Tento web již není aktualizován. Nový český národní informační portál pro technologie zachytávání a ukládání CO2 naleznete na adrese http://www.geology.cz/ccs

CO2NET EAST

Odkazy

Tato stránka mapuje na Internetu informační zdroje o zachytávání oxidu uhličitého a jeho ukládání do vhodných geologických struktur, odkazy na projekty, které se touto problematickou zabývají, a další tematicky relevantní webové stránky.

Evropská unie
Evropská komise - stránky o zachytávání a ukládání CO2
Stránky Evropské komise věnované problematice zachytávání a ukládání CO2 (CCS) se sekcemi "Co je CCS ?" a "CCS v Evropě"
Evropská komise - výzkum v oblasti energetiky
Informační stránky EK pro výzkum v energetice; v sekci Udržitelné energetické systémy je podsekce Zachytávání a ukládání CO2.
Evropská komise - energetika
Stránky Evropské komise pro energetiku.
Evropská komise - Generální ředitelství pro klimatickou akci - změna klimatu
Stránky DG Climate Action obsahují řadu informací o změně klimatu a důležité odkazy, mj. na stránky Systému emisního obchodování EU aj.
6. rámcový program EU (2002-2006)
Stránky 6. rámcového programu EU pro výzkum, technologický vývoj a demonstrační aktivity (FP6)
7. rámcový program EU (2007-2013)
Stránky nově zahájeného 7. rámcového programu EU pro výzkum, technologický vývoj a demonstrační aktivity (FP7).
Evropská technologická platforma pro bezemisní elektrárny na fosilní paliva
Stránky technologické platformy ZEP, která je společným nástrojem Evropské komise, průmyslu, výzkumných institucí a nevládních organizací pro definování a realizaci strategie výzkumu a vývoje v oblasti bezemisní výroby energie, včetně zachytávání a ukládání CO2.
European CCS Demonstration Project Network
Evropská výměnná síť sdružující připravované demonstrační projekty CCS.
EurActiv
CCS stránky EurActivu – nezávislého serveru poskytujícího informace o dění a vývoji v EU
Celosvětové programy a iniciativy
Rámcová konvence OSN o změně klimatu (UNFCCC)
Úmluva stanoví celosvětový rámec pro mezivládní aktivity směřující ke zmírnění následků změny klimatu. Uznává skutečnost, že klimatický systém Země je společným bohatstvím, jehož stabilita může být narušena antropogenními emisemi oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů. Konvenci již ratifikovalo 189 zemí.
Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC)
IPCC byl ustaven Světovou meteorologickou organizací (WMO) a Programem OSN pro životní prostředí (UNEP) k objektivnímu, otevřenému a transparentnímu posuzování změny klimatu.
IEA Greenhouse Gas R&D Programme
Program skleníkových plynů Mezinárodní energetické agentury (IEA GHG) je forma mezinárodní spolupráce, jejímž cílem je rozvíjet technologie, šířit výsledky a identifikovat cíle pro výzkum v oblasti redukce emisí skleníkových plynů.
Carbon Sequestration Leadership Forum
Carbon Sequestration Leadership Forum (CSLF) je mezinárodní iniciativa na vládní úrovni, zaměřená na rozvoj technologií zachytávání a ukládání CO2.
Global Carbon Capture and Storage Institute
Nová instituce zřízená a podporovaná australskou vládou na podporu celosvětového uplatnění technologie CCS
Vědecko-výzkumné a informační sítě
ENeRG
Evropská síť pro výzkum geo-energií, s rozsáhlými aktivitami v oblasti geologického ukládání CO2.
CO2 GeoNet
Evropská síť excelence pro geologické ukládání CO2, financovaná v rámci 6. rámcového programu EU.
