:: GeoHAZARDY ::
Katalog geologických rizik

Geotermální aktivity (výrony plynů, horké minerální vody)


Názevoblast zvýšené geotermální aktivity (výrony plynů, horkých minerálních vod)
PopisPrůvaly termální vody mohou mít vliv na stabilitu objektů a na těžební aktivity. V ČR připadají v úvahu 2 případy 1) Karlovarská terma, 2) Teplická terma. ad 1) a)Průval v KV může přímo ohrozit stabilitu objektů nebo může porušit vřídelní desku a tím stabilitu objektů, b)reálné riziko průvalů do dolů v Sokolovské pánvi. ad 2) Riziko průvalů do dolů střední části Mostecké pánve
Laický popisPřítomnost termální vody, případně plynů v základech objektů vede při jejich dlouhodobém působení ke korozi základů a posléze k narušení stability objektů. Případné průvaly termálních vod do dolů ohrožují těžební aktivity a naopak otevření nových cest pro migraci termálních vod vede zpravidla k poklesu jejich využitelnosti v místech jejich čerpání pro lázeňské účely.
NebezpečíNebezpečí pro pracovníky v dolech, případně nebezpečí porušené statiky budov
Problémytč. quazistacionární stav - problémy nezpůsobuje
Důsledkynejsou
Co dělatdodržovat zásady hospodaření v ochranných pásmech a dohody doly versus lázně
Co NEdělatrespektovat vodní zákon č. 254/2000 Sb. v jeho pozdějším znění - nepovoleným zásahům v ochranných pásmech minerálních vod a lázní

Geneze geohazardu

Příčinyvulkanismus; těžba; vodní eroze; tektonika; plyny
Antropogenní pozn.Možné průvaly termální vody do dolů v Sokolovské a Mostecké pánvi vlivem důlní činnosti
Exogenní pozn.Eroze (a samozřejmě koroze)může mít vliv na cestu výstupu Karlovarské termy v prostoru lázeňské části města - viz historické průvaly do řeky Teplé a divoké vývěry termy ve sklepích domů
Endogenní pozn.Tlak vystupující Karlovarské termy má o 4 m vyšší úroveň než řečiště Teplé + tlak CO2 zůsobující gejzírový efekt =>Vřídlo
Souvisejicí procesyVliv na ekonomiku - především těžební a lázeňskou činnost

Společenský vliv

Omezujeúzemní plán; těžbu nerostných surovin; zřizování staveb a zařízení ; terénní úpravy
PoznámkaLimitují využití území zásadně v prostoru lázní KV a TE (první ochranné pásmo), hospodaření v ochranných pásmech, a především důlní činnost v Sokolovské a Mostecké pánvi
Ohrožujestavby; kulturní a historické památky; zdraví obyvatel; technologie a infrastruktura; ložiska nerostných surovin
Poznámkav oblastech přirozených výskytů plynů je specifická flora a fauna např. SOS u Františkových Lázní

Rizikovost jevu

Jev jeRizikovy za podminky
PodmínkaNedodržení dohod doly versus lázně (už cca 100 let se tyto dohody dodržují), v případě KV též mimořádné tektonické aktivity (velmi nepravděpodobné)

Právní rámec

Podpora v legislativěKarlovy Vary - ochranná pásma prírodních lécivých zdroju Vládní usnesení c.257 ze dne 20.7.1966 (ozn.v cástce 33/1966 Sb.); Teplice - prozatímní ochranná pásma prírodních lécivých zdroju Výnos MZ c.j.LZ/3-2884-14.9.1959 ze dne 9.10.1959 a pozdější úpravy Zákon 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon) Vyhláška 423/2001 Sb., kterou se stanoví způsob a rozsah hodnocení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírod-ních minerálních vod a další podrobnosti jejich využívání, požadavky na životní prostředí a vybavení přírodních léčebných lázní a náležitosti odborného posudku o využitelnosti přírodních léčivých zdrojů a klimatických podmí-nek k léčebným účelům, přírodní minerální vody k výrobě přírodních minerálních vod a o stavu životního prostředí přírodních léčebných lázní (vyhláška o zdrojích a lázních) Nařízení vlády ČR č. 152/1992 Sb., o ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Františkovy Lázně

Rozšíření jevu

RozšířeníLokalni
Rizikové oblastilázeňská část města Karlovy Vary, Sokolovská pánev, střední část Mostecké pánve
Nejbližší lokality modelovému územíMostecká pánev

Časový charakter

Frekvence výskytůvzácné, periodicita roky až desítky let
Délka trvánídny až roky, následná reparace roky až desítky roků
Poznámka1) průvaly v KV či narušení vřídelní desky: dokumentovány od r.1617, největší 1809, poslední 1975 od nového zachycení Vřídla k průvalům nedochází 2) průvaly do dolů v Sokolovské pánvi: nejdříve při těžbě sloje Josef, největší na šachtě Marie 1898-1908 od té doby ochranná opatření větším průvalům zabránila 3) průvaly do dolů poblíž Teplic 1879, 1887, 1892, 1897, následováno násilnou umělou změnou hydraulických poměrů terem jako obrana proti průvalům - tento stav trvá dodnes

Monitoring jevu

Jev je monitorovánano
Monitorován od1900
Monitorován do2006
Jev monitoruje / monitorovalKV: Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, Sokolovská uhelná TE: Lázně Teplice v Čechách?
Metody monitoringuodběry vod, monitoring úrovně hladin podzemních vod, měření emisí plynů
Historicky významné výskytyKV: nejvýznamnější 1809, 1898-1908, poslední 1974-75 TE: 1879, 1887, 1892, 1897

Informační zdroje

Získávání informacíMinisterstvo zdravotnictví ČR - Inspektorát lázní a zřídel, Lázně Karlovy Vary, Lázně Teplice, Sokolovská uhelná, Mostecká uhelná informace lze získat i u příslušných vodoprávních úřadů, územní plány by měly obsahovat zákresy platných ochranných pásem minerálních vod a lázní, též součást informačního systému státní správy, nebo na webstránkách Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.M. - HEIS
Detailní informaceo rozsahu ochranných pásem a omezeních v nich každý dotazem na státní správu a lze předpokládat, že základní informace budou součástí informačního systému veřejné správy

GEOČR 50 - geologické mapy ČR 1:50 000

Použitelnostzákladní podklad
Měřítko1:50000
Vlastník zdrojeČGS
Forma zpracovánívektor
Obor zdrojeGeologie

Hydrogeologické mapy ČR, 1:50 000

Použitelnostzákladní podklad
Měřítko1:50000
Vlastník zdrojeČGS
Forma zpracovánírastr
Obor zdrojeHydrogeologie

GEOČR 25 - geologické mapy 1:25 000

Použitelnostzákladní podklad
Měřítko1:25000
Vlastník zdrojeČGS
Forma zpracovánívektor
Obor zdrojeGeologie

Vodohospodářské mapy, 1:50 000

Použitelnostzákladní podklad
Měřítko1:50000
Vlastník zdrojeVÚV
Forma zpracovánívektor
Obor zdrojeHydrogeologie

ZABAVOD (vodohospodářské mapy, vektorové, linie toků, nádrže, kilometráž řek, rozvodnice atd.)

Použitelnostzákladní podklad
Vlastník zdrojeVÚV
Obor zdrojeHydrogeologie

Hydrogeologická data

Použitelnostzákladní data
Vlastník zdrojeGeofond
Obor zdrojeHydrogeologie

Sestavil: Kadlecová
Geohazardy, prohlížecí aplikace, Pavel Bokr Portál geohazardů Svahové nestability