Krásný - Podzemní vody ČR
Úvodní stránka > Autoři
Přihlášení

Autoři

Doc. RNDr. Jiří Krásný, CSc. (1936)

Absolvent Geologicko-geografické (nyní Přírodovědecké) fakulty Univerzity Karlovy v Praze – obor hydrogeologie (1959), CSc. na téže univerzitě (1968). Pracoval v hydrogeologickém oddělení Ústředního ústavu geologického (nyní Česká geologická služba) v Praze (1959–1991), v obdobích 1979–1983 a 1986–1989 na dlouhodobých expertizách v Iráku a v Nikaragui. V letech 1991–1994 vedoucí katedry hydrogeologie a inženýrské geologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, 1994–1997 ředitel Ústavu hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky na téže fakultě. Člen výkonného výboru Mezinárodní Asociace hydrogeologů (International Association of Hydrogeologists – IAH) 2004–2008, předseda komise pro hydrogeologii tvrdých hornin (Commission on Hardrock Hydrogeology) téže asociace 1994–2009, prezident Českého národního komitétu IAH 1998–2005. Kromě dřívějších ocenění mu byla v r. 2009 udělena Cena Oty Hynie, čestné členství IAH a Cena Asociace hydrologů Indie. Organizátor či spoluorganizátor mezinárodních a českých konferencí, řešitel a spoluřešitel mezinárodních projektů. Přednášel na řadě zahraničních univerzit, na českých a mezinárodních kongresech a konferencích, kde byl členem vědeckých výborů a předsedou sekcí. Autor a spoluautor více než 210 publikovaných prací v českých a mezinárodních odborných časopisech a sbornících konferencí, řady zpráv a posudků v oboru hydrogeologie a životního prostředí, redaktor konferenčních sborníků, monografií a publikovaných hydrogeologických map různých měřítek.

Prof. Ing. Milena Císlerová (1940)

Absolvovala ČVUT v Praze, Stavební fakultu, směr vodohospodářský (1962), r. 1979 zde obhájila disertaci. V letech 1962–1964 pracovala jako stavební technik při odvodňování zemědělských ploch, od roku 1964 v Hydrometeorologickém ústavu v Praze, v odděleních aplikované hydrologie a výzkumu. V období 1968–1969 byla na stáži v Agricultural University Wageningen v Holandsku, 1971–1973 pracovala v Meteorological Dept., Lusaka, Zambia, jako hydrolog-specialista. Od r. 1977 působí na ČVUT v Praze na katedře hydromeliorací a krajinného inženýrství fakulty stavební, docentem od 1998, 2004 jmenována profesorem v oboru vodní hospodářství a vodní stavby. Vedle bohaté hydrologické praxe se zabývá matematickým modelováním odtoku vody z půdního profilu a studiem hydraulických charakteristik a preferenčního proudění ve strukturních půdách. Je mezinárodně uznávaným odborníkem s řadou vyzvaných vystoupení na vědeckých konferencích, mj. ve Francii, SRN, Belgii, Itálii, Švýcarsku, USA a Velké Británii, a přednášek na zahraničních univerzitách v Evropě (mj. ETH Zürich) a v USA. Je aktivní členkou American Geophysical Union a European Geophysical Union a recenzentkou mezinárodních časopisů, např. Water Resource Research, Journal of Hydrology, Journal of Environmental Quality.

Ing. Stanislav Čurda, CSc. (1943–2007)

Absolvent Stavební fakulty ČVUT v Praze, obor hydrotechnické a hydromeliorační stavby (1966), na téže fakultě získal titul kandidáta technických věd v oboru hydrologie a vodní hospodářství (1985). Postupně pracoval jako úsekový technik v Povodí Berounky Plzeň, od r. 1967 v pražském Hydrometeorologickém ústavu jako vedoucí skupiny podzemních vod, v letech 1974–1988 v útvaru hydrologie a hydrauliky O autorech 7 ve Vodních zdrojích Praha a následně ve středisku matematické geologie Geoindustrie Praha. V tomto období se stal jedním z našich prvých propagátorů řešení hydrogeologických úkolů pomocí numerického modelování. V r. 1994 byl spoluzakladatelem firmy Progeo, s. r. o., v Roztokách u Prahy, která se stala jedním z významných center rozvoje numerického modelování v Česku. Ing. Čurda zpracoval studie v mnohých územích Česka včetně rozlehlých oblastí v české křídové pánvi. Zvláštní pozornost věnoval jihočeským pánvím, kde zejména v posledních letech vytvořil řadu významných prací.