Mezinárodní výzkumné sítě koordinované IEA-GHG
Program výzkumu a vývoje pro skleníkové plyny Mezinárodní enrgetické agentury (IEA-GHG) koordinuje řadu mezinárodních sítí sdružujících organizace stojící v čele výzkumu a vývoje v dané oblasti CCS. Jde o networky zaměřené na biofixaci (pomocí mikrořas), zachytávání CO2 po spalování (post-combustion), spalování v kyslíkové atmosféře (oxyfuel), vysokoteplotní cykly pevné smyčky (solid looping), monitoring (uloženého CO2), posuzování rizik, integritu vrtů, modelování a sociální výzkum.
Projekty výzkumu a vývoje spolufinancované EU
ACCLAIM (2012-2014)
Projekt financovaný z evropského Výzkumného fondu pro uhlí a ocel, zaměřený na spalování metodou tzv. "chemické smyčky" (chemical looping, CLC), pokračovatel projeku ÉCLAIM.
Accsept (2006-2007)
"Akceptování zachytávání a ukládání CO2, ekonomika, politika a technologie" - projekt 6. rámcového prgramu EU, zaměřený na hlavní překážky implementace technologií zachytávání a ukládání CO2 v Evropě.
CACHET (2006-2009)
Integrovaný projekt 6. rámcového programu EU, zaměřený na vývoj technologií pro redukci emisí CO2 při výrobě energie ze zemního plynu za současné produkce vodíku.
CACHET II (2010-2012)
Projekt 7. rámcového programu EU zaměřený na reaktory s permeabilními vodíkovými membránami pro zachytávání CO2 před spalováním u uhelných i plynových elektráren.
CAESAR (2008-2011)
Výzkum pokročilých materiálů, procesů a konstrukce reaktoru pro tzv. parní reformování (water-gas shift) při výrobě elektřiny v kombinovaném paroplynovém cyklu. Projekt 7. rámcového programu EU.
CaOling (2009-2013)
Vývoj zachytávání CO2 po spalování pomocí oxidu vápenatého. Projekt 7. rámcového programu EU.
CAPRICE (2007-2008)
Projekt 6. rámcového programu EU zaměřený na mezinárodní spolupráci a výměnu zkušeností v oblasti zachytávání CO2 po spalování s využitím aminových procesů
CAPSOL (2011-2014)
Projekt 7. rámcového programu zaměřený na inovaci a intergraci v oboru zachytávání CO2 po spalování (post-combustion).
CarbFix (2011-2014)
Kombinovaný průmyslově-výzkumný projekt (Island/USA/EU) zkoumá jako první na světě minerální fixaci CO2 in situ.
CASTOR (2004-2008)
"CO2 od zachycení k uložení" - integrovaný projekt 6. rámcového programu EU, zaměřený zejména na zachytávání CO2 po spalování (post-combustion capture).
CESAR (2008-2011)
Projekt 7. rámcového programu EU zaměřený na vývoj levné technologie zachytávání CO2 po spalování, která by měla poskytnout ekonomicky schůdné řešení pro nové elektrárny i pro retrofit těch stávajících
CGS Europe (2010-2013)
Celoevropská koordinační akce v oboru geologického ukládání CO2. Projekt 7. rámcového programu EU.
CO2CARE (2011-2013)
Projekt 7. rámcového programu EU, zaměřený na výzkum postupů při uzavírání úložiště CO2.
CO2 Europipe (2009-2011)
Projekt 7. rámcového programu EU zaměřený na otázky transportu CO2
CO2PipeHaz (2009-2013)
Kvantitativní posouzení rizik a následků havárie produktovodů pro CO2; projekt 7. rámcového programu EU
CO2QUEST (2013-2016)
"Technicko-ekonomické posouzení vlivu kvality CO2 na jeho dopravu a ukládání" - projekt 7. rámcového programu EU
CO2 ReMoVe (2006-2012)
"Výzkum, monitoring, verifikace" - projekt 6. rámcového programu EU zacílený na výzkum v oblasti monitoringu a verifikace geologického ukládání CO2.
CO2SINK (2004-2010)
Integrovaný projekt 6. rámcového programu EU, zaměřený na ukládání CO2 do slaného akviferu v Německu.
