Tento web již není aktualizován. Nový český národní informační portál pro technologie zachytávání a ukládání CO2 naleznete na adrese http://www.geology.cz/ccs

CO2NET EAST

Projekt CO2NET EAST

CO2NET EAST byla koordinační akce zahájená v rámci 6. rámcového programu pro výzkum, technologický vývoj a demonstrační aktivity a v období 2006-2009 spolufinancovaná EU. Od října 2009 byl projekt financován z vlastních zdrojů partnerů a z příspěvků průmyslových sponzorů. Hlavním cílem projektu bylo rozšířit existující evropskou mezinárodní spolupráci v oboru zachytávání a ukládání CO2 (CCS) do nových členských a kandidátských zemí EU. Dílčí cíle projektu zahrnovaly tyto aktivity:

 • poskytnout podporu novým členským organizacím networku CO2NET (Carbon Dioxide Knowledge Sharing Network) sídlícím v nových členských a kandidátských zemích EU a umožnit jim aktivní účast na aktivitách networku;
 • spolupořádat Výroční seminář networku CO2NET a zorganizovat 2 regionální workshopy na území nových členských a kandidátských zemí EU;
 • šířit nejnovější vědecké poznatky a zvýšit obecné povědomí o technologiích zachytávání a ukládání CO2 v nových členských a kandidátských zemích EU po dobu trvání projektu i po jeho ukončení;
 • přispět k vytvoření kontaktů mezi zainteresovanými institucemi v nových členských a kandidátských zemích EU a jejich partnery ve starých členských zemích, s využitím stávajících networků, zejména CO2NET a ENeRG (Evropská síť pro výzkum geo-energií) a vytvořit vazby k k Evropské technologické platformě pro bezemisní tepelné elektrárny (ZEP ETP).

Realizaci projektu zajišťovalo konsorcium 8 výzkumných institucí z nových členských a kandidátských zemí EU a norské společnosti Statoil, která byla průmyslovým partnerem projektu.

Členové konsorcia:

 • Česká geologická služba (ČGS) - koordinátor projektu 
 • Univerzita Zagreb – Fakulta hornictví, geologie a naftového inženýrství (Chorvatsko)
 • Maďarský geofyzikální ústav Loránda Eötvöse - ELGI (Maďarsko)
 • Státní geologický ústav Dionýza Štúra (Slovensko)
 • Ústav geologie při Technické univerzitě Tallin (Estonsko)
 • Geofyzikální průzkumná společnost - PBG (Polsko)
 • Národní institut pro mořskou geologii a geoekologii – GeoEcoMar (Rumunsko)
 • Sofijská univerzita sv. Klimenta Ochridského (Bulharsko)
 • Statoil ASA (Norsko)

V období 2006-2009 poskytla hlavní část prostředků na financování projektu Evropská komise. Kromě toho projekt CO2NET EAST podpořila i řada průmyslových sponzorů ve formě poskytnutí příspěvků do Podpůrného fondu. Byli to:

 • Shell International Renewables, Statoil, Schlumberger Carbon Services, Norsk Hydro, Enel, Vattenfall (hlavní sponzoři)
 • ALSTOM Power, Total, BP Alternative Energy (sponzoři).

V období 2009-2010 projekt podpořili Schlumberger, Statoil,  Enel, Technology Initiatives, ALSTOM a Vattenfall.

Projekt CO2NET EAST byl zahájen 1. října 2006 a jeho první etapa financovaná EU trvala 3 roky. Druhá etapa byla zahájena 1. října 2009 a ukončena 30. září 2010.

 

Kontakt:

RNDr. Vít Hladík, MBA
Česká geologická služba
Leitnerova 22
602 00 Brno

Stránky jsou umístěny na portálu České geologické služby


 
© Česká geologická služba, 2006-2010    Webmaster     Login     Mapa