baner k 90. výročí České geologické služby

Ředitelé ČGS

Cyril Purkyně

RTDr. RNDr. h. c. Cyril PURKYNĚ, nar. 27. 7. 1862, ředitelem od r. 1919 do r. 1934. Odborné zaměření: geomorfologie, uhelná geologie, paleontologie. První ředitel SGÚ. Byl u založení Státního geologického ústavu Republiky československé. Organizoval jeho práci a styk s nadřízeným Ministerstvem veřejných prací. Vybudoval SGÚ od nejskromnějších počátků až po plnohodnotnou, aktivní geologickou službu. Profesí byl vysokoškolský profesor, specializoval se na geomorfologii, strukturní i aplikovanou geologii. Zabýval se také studiem kvartéru z mnoha hledisek a byl expertem v geologii uhlí. Pracoval nejprve na Plzeňsku a Rokycansku, poté v Brdech, Podkrkonoší, Krušných horách i jinde. Byl členem mnoha učených společností a akademií doma i v cizině a nositelem několika vyznamenání.

Josef Woldřich

Prof. PhDr. Josef WOLDŘICH, nar. 18. 2. 1880, přednostou od r. 1934 do r. 1937. Odborné zaměření: aplikovaná geologie, petrografie, paleontologie. Byl druhým ředitelem SGÚ, po čtyři roky (stejně dlouhou dobu pracoval v SGÚ). Měl velmi široký rozhled, zabýval se petrografií, geologickým mapováním, strukturní geologií, regionálními syntézami a dokonce i paleontologií. Byl ovšem činný i v aplikované geologii, zvláště v hydrogeologii a inženýrské geologii. Pracoval zejména v jižních a středních Čechách, projektoval přehrady v Železných horách, posuzoval hydrogeologii v Luhačovicích a projekt podzemní dráhy v Praze. Studoval též kvartér v okolí Brna a přispěl k řešení stratigrafie paleozoika v Barrandienu a vrbenského devonu v Jeseníkách. Byl autorem přehledných geologických map tří měřítek: 1 : 750 000, 1 : 1 000 000, 1 : 2 000 000. Prof. Woldřich byl členem mnoha rad a komisí, u nás i v zahraničí.

Vojtěch Smetana

PhDr. Vojtěch SMETANA, nar. 24. 8. 1890, přednostou od r. 1937 do r. 1943. Odborné zaměření: aplikovaná geologie, mineralogie, paleontologie. V SGÚ působil v letech 1919-1943. Než se stal v roce 1937 přednostou, zabýval se hlavně aplikovanou geologií a také geologickým mapováním. Kromě toho se věnoval i paleontologii ostravských vrstev, stratigrafii kambria, kenozoickým sedimentům či nerostným surovinám. Soustavněji studoval keramické suroviny, jíly a křemelinu. Zkoumal též uhelné sloje ve sladkovodním cenomanu Čech a Moravy. Pracoval na Ostravsku, ve středních Čechách i jinde. Těžiště jeho práce však spočívalo v aplikované geologii, v posudcích týkajících se hydrogeologických poměrů (např. pro vodovody) a nerostných surovin.

Alois Matějka

Doc. RNDr. Alois MATĚJKA, DrSc., nar. 30. 10. 1898, přednostou od r. 1943 do r. 1945. Odborné zaměření: strukturní geologie, geologie Karpat, geologie ropy a plynu. Byl jedním z prvních geologů SGÚ, pracoval zde v letech 1921–1966. V roce 1943 byl jako služebně nejstarší jmenován přednostou. Byl vedoucím výzkumné skupiny a vedl řadu úkolů; zasloužil se též o zřízení pobočky Brno. Jeho specializací byla Karpatská soustava, regionální geologie, stratigrafie, strukturní geologie i geologie ropy a plynu. Pracoval převážně v karpatském flyšovém pásmu, ale i jinde. Podle některých byl geologem, který geologicky zmapoval největší část republiky. Používal komplexních metod výzkumu a jeho model stavby karpatského flyšového pásma (vypracovaný spolu s dr. Zdeňkem Rothem) je dosud platný.

