Projekt Geofaktory - Krkonoše
Web České geologické služby
Přihlášení

Geologické faktory ovlivňující životní prostředí jižního úpatí Krkonoš

Interní číslo ČGS: 638600
Na MŽP je projekt veden pod označením: MŽP-OOHPP-72/08/GP

Cílem projektu, podporovaného Ministerstvem životního prostředí, bylo sestavení souboru digitalizovaných tematických mapových schémat v měřítku 1 : 25 000 s textovými vysvětlivkami v oblasti j. a v. části Krkonoš. Soubor mapových schémat s vysvětlivkami má za cíl zvýšit úroveň znalostí o charakteru a kvalitě horninového prostředí ve studované oblasti a poskytnout soubor dat o horninovém prostředí a jeho současném stavu (existující i historická ložiska nerostných surovin, hydrogeologie, vztah významných pramenů ke geologickým strukturám, geofyzikální charakteristika oblasti, geologické faktory životního prostředí). Kompilace existujících archivních dat s daty novými představuje základní soubor informací nejen pro potřeby orgánů státní správy při hodnocení možností využití krajiny, k identifikaci možných geologických hazardů při územním plánování, při průzkumu nerostných surovin, ale je významným a moderním zdrojem informací pro environmentální a inženýrské projekty.

Metamorfované horniny zpracovaného území představují spodnopaleozoické sedimenty, metabazity a ortoruly. Vysokotlaké minerální asociace v metabazitech i metasedimentech byly později přetištěny ve facii zelených břidlic.

Horniny podkrkonošské a vnitrosudetské pánve jsou na zpracovaném území reprezentované převážně kontinentálními sedimenty a vulkanity svrchnokarbonského a permského stáří. Vnitrosudetská pánev má delší historii začínající už ve visé (spodní karbon) mořskou sedimentací, celková mocnost její výplně se odhaduje na 5 km. Sedimentace v podkrkonošské pánvi začíná později, ve westphalu D. Vulkanity se vyskytují převážně v z. části podkrkonošské pánve. Od vyššího spodního permu (saxon) do triasu mají obě pánve shodný vývoj. Převažují aluviální sedimenty typu red-beds bez fosilií a bez vulkanismu, které přecházejí v nejvyšší části až do sedimentů eolických (spodní - ?svrchní trias). Spodnokarbonské ani triasové horniny se na zpracovaném území nevyskytují.

Přibližně 40 % plochy dotčených mapových listů představuje území Krkonošského národního parku a zpracované výstupy projektu tak rozšiřují znalosti o geologické stavbě a kvalitě horninového prostředí na jeho území.

Soubor mapových schémat pokrývá území listů map 1 : 25 000 (03-411 Rokytnice nad Jizerou, 03-413 Semily, 03-414 Vrchlabí, 03-423 Svoboda nad Úpou, 03-424 Trutnov a 03-422 Žacléř) a zahrnuje následující mapová schémata:

  • geofaktory životního prostředí,
  • geofyzikální,
  • nerostné suroviny,
  • hydrogeologické.

Na základě změny projektu v roce 2009 bylo upuštěno od tvorby geochemických mapových schémat a ta byla nahrazena tvorbou mapových schémat geofaktorů životního prostředí na území mapových listů 03-412 Špindlerův Mlýn a 03-421 Horní Maršov.