová, B. - Liščák, P. - Bednárik, M. - Havlín, A. (2008): Blokové rozsadliny svahovej deformácie Stebnícká Magura. In Frankovská, J. Liščák, P. Ondrášik, M: Geológia a životné prostredie, s. 122-126. – Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava. Bratislava. ISBN 978-80-89343-06-5

Malík, J. – Havlín, A. (2016): Hodnocení náchylnosti k sesouvání v hornatých částech Gruzie na příkladu ohrožených sídel, mezinárodní silnice a energovodů v Municipalitě Dusheti. 25.5.2016. Mnichovo hradiště - 'Svahovky'

Müller, P. - Hanžl, P. - Barnet, I. - Havlín, A. - Janderková, J. - Konečný, F. - Krumlová, H. - Krejčí, O. - Kryštofová, E. - Paleček, M. - Poul, I. - Sedláček, J. Mgr. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Večeřa, J. - Vít, J. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-324 Brno-sever - Mapa geofaktorů životního prostředí. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Müller, P. - Paleček, M. - Baldík, V. - Krumlová, H. - Pecina, V. - Nývlt, D. - Kryštofová, E. - Havlín, A. - Janderková, J. - Konečný, F. - Sedláček, J. Mgr. - Barnet, I. (2011d): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Mapa geofaktorů životního prostředí. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Müller, P. - Paleček, M. - Buriánek, D. - Krumlová, H. - Konečný, F. - Vít, J. - Večeřa, J. - Janderková, J. - Kryštofová, E. - Barnet, I. - Sedláček, J. Mgr. - Poul, I. - Dvořák, I. - Krejčí, O. - Havlín, A. - Skácelová, Z. - Skácelová, D. (2011a): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-341 Oslavany - Mapa geofaktorů životního prostředí. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Müller, P. - Paleček, M. - Krejčí, O. - Krumlová, H. - Pecina, V. - Barnet, I. - Janderková, J. - Havlín, A. - Nývlt, D. - Petrová, V. - Konečný, F. - Sedláček, J. Mgr. (2011b): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-144 Jablůnka - Mapa geofaktorů životního prostředí. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Müller, P. - Paleček, M. - Novotný, R. - Krumlová, H. - Pecina, V. - Barnet, I. - Janderková, J. - Nováková, D. - Nývlt, D. - Konečný, F. - Havlín, A. - Sedláček, J. Mgr. (2011c): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-142 Valašské Meziříčí - Mapa geofaktorů životního prostředí. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Müller, P. – Barnet, I. – Buriánek, D. – Havlín, A. – Janderková, J. – Konečný, F. – Krumlová, H. – Krejčí, O. – Kryštofová, E. – Paleček, M. – Sedláček, J. Mgr. – Večeřa, J. – Vít, J. (2013): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-432 Brno - jih - Mapa geofaktorů životního prostředí. ZGM ČR 25. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Müller, P. – Paleček, M. – Novotný, R. – Baldík, V. – Krumlová, H. – Havlín, A. – Janderková, J. – Sedláček, J. Mgr. – Barnet, I. – Pecina, V. – Konečný, F. (2012): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí list 25-214 Frenštát pod Radhoštěm. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Novotný, R. - Baldík, V. - Krejčí, O. - Geršl, M. - Franců, E. - Havlín, A. - Kryštofová, E. (2009): Podmínky geologické stavby a geofaktory ŽP v Beskydech. Závěrečná zpráva, 35 s. MS ČGS Praha, MŽP

Novotný, R. - Havlín, A. - Paleček, M. (2011): Mapa exodynamických jevů 1:25 000, list 25-142 Valašské Meziříčí. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Novotný, R. - Havlín, A. - Paleček, M. (2011b): Mapa exodynamických jevů 1:25 000, list 25-142 Valašské Meziříčí. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Novák, Z. - Havlíček, P. - Havlín, A. - Kycl, P. - Mlčoch, B. - Přichystal, A. - Šebesta, J. - Ševčík, J. - Žáček, V. - Alvarez, A. (2004): Geologický výzkum přírodních rizik v okolí města Somoto, Nikaragua. 89 s

