:: GeoHAZARDY ::
Katalog geologických rizik

Radon


Názevradonový index geologického podloží
PopisRadon Rn-222 vzniká radioaktivní přeměnou uranu U-238. Koncentrace uranu v jednotlivých typech hornin se velmi liší. Obecně lze říci, že v usazených, sedimentárních horninách se setkáváme s nižšími koncentracemi uranu než v horninách přeměněných, metamorfovaných tlakem a teplotou během dlouhé geologické historie jejich vzniku. Nejvyšší koncentrace uranu jsou obvyklé ve vyvřelých, magmatických horninách, jako jsou např. žuly, protože primárně již v době svého vzniku byly obohaceny uranem a obsahují některé nehomogenně rozptýlené horninotvorné minerály (např. zirkon) s vyšším obsahem uranu. Sedimentární horniny, které vznikají usazením starších metamorfovaných a magmatických hornin, jsou však tvořeny minerály z těchto hornin pocházejících, a proto nelze vyloučit, že při jejich vzniku došlo k lokálnímu nahromadění minerálů s vyšším obsahem uranu. S tím souvisejí také hodnoty objemové aktivity radonu v těchto typech hornin. Objemovou aktivitu radonu pro dané místo však nelze přepočítat z hodnot koncentrace uranu, protože migrace radonu z místa jeho vzniku k povrchu je závislá na řadě klimatických a pedologických faktorů. Radon se dále přeměnuje na dceřiné produkty (izotopy polonia a vizmutu), které jsou kovové povahy. Vážou se na aerosoly v ovzduší, při vdechnutí ulpívají na plicní výstelce a zvyšují tak vnitřní ozáření lidského organismu. Podle současné evropské studie je přídatné riziko rakoviny plic u nekuřáků 9 - 15%.
Laický popisLaická veřejnost získá potřebné informace o radonu v podloží na internetových stránkách České geologické služby - www.geology.cz. Problematika radonu v objektech, ve stavebních materiálech, ve vodách a postup při výstavbě nových objektů je popsán na stránkách Státního ústavu radiační ochrany www.suro.cz.
Nebezpečípřídatné riziko rakoviny plic
Problémypřídatné riziko rakoviny plic
Co dělatDoporučené postupy pro snížení expozice radonu jak v existujících objektech, tak i při výstavbě nových objektů naleznete na internetových stránkách www.suro.cz.

Geneze geohazardu

Příčinyradioaktivita

Společenský vliv

Omezujevodní zdroje; územní plán; zřizování staveb a zařízení
Ohrožuježivot obyvatel; zdraví obyvatel

Rizikovost jevu

Jev jeRizikovy za podminky
PodmínkaJev je rizikový za podmínky překročení směrných hodnot uvedených ve vyhlášce SÚJB 307/2002 Sb.

Právní rámec

Podpora v legislativěOtázky radonu v podloží a v objektech jsou řešeny vyhláškou 307/2002 sb. Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Více informací lze nalézt na www.suro.cz - stránky Státního ústavu radiační ochrany.

Rozšíření jevu

RozšířeníCelorepublikove
Rizikové oblastiRizikové oblasti jsou vyznačeny na 214 mapách radonového indexu geologického podloží v měřítku 1 : 50 000, pokrývající celé území České republiky. Tyto mapy jsou včetně komentáře a vysvětlivek přístupné na www.geology.cz. Radonový index je vyjádřen čtyřmi stupni - nízký, přechodný, střední a vysoký, přičemž přechodným indexem jsou vyznačeny kvartérní nehomogenní sedimenty. Radonové riziko vyznačené v mapách je orientační podle převažující kategorie radonového indexu a mapy tak neslouží k přímému odečtu kategorie radonového indexu na stavebním pozemku. Ten je možno stanovit podle vyhlášky SÚJB pouze přímým měřením na daném místě.
Přesah do okolních státůRakousko; Německo; Polsko
Výskyt v modelových územích projektuPřehrada Šance; Ústecko; Vsetínsko

Časový charakter

Frekvence výskytůRadon je generován z podložních hornin neustále, vzhledem k poločasu přeměny mateřského prvku uranu U238 (cca 4,5 miliardy let) je uvolňování radonu časově neomezeným jevem
Délka trváníneomezený

Monitoring jevu

Informační zdroje

Získávání informacíRadonem v podloží se zabývá Česká geologická služba (www.geology.cz), radon v objektech, stavebních materiálech a ve vodních zdrojích je jednou z náplní práce Státního ústavu radiační ochrany (www.suro.cz). Praktická měření radonu provádějí firmy s povolením k činnosti vydaném Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (viz www.sujb.cz - Registr)
Detailní informacena vyše uvedených internetových stránkách, kde obyvatel získá zcela kompletní informace

Hydrogeologické mapy ČR, 1:50 000

Použitelnostorientační informace o výskytu Rn
Měřítko1:50000
Vlastník zdrojeČGS
Forma zpracovánírastr
Obor zdrojeHydrogeologie

Geodatabáze map radonového rizika ČR 1:50 000

Použitelnostodhad v případě chybějících dat pro podzemní vody
Měřítko1:50000
Vlastník zdrojeČGS
Forma zpracovánívektor
Obor zdrojeGeochemie

Radarová měření

Použitelnostpokud jsou ve vodách, pak základní zdroj informací
Vlastník zdrojeČHMÚ
Obor zdrojeGeofyzika

Sestavil: Barnet
Geohazardy, prohlížecí aplikace, Pavel Bokr Portál geohazardů Svahové nestability