Můj kousek Země
Česká geologická služba

Partneři

Mladá fronta, a. s.

Mladá fronta je jedním z největších vydavatelských domů v České republice. Své dobré jméno staví na mnohaleté zkušenosti, profesionalitě a dynamickém růstu. Tomu odpovídá i široké a pestré portfolio titulů, které vydává.

Národní muzeum

Národní muzeum je největším muzeem České republiky. Je ústředním státním muzeem s funkcí sbírkotvornou, vědeckou, osvětovou a metodickou. Jeho posláním je přispívat k rozvíjení národní identity, stejně jako vědomí příslušnosti k širšímu celku evropského a světového společenství a kultury. Je polytematickým ústavem, který zahrnuje řadu vědních oborů a sběrných oblastí od přírodních věd až po specializované obory věd společenských.

ZOO Praha

Pražská zoo jako moderní instituce svého druhu vytváří pro chované živočichy co nejoptimálnější podmínky, a to jak koncepcí a ztvárněním výběhů i ubikací, tak sestavováním jedno- či vícedruhových skupin. Návštěvníci si tak mohou vytvořit představu o životě zvířat a jejich vazbách k prostředí, zvířata pak mají příležitost rozvinout co nejširší rejstřík přirozeného chování.

Centre for Modern Education

Centre for Modern Education se zaměřuje na rozvoj inovativních vzdělávacích metod a zejména kreativní využití moderních technologií. Společně s dalšími partnery se snaží otevírat nové možnosti ve vzdělávání. Mezi nejznámější produkty patří několikrát oceněný projekt Krajina za Školou a komplexní vzdělávací portál Škola za školou.

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) je organizační složka státu, zřízená Ministerstvem životního prostředí. Jejím hlavním posláním je péče o přírodu a krajinu na území České republiky. Zajišťuje metodickou, dokumentační, informační, vědeckovýzkumnou, výchovně-vzdělávací a poradenskou činnost v oblasti péče o přírodu a krajinu.

iQpark Liberec

iQpark je prvním science centrem v České republice. Science centra jsou založena na interaktivitě a experimentování. Smyslem je objevování nových věcí a zákonitostí, poznávání, vytváření si vlastních hypotéz a jejich vyzkoušení. Jedná se o novou formu "muzea" s několika stovkami exponátů. Základní myšlenka všech zařízení tohoto typu je v zapojení všech smyslů, to znamená, že všeho se lze dotknout, všechno lze "očuchat", vše lze vidět, vše lze slyšet.

Mendelovo muzeum

Posláním Mendelova muzea Masarykovy univerzity je šířit odkaz augustiniánského opata G. J. Mendela, který je znám studiemi prováděnými na rostlinách, především hrachu setém. Nelze však opomenout ani jeho bádání v oblasti meteorologie, či šlechtění včel.

Grada Publishing, a.s.

Knihy s logem GRADA vycházejí v České republice již od roku 1991. GRADA si za dobu své existence vybudovala pozici největšího tuzemského nakladatelství odborné literatury co do objemu tržeb, počtu vydávaných nových titulů i šíří oborů své působnosti a to jak v České tak i ve Slovenské republice. Nabídka společnosti GRADA pokrývá široké spektrum odborné literatury z nejrůznějších oblastí lidské činnosti. Ročně produkuje více než 400 novinek ve více než 29 oborech asi v 90 edičních řadách.

Český hydrometeorologický ústav

Český hydrometeorologický ústav je příspěvkové organizace Ministerstva životního prostředí ČR. Jeho hlavním úkolem je vykonávat funkci ústředního státního ústavu ČR pro obory čistota ovzduší, hydrologie, jakost vody, klimatologie a meteorologie, jako objektivní odborné služby poskytované pro státní správu, veřejnost a mezinárodní spolupráci.

Outdoor Guide

Časopis a internetový portál přinášející inspiraci pro pobyt a pohyb v přírodě. Součástí obsahu portálu jsou např. témata ekologická, populárně vědecká, naučná či estetická.

Přírodovědci.cz

Přírodovědci jsou komunikačním projektem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, který představuje prostřednictvím atraktivních vizuálů čtyři sekce PřF UK – biologii, chemii, geografii a geologii.