:: GeoHAZARDY ::
Katalog geologických rizik

Metan a další plyny v oblastech akumulace uhlovodí


Názevmetan a další plyny v oblastech generace, migrace a akumulace uhlovodíků a plyn související s provozem podzemních zásobníků
PopisPři rokladu organické hmoty rozptýlené v sedimentárních horninách vzniká za určitých podmínek (teplotní konverzí, aktivitou mikroorganismů) plyn, zejména metan. Tento proces je nepřetržitý a postihuje veškerou organickou hmotu po odumření, depozici a překrytí dalšími sedimenty. Z hlediska rizik je rozhodující zejména podíl plynu vzniklý teplotní konverzí organické hmoty hornin, tzv. kerogenu. Převážná většina generovaného plynu uniká nakonec do ovzduší, pouze nepatrná část dává za příznivých podmínek vznik ložiskám uhlovodíků (kolektory utěsněné krycím ekránem). Kontinuální migrace uhlovodíkových fluid směrem k povrchu, tedy do prostředí s obvykle nižším tlakem a teplotou, může vést k zaplnění přírodních i umělých kavern a objektů tímto výbušným plynem, a to jak v oblastech ložisek uhlovodíků, tak i mimo ně, kde však potenciálně ke generaci plynu dochází a současně existují podél výstupových cest při povrchu objekty schopné plyn nekontrolovaně akumulovat.
Laický popisJde o riziko vyplývající z geochemických dějů primárně nezávislých na činnosti člověka. V oblastech s výskytem sedimentárních hornin obsahujících rozptýlenou organickou hmotu vznikají jejím teplotním rozkladem (při teplotách vyšších než ca 50 st. C) uhlovodíky. V určitých mezních situacích může dojít k nahromadění přírodního metanu v relativně uzavřených prostorách a tím i k riziku jeho výbuchu, spojeného s ohrožením života lidí a majetku.
Nebezpečí1. riziko výbuchu 2. průběžné zvyšování koncentrace metanu v ovzduší (méně důležité a málo ovlivnitelné).
ProblémyOhrožení staveb a pozemků s objekty potenciální akumulace metanu dlouhodobá rizika spojená se zvýšním koncentrace metanu.
DůsledkyPřirozené výrony plynu na polích v minulosti využívané k zakládání ohňu a úpravě poživatin (například pečení brambor romským etnikem na polích nad Slavkovem u Brna)
Co dělatDůsledný monitoring v bývalých i současných naftových terénech a oblastech s PZP, ve kterých současně existují možnosti akumulace.
Co NEdělatPodcenění problému.

Geneze geohazardu

Příčinytěžba; úpravny, výroba, průmysl; tektonika; sedimentace; teplota klimatu; staré ekologické zátěže; plyny
Antropogenní pozn.Rizika plynoucí ze samotné existence objektů schopných akumulovat plyn, prostorová vazba zejména na oblasti bývalé a současné těžby plynu a ropy (budovy, sklady, ale také mělce uložené kolektory přírodní geneze)a současné generace uhlovodíkových fluid.
Exogenní pozn.Exogenní biogenní metan může mít stejné rizikové projevy jako metan katagenní (generovaný v hloubkách od ca 2,5 do ca 5,5 km a teplotách nad 50 st. C).
Endogenní pozn.Termogeneze plynu v hloubkách odpovídajících minimálně 50 stupňů C, subsidence jako hlavní hybatel konverze kerogenu na uhlovodíky a vzniku migrační fronty fluid, pohybující se podél ploch nespojitosti (například mylonitizované zóny při násunu příkrovů, jiné tektonické zlomové zóny a zlomové systémy atd.) a také postupně prostupující porézním prostředím.
Souvisejicí procesyNepřetržitost procesu konverze organické hmoty (kerogenu) na uhlovodíky, zejména metan.

Společenský vliv

Omezujeúzemní plán; těžbu nerostných surovin; zřizování staveb a zařízení ; terénní úpravy
PoznámkaPotřeba poznání migrace fluid a podmíněná volba druhu a rozsahu činnosti.
Ohrožuježivot obyvatel; stavby; ovzduší; zdraví obyvatel; půda, horninové prostředí
PoznámkaPotenciální okamžité ohrožení života, zdraví a majetku, dlouhodobé ohrožení kvality ovzduší.

Rizikovost jevu

Jev jeRizikovy za podminky
PodmínkaZvýšná koncentrace plynu (metanu) v uzavřených prostorách.

Právní rámec

Podpora v legislativěDefinice rizikovosti není upravena s výjimkou předpisů platných pro průzkum a těžbu uhlovodíků

Rozšíření jevu

RozšířeníRegionalni(kraje, okresy)
Rizikové oblastiokresy Hodonín, Břeclav, Brno-venkov, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Vsetín, Frýdek-Místek, Třinec, Karviná.
Přesah do okolních státůRakousko; Slovensko; Polsko
Výskyt v modelových územích projektuPřehrada Šance; Vsetínsko
Nejbližší lokality modelovému územínelze stanovit

Časový charakter

Frekvence výskytůV závislosti na míře nakumulování plynu v přírodních i antropogenních mělce uložených objektech.
Délka trváníTrvalé riziko plynoucí z nepřetržité dotace fluid obsahující plyn v určitých oblastech.
PoznámkaIntenzita rizika by neměla přímo záviset na čase, podmínky generace uhlovodíků v geologických jednotkách jsou v námi postižitelných časových jednotkách prakticky neměnné.

Monitoring jevu

Jev monitoruje / monitorovalGeohazard není systematicky monitorován.
Metody monitoringuAtmogeochemie.
Historicky významné výskytyVýrony plynu v tradičních naftových terénech karpatské předhlubně a vídeňské pánve.

Informační zdroje

Získávání informacíMístní obecní úřady, Česká geologická služba, organizace zabývající se atmogeochemií, těžební organizace, provozovatelé PZP.
Detailní informaceV souborné a přehledné podobě zatím nikde.

Sestavil: Müller
Geohazardy, prohlížecí aplikace, Pavel Bokr Portál geohazardů Svahové nestability