:: GeoHAZARDY ::
Katalog geologických rizik

Skalní řícení


Názevskalní řícení, skalní sesuv, planární řícení, odvalové řícení (Náhlý, velmi rychlý(v desítkách a stovkách km/h,krátkodobý pohyb horninových hmot na strmých svazích, přičemž se postižené hmoty rozvolní a ztrácejí krátkodobě kontakt s podložím)
PopisPodle rychlosti pohybu: Podle objemu pohybem aktivovaných hmot a v podmínkách ČR: pod ,1 m3:opadávání 0,1 ? n x 101 m3: drobné skalní řícení n x 102 ? 103 m3: skalní řícení středního až velkého objemu n x 104 a více m3: skalní řícení zvláště velkých objemů Podle převládající kinematiky pohybů: Odvalové řícení: Vykloněním, či prostým odpadnutím od mateřského masívu po němž následuje volný pád. Planární řícení: Využití predisponované plochy podloží ke smykovému pohybu, přičemž ale pohyb po této ploše je kratší než volný pád. Skalní sesuv: Využití predisponované plochy podloží ke smykovému pohybu, přičemž fáze pohybu po predisponované ploše je delší než dráha uražená vzduchem. Podle času trvání: Vlastní řícení či skalní sesuv: vteřiny až desítky vteřin Přípravná fáze: dlouhodobá, trvající měsíce (malé objemy) stovky (střední objemy) i tisíce let (velké objemy).

Geneze geohazardu

Příčinyvulkanismus; seismicita; těžba; zvětrávání; liniové stavby; vodní eroze; tektonika; výsypky; lesní hospodářství; teplota klimatu; svahové pohyby; přívalové povodně; větrná eroze; zkrasovatění
Antropogenní pozn.těžba: krátkodobá nestabilita těžební stěny - havárie provozu; dlouhodobá nestabilita těžebních stěn - staré lomy, kde stěny nebyly upraveny v souladu s předpisy BÚ. lesní h. - pády stromů na skalní výchozy, negativní silové účinky kořenových systémů lesních porostů na skalních výchozech, holoseč - aktivace eroze, odplavení pokryvů - vystavení skalního podloží zvětrávání a zároveň i přímé infiltraci do trhlin
Exogenní pozn.závisí na změně napjatosti, či zhoršení pevnostních charakteristik; tedy všechny procesy vedoucí ke změně geometrie svahu - zejména nárůst výšky svahu, či podtínání jeho úpatí hloubkovou, resp. boční říční erozí & vývoj převisových zón zvětráváním.Spoušťový efekt - vnesení třeba malé síly v závěrečné fázi přípravy řícení - nasycení horniny vodou, dynamické i statické vlivy vody na puklinách, mráz, kořeny stromů - klínový efekt růstem, pákový efekt při namáhíní větrem; degradace pevnosti - zvětrávání fyzické i chemické; v rámci zvětrávání je jedním z hlavních činitelů klima a v tomto smyslu se krátkodobé i dlouhodobé klimatické změny zplatňují na vzniku řícení, všechny procesy zhoršujíc pevnost horniny
Endogenní pozn.vnášení dalších aktivních sil, které působí na straně pohybové složky, či degradaci pevnostních charakteristik hornin - např. chemickou přeměnou, natavením, propadání do vyprázdněných magmatických komor a přístupových cest; nestabilita útvarů andezitických láv - jehly pelééského typu, vytlačovaných ve druhé fázi erupce ze soupouchu; svahové pohyby obrovských rozměrů, u kterých jde jen velmi špatně rozlišut podíl čistě gravitační a endogenní složky - zejména velmi mladá pásmová pohoří (HImálaj, Andy, Alpy - v ruské literatuře např. seismogravitační svahové deformace
Souvisejicí procesyzemětřesení, skalní řícení, hrazení toku, protržení hráze, přívalový proud, povodeň (Pamír, Kavkaz, Peru) pád ledovce a stržení skalních hmot, přívalový proud, povodeň, podtínání svahu erozí, skalní řícení, zatlačení toku akumulační haldou, aktivace říční eroze v jiné části břehu. změna hydrogeolologických podmínek svahu - změna porostů díky antropogennímu vlivu - změna zemědělského obhospodařovávání, lesní těžby - a dále viz poznámky endogenní a exogenní změna chemizmu - antropogenní znečištění srážek - aktivace zvětrávání vyluhováním a síranovým zvětráváním

