Můj kousek Země
Česká geologická služba

Zdravotní rizika při delším vystavení organismu slunečnímu záření

Sluneční záření je životodárná síla, která od nepaměti podporuje a udržuje život na Zemi. Na jeho přítomnosti závisí současná forma života, ať již přímo či nepřímo. Infračervená část slunečního záření dodává zejména teplenou energii, ohřívá zemský povrch a vytváří tak teplotní podmínky důležité pro většinu živých organismů, rostlin i živočichů. Viditelné záření je mimo jiné energetickým zdrojem pro fotosyntézu zelených rostlin (nejen suchozemských pralesů, ale i obrovských ploch mořského planktonu), které tak obnovují zásobu kyslíku v atmosféře. To jsou základní podmínky života, který se vyvinul na bázi uhlovodíkových sloučenin na Zemi.

Pro lidský rod k tomu přistupuje ještě další nutnost slunečního světla. Hlavním lidským smyslem je zrak, který bez světla neumožní orientaci v prostředí. Navíc má podvědomé vnímání světla pozitivní vliv na lidskou psychiku – při jeho nedostatku za dlouhých polárních nocí dochází ke vzniku depresí.

Sluneční záření však obsahuje i další část spektra – ultrafialové záření (UV).

Sluneční záření

Pronikání slunečního záření do kůže

To má nejkratší vlnové délky, je energeticky nejbohatší a může mít tak na kůži a oči nejsilnější nežádoucí vliv. Nadměrné vystavení lidského těla ultrafialovému záření vyvolá zánět kůže (zarudnutí – erytém, někdy otok nebo až puchýře), ale také zapojí obranný mechanismus – pigmentaci. To bylo možná jednou z příčin vývoje lidských ras: např. černochů v rovníkové Africe. Dlouhodobé vystavení organismu UV záření pak vede k narušení funkcí imunitního systému (fotoimunosupresi) nebo k poškození funkce (chorobná citlivost na UV záření – fotodermatóza) i struktury kožních buněk, což vyvolá soubor změn, které nazýváme aktinickým stárnutím kůže ("photoaging"), a nakonec i změnu nejhorší – nádorové bujení kožních buněk (fotokarcinogeneze).

Zhoubný melanom kůže

Zhoubný melanom kůže - Počet hlášených nových onemocnění v České republice (1985 - 2003)

Účinky UV záření na kůži

Účinky UV záření na kůži

Na druhou stranu je pro nás určitá dávka UV záření dopadající na kůži nutná pro přirozenou přeměnu vitaminu D v jeho biologicky aktivní formu.

Dnešní medicína (především dermatologie) disponuje řadou metod, jak o zdraví kůže pečovat, v neposlední řadě i korektivními postupy, jak případné poruchy (nádory) odstranit. Výhodnější a úspornější je však o rizicích nadměrné expozice UV záření dobře informovat, zavést ochranná fotoprotektivní opatření u každého jedince a předejít tak závažnému poškození zdraví.

Co je třeba vědět o vlastnostech slunečního záření

Co je třeba vědět o vlastnostech slunečního záření

Přírodní systémy však podobná vědomě cílená opatření dělat nemohou, a tak je mravní odpovědností lidstva připojit se k mezinárodní aktivitě na ochranu ozonové vrstvy a umožnit tak zachování života na Zemi v celé jeho rozmanitosti pro příští generace.

doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.
přednosta Kliniky nemocí kožních a pohlavních Fakultní nemocnice Hradec Králové