Stránky jsou umístěny na portálu České geologické služby

Výzkum možností dlouhodobé eliminace rizik po těžbě rud v hornobenešovském a hornoměstském revíru

Projekt GA ČR č. 105/07/1358

Řešitel: TU-VŠB Ostrava – ved. týmu Ing. Vlastimil Řepka, Ph.D.

Spoluřešitel : ČGS - ved. týmu RNDr. Petr Rambousek

Stručné seznámení s projektem:

V grantovém projektu je komplexně zhodnocen hornobenešovský a společně s ním i hornoměstský rudní revír, ve kterých probíhala zejména těžba polymetalických rud se stříbrem po řadu století. Ukončena byla až zánikem závodu RD Horní Benešov v roce 1993. Těžiště výzkumu je zhodnocení geologických, průzkumných, těžebních prací včetně úpravy rud a doplňkových činností, prováděných v historickém i novodobém období (1945 až 2005). Dále je v projektu věnována pozornost vlivům těžební činnosti na životní prostředí v okolí těžebních lokalit i v širší spádové oblasti.

Na základě podrobné dokumentace, je posuzována dlouhodobá stabilita nezajištěných důlních děl, vykonstruovány plochy těžebních zátěží a navrženy způsoby eliminace dalších rizik, spojených s dřívější hornickou činností.

Dílčí výsledky

Dílčí výsledky byly předneseny na řadě konferencí a publikovány v odborném tisku. Z roku 2008 vyjímáme:

Prezentace

Večeřa J.(2008a): Revíry Horní Město a Horní Benešov ve světle archivních pramenů. Konference Argenti Fodina 2008. Banská Štiavnica.

Večeřa J(2008b): „Důlní míry v Jeseníkách a možnosti jejich interpretace“ . Konference Argenti Fodina 2008. Banská Štiavnica

Večeřa J.: (2008c): Metodika interpretace důlních měr. Montanistický seminář Národního technického muzea. Praha

Zprávy

Kočandrle J., Grygárek J., Večeřa J. (2008): Geologická charakteristika hornoměstského revíru a historické etapa těžby rud. MS. Archív TU-VŠB. Ostrava

Blecha V.(2008): Předběžná zpráva o gravimetrickém měření v Horním Městě u Rýmařova. MS. Arch. Odb. LNS ČGS.

Publikace

Řepka V., Rambousek P. (2008a): Historie a současnost úpravy polymetalických rud v Horním Benešově. Životní prostředí hutnictví železa a hutní druhovýroby v roce 2008. Sborník přednášek. Zaječí

Řepka V., Rambousek P., Řepková M., Botula J. (2008): The sludge beds of the plant RD Horni Benesov 15 years after the finishing of modern ore mining. Proceedings of the XXI International Serbian Symposium oon Mineral Processing. Bor, Serbia.

Řepka V., Rambousek P.( 2008b): Odkaliště závodu RD Horní Benešov 15 let po ukončení novodobé těžby rud. Uhlí, Rudy, Geologický průzkum. Praha