Společenský vliv

Omezujeúzemní plán; ochranu přírody; zemědělskou činnost; těžbu nerostných surovin; zřizování staveb a zařízení ; terénní úpravy; hospodářské využití lesa
Ohrožujelesní porost; život obyvatel; fauna; stavby; kulturní a historické památky; povrchová voda; hospodářská zvířata; chráněné území ; krajinné prvky; technologie a infrastruktura; pozemky; ložiska nerostných surovin

Rizikovost jevu

Jev jeVzdy rizikovy

Rozšíření jevu

RozšířeníRegionalni(kraje, okresy)
Rizikové oblastioblasti erozně-denudačního reliéfu kvádrových pískovců České křídové pánve; hluboká říční údolí ve všech typech hornin - střední Čechy - Vltava, horní části toků ve všech neotektonicky zdvižených okrajových pohořích
Přesah do okolních státůRakousko; Slovensko; Německo; Polsko
Výskyt v modelových územích projektuÚstecko
Nejbližší lokality modelovému územíBroumopvsko-Adršpašské skály, Český ráj,

Časový charakter

Frekvence výskytůexistuje dlouhodobá i krátkodobá kvaziperiodicita výskytu. Je však různá pro různé typy systémů - typ horninového prostředí, geometrie svahu a činitelé působící na jeho změny. Obecně lze spojovat s denními, sezónními, několiletými i sekulárními klimatickými kvazicykly - ty se projevují přímo - objemové změny horniny, nasycení vodou, účinky mrazů,, nebo nepřímo - zvětrávání, říční eroze, změny vegetačního krytu; dále je závislost na dosaženém stupni vývoje skalních svahu - výskyt různých typů řícení se grupuje vždy jen do jistých fází. V tomto smyslu je výskyt řícení závislý na celkovém geomorfologickém vývoji krajiny a jeho možnému opakpvání v idealizovaném geomorfologickém cyklu
Délka trváníVlastní řícení či skalní sesuv: vteřiny až desítky vteřin Přípravná fáze: dlouhodobá, trvající měsíce (malé objemy) stovky (střední objemy) i tisíce let (velké objemy).
Poznámkarizikovost spuštění řícení náhlou fluktuací vnějšího působení s časem narůstá - resp. práh citlivosti se generelně snižuje, kromě toho ještě velikost prahu kvazicyklicky osciluje v souladu s vnitřní dynamikou procesu porušování; pojem závěrečná fáze procesu přípravy řícení - nebezpečí vzniku řícení vv časovém okně o délce měsíce, maximální riziko spuštění nenadálým vnějším vlivem

Monitoring jevu

Jev je monitorovánano
Monitorován od1979
Monitorován do2006
Jev monitoruje / monitorovalDěčínsko: Zvelebil - zprávy za ÚSMH AV ČR, fyz. osobu, IG Ateliér s.r.o.; spolupráce na zprávách Správy NPČeské Švýcarsko,Geo-Tools. Správa NP České Švýcarsko - Mgr. Z. Vařilová AZ Monitoring, AZ Sanace ing. Händel, ing. Šíma Příhrazská plošina - Dneboh:Zvelebil - zprávy za ÚSMH AV ČR, fyz. osobu, J. Stemberk - zprávy za ÚSMH AV ČR, fyz. osobu, Ledeč n/S - Zvelebil, Stemberk zprávy za IG Ateliér s.r.o. Šumava - Obří Hrad, Geo-Tools Ledové Sluje - NP Podyjí, Zvelebil, KOšťák, Stemberk - zprávy za ÚSMH AV ČR,
Metody monitoringudilatometrie příložným tyčovým dilatometrem dtto automatizovaný elektronický systém s dálkovým přenosem dat - NPČS, Geo-Tools; extenzometrická měření - extenzometrické pásmo

Informační zdroje


Sestavil: Zvelebil
Geohazardy, prohlížecí aplikace, Pavel Bokr Portál geohazardů Svahové nestability