Ladislav Čepek

Dr. mont. Ing. Ladislav ČEPEK, DrSc., nar. 10. 1. 1899, ředitelem od r. 1945 do r. 1953. Odborné zaměření: aplikovaná geologie, regionální geologie, uhelná geologie. V SGÚ působil v letech 1928–1953 a 1958–1959. Před válkou se podílel na vytváření koncepce státní geologické služby. V SGÚ založil uhelné oddělení nebo celostátní archiv hlubinných vrtů a pozdější Geofond. Jeho hlavní specializací byla aplikovaná geologie, dále i regionální a strukturní geologie, uhelná geologie a přehledné mapování. Pracoval v mnoha oblastech Českého masivu a v Karpatech. Byl místopředsedou vládního výboru pro geologii, předsedou vládní komise pro organizaci geologické služby, členem Komise pro klasifikaci zásob ložisek nerostných surovin, vedoucí čs. delegace stálé komise pro geologii při Radě vědecko-technické a hospodářské pomoci v Moskvě. Byl též předsedou geologicko-geografické sekce ČSAV.

Vladimír Zoubek

RNDr. Vladimír ZOUBEK, DrSc., nar. 21. 9. 1903, ředitelem od r. 1954 do r. 1956. Odborné zaměření: strukturní geologie, petrologie, regionální geologie. V SGÚ pracoval od r. 1931 do r. 1962. Byl vedoucím nejdůležitějších úkolů včetně mapování republiky v měřítku 1 : 200 000 (vedoucí redakce geol. Map). Ze SGÚ odešel do Geologického ústavu ČSAV, který založil. Specializoval se na strukturní geologii, hlubinnou tektoniku, genezi metamorfovaných hornin, petrologii, ložiskovou i aplikovanou geologii. Pracoval v metamorfovaných terénech Českého masivu, západočeském proterozoiku, ve středních a jižních Čechách, v Krušných horách, ve svratecké klenbě a jinde. Byl hlavním organizátorem mezinárodních programů, spolupracoval na tektonické mapě Evropy, byl viceprezidentem Mezinárodní unie geologických věd. Vedl projekt hlubinné stavby a podílel se také na vedení mezinárodních korelačních programů. Byl členem výkonného výboru Mezinárodní asociace pro geologický výzkum hlubinných zón zemské kůry a mnoha dalších vědeckých institucí a společností.

Jan Kořan

Jan KOŘAN, DrSc., nar. 7. 1. 1905, pověřen vedením v l. 1956-1958. Odborné zaměření: dějiny hornictví. V SGÚ pracoval od r. 1942 do r. 1958. Dříve než byl pověřen vedením SGÚ, zastával funkci náměstka ředitele a byl zároveň vedoucím archivu a spisovny. Organizoval vrtný podnik SGÚ, vedl ediční činnost, byl redaktorem Věstníku a Mineralogicko-geologické bibliografie. V roce 1958 přešel do Ústředního geologického úřadu ve funkci náměstka předsedy. Zabýval se dějinami české techniky a hornictví. Byl vedoucím komise pro dějiny přírodních věd a techniky při Historickém ústavu ČSAV a místopředsedou Československé společnosti pro dějiny přírodních věd a techniky při Akademii věd. Byl též dlouholetým předsedou Komise pro klasifikaci zásob ložisek nerostných surovin.