RNDr. Josef V. Datel, Ph.D. (1963)

Absolvoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor hydrogeologie a inženýrská geologie (1987), v r. 2008 obhájil doktorskou práci v oboru hydrogeologie. V letech 1988–1996 pracoval v podniku Vodní zdroje Praha jako provozní hydrogeolog na úseku ochrany a sanace vod, od r. 1996 působil jako odborný asistent na Ústavu hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde byl od r. 2008 vedoucím oddělení hydrogeologie. Od roku 2011 působí ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka jako vedoucí oddělení hydrologie. Věnuje se ochraně vod, regionální hydrogeologii, hydrologii podzemních vod a managementu vodních zdrojů. Od r. 1996 je předsedou České asociace hydrogeologů (ČAH), v posledních letech též členem vedení Unie geologických asociací (UGA) a jedním z hlavních organizátorů českých hydrogeologických kongresů. Řešil či vedl projekty Grantové agentury ČR (2007–2009), Univerzity Karlovy (1998–2000) a mezinárodní granty Evropské unie (LOWRGREP 1998–2002, CORONA 2001–2005). Dlouhodobě působí v Názvoslovné komisi pro hydrologii a hydrogeologii a od roku 2001 je stálým garantem MŽP pro posuzování odborné úrovně geologických prací v oborech hydrogeologie, sanační geologie a environmentální geologie.

RNDr. Jaroslav Dvořák, CSc. (1934)

Po nuceném přerušení studia na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze v r. 1955 z politických důvodů nastoupil jako chemik ve Výzkumném ústavu balneologickém (VÚB) Mariánské Lázně, na pracovišti pro výzkum peloidů a plynů ve Františkových Lázních. Vystudoval externě hydrogeologii a inženýrskou geologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1961), na téže fakultě získal tituly RNDr. (1972) a CSc. (1976) v oboru hydrogeologie. Ve VÚB byl vedoucím pracoviště, v letech 1990–1991 ředitelem tohoto ústavu. Později pracoval v Referenčních laboratořích pro přírodní léčivé zdroje Ministerstva zdravotnictví ČR. Aktivně působil v Société International de Technique Hydrothérmale, je členem IAH. Je autorem řady expertiz, zaměřených na využití a ochranu minerálních vod a peloidů. Jeho erudice jak v oboru chemie, tak hydrogeologie spolu s laboratorním zázemím na jeho působištích mu umožnila publikaci zásadních prací, zejména o genezi minerálních vod západočeského – karlovarského typu, o hydrogeologickém vývoji zřídelních struktur, genezi hořkých vod a hydrogeologii a geochemii ložisek peloidů.

Doc. Ing. Arnošt Grmela, CSc. (1940)

Absolvent VŠB – Technické univerzity Ostrava, Hornicko-geologické fakulty (1962). V letech 1962–1978 pracoval v ostravsko-karvinském revíru (OKR) na Dole Rudý říjen jako hlavní geolog a vedoucí odboru důlního měřičství a geologie. V době působení na dole získal titul CSc. v oboru strukturní geologie (1972). V roce 1978 přešel na místo pedagoga na katedru všeobecné a historické geologie, kde se specializoval v oborech hydrogeologie, podzemní hydraulika a důlní hydrogeologie. V roce 1988 byl jmenován docentem ve specializaci hydrogeologie a v roce 1993 se v tomto oboru habilitoval. Po restrukturalizaci fakulty, kdy vznikl Institut geologického inženýrství, byl vedoucím oddělení hydrogeologie a inženýrské geologie. Od roku 2002 působil na polské Akademii Techniczno-Humanistycznej v Bielsku Biała, kde byl jmenován profesorem nadzwyczajnym. Byl hlavním organizátorem posledních českých národních hydrogeologických kongresů, konaných v Ostravě (2001, 2009).

Doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc. (1957)

Po absolvování Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze nastoupil v roce 1981 do tehdejšího Ústředního ústavu geologického, kde se zabýval hydrogeologickým mapováním, studiemi úložišť rizikových odpadů a problematikou regionální acidifikace podzemních vod. Po ročním pracovním pobytu ve Francii v BRGM, který byl zaměřen na aplikace GIS v souvislosti s hydrogeologickou problematikou, 8 O autorech nastoupil v r. 1992 na katedru hydrogeologie Přírodovědecké fakulty. V letech 1999–2004 byl vedoucím oddělení hydrogeologie. V roce 2004 přešel na Výzkumný ústav vodohospodářský, na fakultě nadále přednáší. Pracoval jako expert ve Vietnamu, Tádžikistánu, Kazachstánu, Rusku, Gruzii a na Ukrajině. Jako hostující profesor působil na univerzitě Bordeaux a na Ecole des Mines Alès ve Francii. Byl jedním z hlavních organizátorů mezinárodních konferencí, uspořádaných v posledních letech v Česku Mezinárodní asociací hydrogeologů (IAH) a Mezinárodní asociací hydrologických věd (IAHS), jako např. HydroEco 2006 v Karlových Varech, HydroPredict 2008 v Praze a Groundwater in fractured rocks 2012 v Praze.