Otava, J. – Balák, I. – Baldík, V. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Čáp, P. – Černý, J. – Franců, J. – Fürychová, P. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Hladil, J. – Janderková, J. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Kryštofová, E. – Kumpan, T. – Melichar, R. – Müller, P. – Paleček, M. – Pecina, V. – Pecka, T. – Sedláček, J. Mgr. – Sedláčková, I. – Šrámek, J. – Tomanová Petrová, P. – Večeřa, J. – Vít, J. (2013): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-411 Jedovnice. 298 s. MS Archív České geologické služby Brno

Sedláčková, I. – Barnet, I. – Buriánek, D. – Havlín, A. – Janderková, J. – Konečný, F. – Kryštofová, E. – Müller, P. – Otava, J. – Paleček, M. – Sedláček, J. Mgr. – Večeřa, J. – Vít, J. (2013): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-411 Jedovnice - Mapa geofaktorů životního prostředí. ZGM ČR 25. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Sedláčková, I. – Barnet, I. – Franců, J. – Havlín, A. – Janderková, J. – Konečný, F. – Kryštofová, E. – Paleček, M. – Sedláček, J. Mgr. – Večeřa, J. – Vít, J. (2013): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-431 Šlapanice - Mapa geofaktorů životního prostředí. ZGM ČR 25. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Sedláčková, I. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Hrdličková, K. – Janderková, J. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Kryštofová, E. – Paleček, M. – Sedláček, J. Mgr. – Večeřa, J. – Vít, J. (2014): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-323 Veverská Bítýška - Mapa geofaktorů životního prostředí. ZGM ČR 25. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Svítil, R. – Havlín, A. – Šedinová, E. – Kycl, P. (2015): Webové stránky projektu 'Hodnocení náchylnosti k sesouvání v hornatých částech Gruzie na příkladu ohrožených sídel, mezinárodní silnice a energovodů v municipalitě Dusheti'. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/gruzie-spoluprace

Tomanová Petrová, P. – Baldík, V. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Franců, J. – Fürychová, P. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Janderková, J. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Kryštofová, E. – Kunceová, E. – Otava, J. – Paleček, M. – Pecina, V. – Pecka, T. – Rez, J. – Sedláček, J. Mgr. – Sedláčková, I. – Skácelová, Z. – Švábenická, L. – Večeřa, J. – Vít, J. (2013a): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-431 Šlapanice. 216 s. MS Archiv České geologické služby Praha

Tornyai, R. – Bednarik, M. – Havlín, A. (2016): Application of neural network to assess landslide hazard and comparison with bivariate and multivariate statistical analyses. – Acta Geologica Slovaca 8, 1, 109-118. ISSN 1338-0044

Tornyai, R. – Bednarik, M. – Karell, L. – Havlín, A. (2015): Using bivariate, multivariate and ANN methods in landslide susceptibility assessment. In YILMAZ, Işık: Abstract Collection Book of The World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS) Prague, Czech Republic, 7–11 September, 2015, s. 176. – World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium. Neuveden. ISBN 978-80-970698-4-1

Trubačová, A. – Barnet, I. – Havlíček, P. – Havlín, A. – Krupička, J. – Paleček, M. – Poňavič, M. – Přechová, E. – Sedláček, J. Mgr. – Zítová, E. – Žáčková, E. (2013a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 22-313 Velhartice. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Vondrouš, D. – Havlín, A. – Hladík, V. (2015): 1. diskuzní seminář Nízkouhlíková budoucnost ČR. Praha

Šikula, J. - Čurda, J. - Krejčí, V. - Kycl, P. - Dvořák, I. - Krupička, J. - Žáčková, E. - Poňavič, M. - Dudíková Schulmannová, B. - Malík, J. - Novotný, R. - Štědrá, V. - Havlín, A. - Lojka, R. - Hroch, T. - Konečný, F. (2013): Vyhodnocení povodně v červnu 2013 - Vyhodnocení sesuvů a svahových nestabilit. Závěrečná zpráva, 344 s. MS MS ČHMÚ; MS ČGS

Šikula, J. – Havlín, A. (2016): Identifikace a vyhodnocení míry potenciálního ohrožení vybraných památkových objektů svahovými nestabilitami na území České republiky. In Slovenská technická univerzita v Bratislave: Inžinierska geológia 20016 - Aktuálne problémy v inžinierskej geológii a geotechnike, s. 293-299. – Vydavateľstvo STU. Bratislava. ISBN 978-80-227-4573-4

Šikula, J. – Havlín, A. – Bůžek, J. (2017): Výzkum a hodnocení rizik svahových nestabilit v liniích hlavních plánovaných dopravních koridorů. In Jiří Tomášek: Význam inženýrské geologie ve výstavbě, sborník příspěvků III. inženýrskogeologického kongresu, s. 102-104. – PřF MU,ČAH,ČAIG. Brno. ISBN 978-80-903635-5-7

Šikula, J. – Krejčí, O. – Havlín, A. (2015): Conservatory objects and its threat by slope instabilities in the Czech Republic area. In YILMAZ, Işık: Abstract Collection Book of The World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2015), Prague, Czech Republic, 7–11 September, 2015, s. 191. – World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium. Neuveden. ISBN 978-80-970698-4-1

Šikula, J. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Baldík, V. – Havlín, A. – Novotný, R. – Krupička, J. – Malík, J. – Kycl, P. (2013): Identifikace významných území s kulturně historickými hodnotami ohrožených přírodními a antropogenními vlivy – Identifikace a vyhodnocení míry potenciálního ohrožení vybraných památkových objektů sesuvy. Závěrečná zpráva, 189 s. MS MS VÚV T.G.Masaryka,v.v.i; MS ČGS

Šikula, J. – Krejčí, O. – Krupička, J. – Baldík, V. – Malík, J. – Havlín, A. – Novotný, R. (2014): Identifikace významných území s kulturně historickými hodnotami ohrožených přírodními a antropogenními vlivy – Identifikace a vyhodnocení míry potenciálního ohrožení vybraných památkových objektů sesuvy (UNESCO - Třebíč - židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa; Lednicko - valtický areál; historické jádro města Telče; zámek v Litomyšli; vesnická rezervace Holašovice; historické centrum Praha; park a zámek v Průhonicích; Kutná Hora; Olomouc - Sloup Nejsvětější Trojice; NKP - Mikulčice - archeologická rezervace; Třeboň - Rožmberská rybniční soustava). Závěrečná zpráva, 99 s. MS ČGS

Šikula, J. – Krejčí, O. – Kycl, P. – Krejčí, V. – Havlín, A. (2015): Identifikace významných území s kulturně historickými hodnotami ohroženými přírodními a antropogenními vlivy-identifikace a vyhodnocení míry potenciálního ohrožení vybraných památkových objektů sesuvy. Závěrečná zpráva, 10 s. MS Archiv ČGS Praha

Šikula, J. – Krejčí, O. – Nývlt, D. – Novotný, R. – Havlín, A. – Hroch, T. – Malík, J. – Baldík, V. – Poul, I. – Petrová, V. (2010): Dokumentace svahových nestabilit v Moravskoslezském kraji po přívalových srážkách v květnu 2010. Závěrečná zpráva, 320 s. MS ČGS Brno

Žáčková, E. – Dvořák, I. – Dudíková Schulmannová, B. – Břízová, E. – Havlíček, P. – Havlín, A. – Hošek, J. – Košuličová, M. – Krupička, J. – Přechová, E. – Poňavič, M. – Skácelová, Z. – Soejono, I. – Verner, K. – Vrána, S. – Trubačová, A. – Žáček, V. (2015): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 22-313 Velhartice. 1 s. MS Praha

© Ales Havlin, CGS            Extranet      Intranet    Login        Help    Print   Send link   Top