Karel Žebera

RNDr. Karel ŽEBERA, DrSc., nar. 3. 3. 1911, ředitelem od r. 1958 do r. 1963. Odborné zaměření: kvartérní geologie, archeologie, urbanistická geologie. V SGÚ působil v letech 1941–1978. Zpočátku pracoval v pedogeologickém oddělení. Později byl vedoucím kvartérního oddělení a vědeckým náměstkem ředitele. Je jedním ze zakladatelů moderní kvartérní geologie. Zabýval se stratigrafií kvartéru, jeho tektonikou, periglaciálními jevy, mapováním, vltavíny, kosmickým materiálem v sedimentech, ale také třeba archeologií a paleolitickým osídlením Čech. Věnoval se rovněž aplikované geologii. Pracoval po celé republice, hlavně na Ostravsku, v Polabí i jinde. Byl předsedou výboru Československé společnosti pro mineralogii a geologii, členem vědeckých rad, vědeckým redaktorem publikací, spoluzakladatelem a redaktorem periodika Antropozoikum. Zúčastnil se mnoha mezinárodních sjezdů kvartérních geologů.

Josef Svoboda

RNDr. Josef SVOBODA, DrSc., nar. 14. 5. 1908, ředitelem od r. 1963 do r. 1970. Odborné zaměření: regionální geologie, stratigrafie, ložisková geologie. V SGÚ pracoval v letech 1938–1981. Řídil vrtný archiv, vedl výzkumnou skupinu proterozoika a paleozoika, byl zástupcem vedoucího skupiny geologického mapování, zástupcem ředitele i vedoucím edičního oddělení. V dobách začlenění Geofondu do SGÚ byl dr. Svoboda i jeho ředitelem. Specializoval se na regionální geologii, mapování, stratigrafii, ložiskovou i aplikovanou geologii, byl odborníkem také na informatiku. Pracoval převážně v území Barrandienu, na metamorfovaných ostrovech, v Železných horách, Krkonoších a Jizerských horách, na Moravě na Drahanské vrchovině i v jiných částech Českého masivu. Byl členem kolegia ČSAV a měl řadu jiných funkcí v našich organizacích.

Vladimír Šibrava

RNDr. Vladimír ŠIBRAVA, DrSc. nar. 1930, ředitelem od r. 1970 do r. 1978. Odborné zaměření: kvartérní geologie. V SGÚ působil od r. 1953 do r. 1990. Před svým nástupem do funkce ředitele byl vedoucím výzkumu. Zařazen byl do oddělení kvartéru. V roce 1981 byl jmenován ředitelem odboru věd o Zemi při UNESCO. Byl kvartérním geologem, zabýval se hlavně stratigrafií kvartéru a sedimenty kontinentálního zalednění. Pracoval na Ostravsku, v oblasti Moravské brány i jinde v republice. Měl řadu funkcí, byl vědeckým redaktorem Antropozoika, předsedou národního komitétu INQUA, předsedou stratigrafické komise INQUA, podílel se na mezinárodních korelačních programech týkajících se kvartéru Asie a severní polokoule. V posledních letech svého působení byl jedním z vedoucích projektu "Kvartér Asie a Pacifiku". Aktivně se zúčastnil mnoha konferencí i geologických kongresů.

Jaroslav Vacek

RNDr. Jaroslav VACEK, nar. 10. 10. 1929, ředitelem od r. 1978 do r. 1990. Odborné zaměření: ložisková geologie. Téměř po celou dobu působení v SGÚ byl jeho ředitelem. Předtím se věnoval ložiskové geologii, hlavně ordovickým sedimentárním železným rudám. Z jeho iniciativy vznikla komplexní díla "Prognózní ocenění rudnonosnosti Českého masívu" a "Hloubkový metalogenetický výzkum Českého masívu". Před nástupem do SGÚ byl expertem v Tunisku.

Vladimír Sattran

RNDr. Ing. Vladimír SATTRAN, CSc., nar. 1930, ředitelem od r. 1990 do r. 1991. Odborné zaměření: ložisková geologie, strukturní geologie, petrologie. V SGÚ působil v letech 1955–1992. Před nástupem do funkce ředitele pracoval hlavně v odborech krystalinika a ložisek nerostných surovin. Po odchodu z SGