Tento web již není aktualizován. Nový český národní informační portál pro technologie zachytávání a ukládání CO2 naleznete na adrese http://www.geology.cz/ccs

CO2NET EAST

Ke stažení

Tato stránka obsahuje odkazy na důležité dokumenty a publikace souvisící s technologií CCS a příbuznými tématy.

Základní informační materiály
Geologické ukládání CO2
Informační leták přináší na 4 stranách klíčové otázky a odpovědi týkající se geologického ukládání oxidu uhličitého.
Co to vlastně je geologické ukládání CO2?
Česká verze 20-stránkové informační brožury vytvořené Asociací CO2GeoNet (pdf, 3.07 MB)
Geologické řešení změny klimatu
Česká verze informačního letáku, který vznikl v rámci projektu EU CO2NET2 v roce 2007 (pdf, 412 kB)
Stav CCS ve světě - listopad 2015
Souhrnná zpráva australského Global CCS Institute (anglicky; link na stránky GCCSI)
Zvláštní zpráva IPCC o zachytávání a ukládání CO2 (2005)
Publikace Mezivládního panelu pro změnu klimatu (anglicky; link na stránky IPCC)
Legislativa
Zákon č. 85/2012 Sb. o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur
Zákon, který do českého práva implementuje Směrnici EU o geologickém ukládání oxidu uhličitého (link na stránky MV ČR)
Rozhodnutí Evropské komise 2010/345/EU
Pokyny pro monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů ze zachytávání, přepravy a geologického ukládání oxidu uhličitého (česky; link na stránky EK)
Směrnice EU o geologickém ukládání oxidu uhličitého
Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/31/ES vydaná dne 5.6.2009 (česky; link na stránky EK)
Podpůrné dokumenty k implementaci Evropské směrnice o geologickém ukládání oxidu uhličitého
4 podpůrné dokumenty k usnadnění implementace evropské směrnice do národního práva členských států EU (anglicky; link na stránky EK)
Dokumenty EU
Usnesení Evropského parlamentu o technologii CCS
Usnesení EP ze 14.1.2014 o implementační zprávě r r. 2013 "Vývoj a aplikace technologie zachytávání a ukládání oxidu uhličitého v Evropě"
Nařízení EP - hlavní směry pro transevropské energetické sítě
Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě (česky, link na stránky EK)
Sdělení Evropské komise "o budoucnosti zachytávání a ukládání CO2 v Evropě"
Sdělení Evropské komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů z 27. března 2013 (anglicky, link na stránky EK)
Zelená kniha - Rámec politiky pro klima a energetiku do roku 2030
Zelená kniha - dokument Evropské komise z 27. března 2013 (česky; link na stránky EK)
Sdělení Evropské komise "Energetický plán do roku 2050"
Sdělení EK Evropskému parlamentu, Evropské radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů z 15.12.2011 (česky; link na stránky EK)
Sdělení Evropské komise "Plán přechodu na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050"
Sdělení EK Evropskému parlamentu, Evropské radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů z 8.3.2011 (anglicky; link na stránky EK)
Sdělení Evropské komise "Priority energetických infrastruktur do roku 2020 a na další období – návrh na integrovanou evropskou energetickou síť"
Sdělení EK Evropskému parlamentu, Evropské radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze 17.11.2010 (česky; link na stránky EK)
Sdělení Evropské komise "Podpora prvních demonstračních projektů udržitelné výroby energie z fosilních paliv"
Sdělení EK Evropskému parlamentu a Evropské radě z 23.1.2008 (česky; link na stránky EK)
Sdělení Evropské komise "Evropský strategický plán pro energetické technologie"
Sdělení EK Evropské radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů z 22.11.2007 (česky; link na stránky EK)
Sdělení Evropské komise "Udržitelná výroba energie z fosilních paliv: dosažení téměř nulových emisí z uhlí po roce 2020"
Sdělení EK Evropské radě a Evropskému parlamentu z 10.1.2007 (česká verze; link na stránky EK)
Sdělení Evropské komise "Omezení celosvětové změny klimatu na dva stupně Celsia: Postup do roku 2020 a na další období"
Sdělení EK Evropské radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů z 10.1.2007 (česká verze; link na stránky EK)
Evropské projekty CCS
Informační brožura Evropské komise z r. 2007 s informacemi o výzkumných projektech s tématem zachytávání a ukládání CO2 spolufinancovaných EU.
Dokumenty Evropské technologické platformy pro bezemisní elektrárny (ETP ZEP)
Zachytávání a ukládání CO2 (CCS) v energeticky náročných průmyslových odvětvích
Zpráva o možnostech využití CCS v průmyslových zařízeních - ocelárnách, cementárnách, rafineriích, chemických provozech; vydáno v červnu 2013 (anglicky; link na stránky ETP ZEP)
Bio-CCS - cesta vpřed pro Evropu
Společná studie Evropských technologickýxh platforem pro biopaliva a pro bezemisní elektrárny z r. 2012, zaměřená na spalování biomasy v kombinaci s technologií CCS (anglicky; link na stránky ETP ZEP)
Náklady na zachytávání, dopravu a ukládání CO2
Studie ETP ZEP z r. 2011 (anglicky; link na stránky ETP ZEP)
Demonstrační program EU pro zachytávání a ukládání CO2
Dokument Evropské technologické platformy pro bezemisní elektrárny na fosilní paliva /ETP ZEP/ z r. 2008 (anglicky, link na stránky ETP ZEP)
Vlajkový program EU pro CCS
Vlajkový program EU je klíčovým dokumentem Evropské technologické platformy pro bezemisní tepelné elektrárny z r. 2007; obsahuje strategii pro dosažení komerčního nasazení technologií CCS v roce 2020 (anglicky; link na stránky ETP ZEP)
Zprávy o změně klimatu
Změna klimatu 2013: Fyzikální vědecký základ
Příspěvek pracovní skupiny I k 5. hodnotící zprávě Mezivládního panelu pro změnu klimatu (anglicky; link na stránky IPCC)
Změna klimatu 2007: Fyzikální vědecký základ
Příspěvek pracovní skupiny I ke 4. hodnotící zprávě Mezivládního panelu pro změnu klimatu (anglicky; link na stránky IPCC)
Změna klimatu 2007: Důsledky, adaptace a zranitelnost
Druhá část 4. hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu (anglicky, link na stránky IPCC)
Změna klimatu 2007: Zmírnění změny klimatu
Třetí část 4. hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu (anglicky, link na stránky IPCC)
Změna klimatu 2007: Syntéza
Čtvrtá, závěrečná část 4. hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu (anglicky, link na stránky IPCC)
Další dokumenty
Technologický plán rozvoje: Zachytávání a ukládání CO2
Vydala IEA - Mezinárodní energetická agentura v červnu 2013 (anglicky; link na stránky IEA)
Poziční dokument sítě ENeRG "Potřeba Evropského atlasu úložišť CO2"
Dokument Evropské sítě pro výzkum geo-energií (anglicky; link na stránky ENeRG)
Nutnost velkoplošného testování technologie geologického ukládání oxidu uhličitého
Stanovisko nevládní organizace Bellona z r. 2009 (česky, pdf, 3 strany)
Náklady a potenciál snižování emisí skleníkových plynů v České republice
Studie konzultační společnosti McKinsey z r. 2008 (česky, pdf, 83 stran)
Závěrečná zpráva projektu ACCSEPT
Zpráva shrnuje základní výsledky a doporučení projektu zaměřeného na identifikaci hlavních překážek pro uvedení CCS do praxe (anglicky; link na stránky ACCSEPT)
Multidisciplinární analýza CCS
Zpráva projektu Accsept analyzuje technologie CCS z hlediska právního, regulačního, sociálního, veřejného mínění, ekonomického atd. Vyzvedává "bílá místa" a konflikty zájmů a navrhuje strategie, jak tato "bílá místa" vyplnit (anglicky; link na stránky ACCSEPT)
Best practice manuál projektu CO2STORE
Manuál je založen na výsledcích projektu CO2STORE (http://www.co2store.org) a případových studiích ukládání CO2 ve slaných kolektorech: Sleipner, Kalundborg, Mid-Norway, Schwarze Pumpe - Schweinrich a Valleys (anglicky; link na stránky CO2STORE)
Výsledky celoevropského průzkumu názorů na CCS
Výsledky průzkumu názorů zainteresovaných stran na zachytávání a ukládání CO2, uskutečněného v rámci projektu ACCSEPT (anglicky; link na stránky ACCSEPT)
Prezentace z workshopu CO2NET EAST v Zagrebu
Prezentace z workshopu "Zachytávání a ukládání CO2 - odpověď na hrozící změnu klimatu", konaného 27.-28. února 2007 v Zagrebu (Chorvatsko)
Prezentace projektu CO2NET EAST
(v angličtině, dle osnovy EU, doc, 88 kB)

Kontakt:

RNDr. Vít Hladík, MBA
Česká geologická služba
Leitnerova 22
602 00 Brno

Stránky jsou umístěny na portálu České geologické služby


 
© Česká geologická služba, 2006-2010    Webmaster     Login     Mapa