CO2STORE (2003-2006)
Ukončený projekt 5. rámcového programu EU, věnovaný ukládání CO2 do akviferů, se 4 případovými studiemi.
COCATE (2010-2012)
Projekt 7. rámcového programu EU zaměřený na rozvoj infrastruktury pro technologii CCS schopné spojit geologická úložiště s různými zdroji emisí CO2 střední velikosti v určitém regionu
COMET (2010-2012)
Projekt 7. rámcového programu zaměřený na trasport a ukládání CO2 v oblasti západního Středomoří.
DECARBit (2008-2012)
Projekt 7. rámcového programu EU zaměřený na vývoj technologií nové generace pro zachytávání CO2 v tepelných elektrárnách spalujících uhlí a zemní plyn
DemoCLOCK (2011-2015)
Projekt 7. rámcového programu zaměřený na demonstraci technologie chemické smyčky (CLC).
DEMOYS (2010-2014)
Projekt FP7 se zaměřením na membrány pro separaci vodíku a kyslíku využitelné pro technologii CCS.
Dynamis (2006-2009)
"K produkci vodíku a elektřiny se zachytáváním a ukládáním CO2" - projekt 6. rámcového programu EU, součást iniciativy HYPOGEN, jejímž cílem je uvést do r. 2015 do provozu první průmyslové zařízení na výrobu vodíku a elektřiny z fosilních paliv.
ECCO – European value chain for CO2 (2008-2011)
Projekt 7. rámcového programu zaměřený na evropskou infrastrukturu pro CCS a hodnotové řetězce CCS, včetně intenzifikace těžby ropy a plynu (EOR/EGR).
ECCSEL (2011-2015)
“Evropská laboratorní infrastruktura pro zachytávání a ukládání CO2" – cílem projektu je vytvořit integrovanou evropskou infrastrukturu pro výzkum CCS; Fáze I (2011-2012) byla zaměřena na právní, finanční a strategické otázky a byla financována ze 7. rámcového programu.
ÉCLAIR (2008-2012)
Projekt financovaný evropským Výzkumným fondem pro uhlí a ocel, zaměřený na vývoj oxidů kovů pro technologii spalování metodou chemické smyčky (chemical looping, CLC)
ECO2 (2011-2015)
“Podmořské ukládání CO2: Vliv na mořské ekosystémy” – projekt 7. rámcového programu EU zaměřený na environmentální aspekty řízení projektů ukládání CO2 v marinním prostředí
ENCAP (2004-2009)
"Zlepšené zachytávání CO2" - integrovaný projekt 6. rámcového programu EU, zaměřený na zachytávání CO2 před spalováním (pre-combustion capture).
Technologické informace
Informace o technologiích zachytávání CO2 před spalováním, spalování v kyslíkové atmosféře, vysokoteplotní produkci kyslíku pro energetické cykly a technologii 'chemical looping'
EU GeoCapacity (2006-2008)
"Posouzení evropské kapacity pro geologické ukládání oxidu uhličitého" - projekt 6. rámcového programu EU zahrnuje i nové členské a kandidátské země EU.
GESTCO (2000-2003)
"Geologické ukládání CO2 ze spalování fosilních paliv" - ukončený projekt 5. rámcového programu EU posuzoval potenciál pro ukládání CO2 v 8 zemích "staré EU".
HY2SEPS (2005-2008)
"Hybridní systémy separace vodíku a oxidu uhličitého" - projekt 6. rámcového programu EU, zaměřený na vývoj hybridních membrán pro separaci H2 a CO2 pro dekarbonizaci fosilních paliv při zachytávání CO2 před spalováním.
iCAP (2010-2013)
Projekt FP7 usilující odstranit technologické bariéry zachytávání CO2 před a po spalování (post-combustion a pre-combustion capture) pomocí vývoje nových technologií
ISCC (2004-2006)
"Inovační technologie zachytávání CO2 in-situ pro zplyňování pevných paliv" - projekt 6. rámcového programu EU.
INNOCUOUS (2010-2013)
“Inovativní nosiče kyslíku pro spalování metodou chemické smyčky” – projekt 7. rámcového programu
IoLiCAP (2011-2014)
Projekt FP7 zaměřený na rozpouštědla na bázi iontových roztoků pro zachytávání CO2 po spalování
JOULE II - Podzemní ukládání oxidu uhlčitého (1993-1995)
První evropský výzkumný projekt zaměřený na ukládání CO2 v rámci Programu pro nejaderný energetický výzkum JOULE II (3. rámcový program ES)
MOVECBM (2006-2008)
"Monitoring a verifikace druhotné intenzifikace těžby slojového metanu" - projekt 6. rámcového programu EU, pokračování RECOPOLu, cílem je zkoumat možnosti ukládání CO2 v uhelných slojích a souvisící procesy.
MUSTANG (2009-2013)
Projekt 7. rámcového programu zaměřený na kvantifikaci hlubinných slaných akviferů pro geologické ukládání CO2.
NANOGLOWA (2006-2011)
"Optimální nanomembrány a instalace pro zachytávání CO2 z elektráren" - projekt 6. rámcového programu EU
NASCENT (2001-2004)
"Přírodní analogie pro ukládání CO2 do geologického prostředí" - projekt 5. rámcového programu EU, zaměřený na výzkum přírodních výskytů CO2.
NEARCO2 (2009-2011)
Projekt FP7, zabývající se otázkami komunikace projektů CCS s veřejností
OCTAVIUS (2012-2017)
Projekt 7. rámcového programu EU zaměřený na zachytávání CO2 po spalování a jeho přípravu pro využití v demonstračních projektech
PANACEA (2012-2014)
"Predikce a monitoring dlouhodobého chování CO2 uloženého do hlubokých geologických formací" - projekt 7. rámcového programu EU
Průzkum vlivu komunikace o zachytávání a ukládání CO2 na veřejnost (2009-2010)
Projekt financovaný v rámci mechanismu FENCO-ERA NET
RECOPOL (2001-2005)
Ukončený projekt 5. rámcového programu EU, zaměřený na ukládání CO2 do uhelných slojí.
RISCS (2010-2013)
"Výzkum dopadů a bezpečnosti při ukládání CO2" - projekt FP7 zaměřený na porozumění možným environmentálním dopadům geologického ukládání CO2
SiteChar (2011-2013)
"Charakterizace evropského ukládání CO2" - projekt FP7, který má přinést technická doporučení pro charakterizaci úložišť a návod pro správné udělování licencí z pohledu regulátora i žadatele
STRACO2 (2008-2009)
“Podpora regulačních aktivit pro zachytávání a ukládání CO2”, projekt 7. rámcového programu zaměřený na přezkoumání vývoje a implementace regulačního rámce EU pro CCS. Součástí projektu je i podpora mezinárodní spolupráce, zejména s Čínou.
ULTimateCO2 (2011-2015)
Projekt FP7 věnovaný dlouhodobému chování CO2 v úložišti se zaměřením na účelnost a bezpečnost
Průmyslové projekty a inciativy
SACS (1998-2004)
Demonstrační projekt monitorování CO2 uloženého do slaného akviferu (Sleipner, Severní moře). V prvních fázích podpora EU (4. a 5. rámcový program).
CO2 Capture Project
CCP je mezinárodní projekt financovaný osmi společnostmi ze skupiny největších světových energetických firem.
Statoil
Projekty zachytávání a ukládání CO2 - Sleipner, Snohvit, In Salah, Mongstad ...
Shell
Aktivity a projekty firmy Shell v oboru CCS
Schlumberger Carbon Services
Služby firmy Schlumberger pro projekty CCS
Vattenfall
CCS projekty firmy Vattenfall, včetně pilotní bezemisní elektrárny Schwarze Pumpe.
BP
Aktivity BP v oblasti CCS
ALSTOM Power
Řešení ALSTOMu pro CO2
Total
Firemní projekty a iniciativy v oboru CCS včetně informací o pilotním projektu Lacq.
