Krásný - Podzemní vody ČR
Úvodní stránka > Obsah
Přihlášení

Obsah

Viz. níže je uveden zkrácený obsah knihy, kompletní obsah naleznete zde:

Podzemní vody ČR - kompletní obsah

1. VŠEOBECNÁ ČÁST
1.1 Věda o podzemních vodách: hydrogeologie
1.2 Vznik, vývoj a náplň hydrogeologie
1.3 Význam a cíle regionálních hydrogeologických studií
1.4 Metodika regionálního hydrogeologického studia
1.5 Vliv geologie na charakter hydrogeologického prostředí
1.6 Hydraulické parametry a jejich prostorové rozdělení (regionálně převládající hodnoty, měřítkový efekt, reprezentativní elementární objem)
1.7 Proudění podzemních vod: vliv přírodních a antropogenních faktorů
1.8 Režim podzemních vod a jeho projevy
1.9 Zdroje podzemních vod: přírodní, indukované, umělé
1.10 Přírodní kvalita podzemních vod a její antropogenní ovlivnění
1.11 Použití izotopových metod v hydrogeologii
1.12 Minerální vody
1.13 Využitelné množství podzemních vod
1.14 Hydrogeologické mapy a řezy
1.15 Hydrogeologická regionalizace

2. REGIONÁLNÍ ČÁST
2.1 Česká republika: přehled přírodních poměrů
2.2 Geologický vývoj a hydrogeologické členění České republiky
2.3 Paleohydrogeologický a paleoklimatický vývoj České republiky
2.4 Hydrogeologická prozkoumanost České republiky
2.5 Informační zdroje o hydrogeologických poměrech Česka, použité podklady
2.6 Hydrogeologická provincie Českého masivu
2.6.1 Hydrogeologický masiv – platforma Českého masivu (hydraulické vlastnosti hornin, proudění podzemních vod, podzemní odtok, kvalita podzemních vod; minerální a termální vody: Karlovy Vary, Jáchymov, Mariánské Lázně, Teplice, Bílina, Louny, Janské Lázně, Bludov, Velké Losiny, Karlova Studánka ad.; využití podzemních vod, acidifikace podzemních vod, antropogenní ovlivnění a principy ochrany podzemních vod
2.6.2 Karbonátové výskyty (kras a krasové jevy, pseudokras, krystalické vápence, Český kras, Moravský kras, Javoříčský a Mladečský kras, Slatinice, Teplice nad Bečvou ad.)
2.6.3 Permokarbonské pánve (minulé a současné vlivy těžby nerostných surovin na hydrogeologické poměry, pánve: plzeňská, manětínská, kladensko-rakovnická, mšensko-roudnická, mnichovohradišťská, podkrkonošská, vnitrosudetská, orlická, hornoslezská a další výskyty, detrit a jeho hydrogeologická charakteristika, zásobování ostravské aglomerace vodou)
2.6.4 Česká křídová pánev (litologická charakteristika křídových souvrství, tektonika jako významné kritérium vymezení hydrogeologických celků, rozšíření hydrogeologických těles, proudění podzemních vod, prameny a přírony do povrchových toků; zvodněné systémy: děčínskosněžnický, benešovsko-ústecký, žatecko-lounský, boleslavsko-mělnický, novobydžovský, Dlouhé meze, miletínský, královédvorský, podorlický, hronovsko-svatoňovický, polický, vysokomýtský, svitavský, kyšperský, králický; hydrogeologické oblasti: bílinská, roudnicko-mochovská, velimsko-čáslavská, moravských křídových výskytů; hořké vody, Břvany, Lázně Bělohrad, zásobování Prahy a Brna vodou, těžba uranu u Stráže pod Ralskem)
2.6.5 Jihočeské pánve (hydrogeologická charakteristika, budějovický, horusický a třeboňský zvodněný systém, protivínská a soběslavská hydrogeologická oblast)
2.6.6 Terciérní pánve a další výskyty (chebská, sokolovská, mostecká pánev a hrádecká část žitavské pánve, antropogenní ovlivnění hydrogeologických poměrů, důlní katastrofy, vztah těžby v sokolovské pánvi ke karlovarským termám, Františkovy Lázně, Soos, neovulkanity)
2.7 Hydrogeologická provincie Karpat
2.7.1 Flyšové pásmo (hydrogeologická charakteristika, hydraulické vlastnosti, proudění a přírodní zdroje podzemních vod. Luhačovice, Šaratice ad.)
2.7.2 Karpatská předhlubeň (hydrogeologická tělesa, proudění podzemních vod, Darkov, Klimkovice-Polanka nad Odrou a další výskyty minerálních vod)
2.7.3 Vídeňská pánev (hydrogeologická charakteristika, proudění podzemních vod, vztah ropy, plynu a podzemních vod, výskyty jodobromových slolanek a sirovodíkových vod: Hodonín, Ostrožská Nová Ves, Petrov ad.)
2.8 Kvartérní sedimenty (jejich rozšíření, základní charakteristika a hydrogeologické vlastnosti; fluviální sedimenty v povodích Labe a Ohře, Vltavy, Moravy a Dyje, Odry; glacigenní sedimenty v severních Čechách, na severní Moravě a ve Slezsku)

3. SOUHRN A POROVNÁNÍ RŮZNÝCH HYDROGEOLOGICKÝCH PROSTŘEDÍ A ZVODNĚNÝCH SYSTÉMŮ ČESKA (hydraulické parametry hornin, zvodněné systémy, regionální proudění a doby zdržení, přírodní zdroje a režim podzemních vod, pozorovací sítě, kvalita podzemních vod všeobecně, kvalita podzemních vod svrchní hydrodynamické zóny, významné prameny, akratopegy a zaniklé lázně, minerální vody a kvalita podzemních vod hlubších zón, vztah hydrogeologických, hydrodynamických a hydrochemických dat, hydrodynamická a hydrochemická zonálnost)

4. APLIKOVANÁ HYDROGEOLOGICKÁ PROBLEMATIKA (využití, využitelnost a ochrana podzemních vod, antropogenní ovlivnění podzemních vod, globální klimatické změny, hydrogeologické aspekty různého využití přírodního prostředí: územní plánování, podzemní zásobníky plynů, hlubinná úložiště rizikových odpadů, geotermální energie, revitalizace těžbou ovlivněných území)

5. PŘILEHLÉ OBLASTI OKOLNÍCH STÁTŮ (geologicko-hydrogeologická pozice Česka ve střední Evropě, Český masiv a jeho okolí za hranicemi Česka: Rakousko, Německo, Polsko; Alpsko-karpatská megaprovincie za hranicemi Česka: Slovensko, Polsko, Rakousko, Německo; megaprovincie Středoevropské nížiny).