Doc. RNDr. Hubert Kříž, DrSc. (1933)

Absolvent Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor fyzická geografie (1959). V roce 1986 získal hodnost kandidáta věd v oboru fyzická geografie, v roce 1992 titul doktora technických věd v oboru hydrologie a vodní hospodářství na ČVUT v Praze a v r. 2000 se habilitoval na VUT v Brně. Pracoval v Hydrometeorologickém ústavu jako hydrolog (1960–65), později (1966–68) v n. p. GEOtest jako hydrogeolog. V té době se věnoval především hydrogeologickému průzkumu oblasti Březové nad Svitavou, čímž významně přispěl k řešení zásobování Brna vodou. Od roku 1968 byl odborným, resp. vědeckým pracovníkem Geografického ústavu ČSAV. V Akademii věd ČR působil do roku 1997. V dalších letech byl členem Kontrolní rady Grantové agentury ČR a Komise pro životní prostředí s celostátní působností. Podílel se také na řešení úkolů Ústavu systematické biologie a ekologie AV ČR v Brně.

Dr. Henryk Marszałek (1957)

Absolvoval v r. 1983 jako magistr geologie, specializace hydrogeologie na Univerzitě ve Vratislavi (Uniwersytet Wrocławski), doktorát na téže univerzitě získal v r. 1994. Od r. 2004 je vedoucím ústavu aplikované hydrogeologie na Wrocławské univerzitě. Zabývá se oceňováním využitelného množství podzemních vod v různých hydrogeologických celcích, metodami stanovení hydraulických parametrů v krystalinických horninách, riziky kontaminace podzemních vod puklinových a průlinovo-puklinových kolektorů, izotopovou hydrogeologií a tvorbou chemismu podzemních vod. Zúčastnil se řešení různých vědeckých projektů v zahraničí, mj. opakovaně na Špicberkách. Jako člen komise pro hydrogeologii tvrdých hornin Mezinárodní asociace hydrogeologů byl v r. 2006 hlavním organizátorem semináře v Jugowicích v Polsku a redaktorem sborníku referátů z tohoto semináře. Zpracoval více než 50 dokumentačních zpráv a přes 40 odborných publikací.

RNDr. Jaromír Šantrůček (1943)

V roce 1965 ukončil studium oboru analytická chemie na Univerzitě Karlově, Přírodovědecké fakultě v Praze. Po krátkém působení na Vysoké škole chemicko-technologické a v Československé akademii věd pracoval v letech 1970–1991 v n. p. Vodní zdroje Praha ve funkci samostatný inženýr-chemik, vedoucí geolog-hydrochemik a vedoucí odborně technický pracovník. Od roku 1991 působí jako odborný asistent, od roku 2008 jako externista na katedře hydrogeologie a inženýrské geologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Zabývá se problematikou chemie podzemních vod.

Prof. Ing. Jan Šilar, DrSc. (1926–2007)

Absolvent ČVUT v Praze – stavební inženýr směru vodohospodářského a kulturního (1951), v letech 1951–1952 vědecký aspirant Ústředního ústavu geologického v Praze. Dále působil na katedře hydrogeologie a inženýrské geologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze od jejího založení a podílel se na jejím vybudování. V r. 1989 získal titul doktor geologických věd a v r. 1991 byl jmenován profesorem. V r. 2000 mu byla udělena Cena Oty Hynie. Jako absolvent ČVUT se širokým geologickým rozhledem byl všestranně odborně zaměřen. Zvláštní pozornost věnoval krasové hydrogeologii a izotopové hydrologii. Zúčastnil se zahraničních expertiz v Číně (1957–60), v Iráku, na Kubě a v dalších zemích jako expert Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Působil také na univerzitách v USA a ve Španělsku. Přednášel v postgraduálních hydrologických kursech UNESCO a jako externí spolupracovník na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Na PřF UK vybudoval a uvedl do provozu mezinárodně registrovanou radiouhlíkovou datovací laboratoř. Zveřejnil na 150 vědeckých a odborných statí.