Česká geologická služba
Projekt Mongolský Altaj
Úvodní stránka > Popis projektu
Česká rozvojová agentura
Česká geologická služba
Mineral Resources Authority of Mongolia
Přihlášení

Popis projektu

Projekt zahrnuje detailní terénní geologické mapování a geochemický / ložiskový průzkum na 5 mapových listech měřítka 1 : 50 000, který pokryje plochu 1769,65 km2 s účelem sestavení jednotlivých geologických map s vyhledáváním anomálních oblastí se zaměřením na rudní minerály a průmyslové suroviny a následnou kompilací map ložisek a ložiskových indikací v měřítku 1 : 50 000 a návrhu následných detailních průzkumných etap.

Při terénních pracích bude vyškolena skupina 4-6 mongolských geologů, přičemž pro 3 geology se počítá se školením při krátkodobé stáži v České republice.

Projekt je situován do oblasti Západního Mongolského Altaje v ajmaku (kraji) Chovd, ~1500 km z. od Ulaanbaataru a zahrnuje 5 mapových listů měřítka 1:50 000 a to: L_46_28V, L_46_28G, L_4629V, L_46_29G a L_46_30V. Z hlediska místní samosprávy leží území studovaných 5 listů na území tří somonů (okresů) – Munchchairchan (~ 50 %), Manhan (~ 30 %) a Dzereg (~ 20 %).

Distribuce probíhajících projektů Rozvojové spolupráce  České republiky v Mongolsku podle ajmaků (krajů)

Distribuce probíhajících projektů Rozvojové spolupráce České republiky v Mongolsku podle ajmaků (krajů)

Umístění studovaného území v rámci ajmaku Chovd a jednotlivých somonech

Umístění studovaného území v rámci ajmaku Chovd a jednotlivých somonech

Cíle projektu

Cílem projektu je v součinnosti s mongolským partnerem provést detailní geologické mapování vybraného území a současně geologický a ložiskový průzkum doplněný o zhodnocení a ocenění surovinového potenciálu a tím kvalitativně i kvantitativně zlepšit geologickou znalost cílové oblasti.

Dalším důležitým cílem požadovaným mongolskou vládou je přenos know-how a zvýšení efektivity práce spolupracujících mongolských organizací. Toho bude dosaženo zvýšením odborné kvalifikace zaměstnanců v oblasti základní a ložiskové geologie, geochemie, petrografie, mineralogie a geofyziky a posílením materiálního vybavení mongolského partnera pro samostatné provádění obdobné činnosti po ukončení projektu.

Projekt bude zaměřen zejména na vyhledávání nerostných zdrojů všeho typu, kompilaci geologických a geochemických listů map v rámci edice (souboru) map, prezentace vytvořených map a jejich interpretace pro praktické používání, tak, aby vyškolení pracovníci mongolského partnera byli schopni vykonávat samostatně práce na dalších listech národní edice map. Pro zvýšení materiálního vybavení byl připraven seznam vybavení, které bude v rámci projektu postupně předáno příjemci.

Výstupy projektu

  1. Kompilace pěti listů geologických map a pěti listů interpretačních map geochemických anomálií v měřítku 1 : 50 000 s vysvětlivkami a související kompilace 5-10 listů monoelementních a monominerálních map z každého mapového listu. Mapové výstupy budou doplněné podrobnou zprávou o výsledcích geologického výzkumu, jež zahrne interpretaci geochemických, izotopických a geochronologických dat a aplikaci terénních geofyzikálních metod a zhodnocení ložiskového potenciálu studovaného území s výskyty známých ložiskových objektů, doplněné nově zjištěnými hydrotermálními projevy, alteracemi a minerálními indikacemi v měřítku 1:100 000 a doporučený program a posloupnost následných ložiskově průzkumných prací v jednotlivých vymezených anomálních oblastech.
  2. Školení mongolských geologů v oborech souvisejících s metodikou sběru a interpretace, zpracování, ukládání a prezentace geologických dat.
  3. Posílení pracoviště mongolského partnera terénním vybavením.