RWE
Informace o firemních projektech na bezemisní výrobu elektřiny.
Projekt Weyburn-Midale
První projekt druhotné intenzifikace těžby ropy pomocí antropogenního CO2 v Kanadě a USA.
Národní programy
CATO-2
Nizozemský národní výzkumný program pro zachytávání a ukládání CO2.
COORETEC
Německý národní program na podporu vývoje bezemisních elektráren.
GEOTECHNOLOGIEN
Německý výzkumný program Spolkového ministerstva pro vzdělávání a výzkum; v sekci "Průzkum, využití a ochrana podzemí" zahrnuje řadu výzkumných projektů zaměřených na geologické ukládání CO2.
CCS stránky britské vlády
Stránky britského Department of Energy and Climate Change
Zachytávání a ukládání CO2 v Norsku
Stránky norského Ministerstva ropy a energie
Regionální partnerství pro CCS v USA
7 regionálních sdružení vzniklých z iniciativy Ministerstva energetiky, realizují 25 malých pilotních projektů geologického ukládání CO2 a připravují 7 demonstračních projektů CCS průmyslového měřítka.
Otway
První australský demonstrační projekt CCS, financovaný Společným výzkumným centrem pro technologie skleníkových plynů CO2CRC
Spřízněné stránky v ČR
Ministerstvo životního prostředí - ochrana klimatu
Stránky MŽP věnované změně klimatu a emisím skleníkových plynů
Oddělení klimatické změny Českého hydrometeorologického ústavu
Stránky Oddělení klimatické změny Českého hydrometeorologického ústavu
Projekt TOGEOS
Česko-norský výkumný projekt s názvem 'Ke geologickému ukládání oxidu uhličitého v České republice'; řešitelé Česká Geologická služba a International Research Institute of Stavanger
GIS-Geoindustry
Stránka firmy GIS-Geoindustry o geologickém ukládání CO2.
Časopisy a newslettery
International Journal of Greenhouse Gas Control
Mezinárodní časopis pro regulaci skleníkových plynů - společný projekt IEA GHG a vydavatelství Elsevier.
Greenhouse News
Newsletter Programu skleníkových plynů Mezinárodní energetické agentury (IEA GHG).
Carbon Capture Journal
Nový časopis pro zachytávání a ukládání CO2 vydávaný ve Velké Británii.
GEO ENeRGY
Newsletter Evropské sítě pro výzkum geo-energií (ENeRG).
ENCAP newsletter
Newletter evropského výzkumného projektu ENCAP, zaměřeného na zachytávání CO2 před spalováním (pre-combustion capture).
Carbon Sequestration Newsletter
Newsletter se zaměřením na CCS, vydávaný Národní energetickou technologickou laboratoří USA (NETL) od roku 2001
Bellona CCS newsletter
Newsletter nevládní organizace Bellona
Zdroje informací o technologiích CCS
GreenFacts
Vědecká fakta o zachytávání a ukládání CO2 na webu GreenFacts, nezávislé neziskové organizace
Carbon Capture & Sequestration
Informační stránky americké Vzdělávací iniciatívy CCS, sdružení průmyslu a organizací zaměřených na významnou úlohu CCS při zmírňování změny klimatu
Bellona CCS web
Informační website norské environmentální nevládní organizace
ZERO CCS web
Stránky nadace ZERO (Zero Emissions Resource Organisation) - nazávislé neziskové organizace se sídlem v Norsku, která podporuje bezemisní řešení pro zmírnění změny klimatu
CCS101.ca
Informační web o CCS připravený v rámci kanadského projektu Wyburn/Midale

Kontakt:

RNDr. Vít Hladík, MBA
Česká geologická služba
Leitnerova 22
602 00 Brno

Stránky jsou umístěny na portálu České geologické služby


 
© Česká geologická služba, 2006-2010    Webmaster     Login     Mapa