Můj kousek Země
Česká geologická služba

Látky poškozující ozonovou vrstvu – co jsou zač, jak na ni působí a kde se používají

V 70. letech 20. století vědci prokázali, že vlivem vypouštění některých látek do atmosféry dochází k ubývání ozonu a tím pádem i k zeslabování ochranného štítu Země proti škodlivému UV záření – ozonové vrstvy. Zjistilo se také, že se zvýšeným množstvím vypuštěných látek, které poškozují ozonovou vrstvu, výrazně přibylo onemocnění rakovinou kůže.

Takových látek, které mají negativní vliv na ozonovou vrstvu a ničí molekuly ozonu, je celá řada. Mezi ty nejškodlivější patří sloučeniny s obsahem chloru a bromu, známé také pod názvem halony a freony. Jejich destrukční působení je znázorněno na následujícím obrázku.

Cyklus rozpadu ozonu

Jak chlor a brom ničí molekuly ozonu

Navíc mají tyto látky dlouhou životnost. Pokud se tedy jednou dostanou do atmosféry, některé z nich mohou ničit molekuly ozonu až 100 let. Skutečně ve velkém rozsahu se tyto látky začaly používat ve druhé polovině minulého století v souvislosti s rozvojem chladírenského průmyslu (na výrobu ledniček a mrazniček pro domácnosti, ale především chladicích a mrazicích boxů na zboží do obchodů a skladů) a s přibývajícím množstvím vyráběných klimatizací. V menším měřítku se využívaly rovněž v protipožární ochraně, v zemědělství proti škůdcům a chorobám, jako rozpouštědla pro barvy a laky, ve zdravotnictví jako hnací plyn inhalátorů apod.

Kde všude se látky, které poškozují ozonovou vrstvu, používají

Kde všude se látky, které poškozují ozonovou vrstvu, používají

Mgr. Jana Borská
odbor ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí ČR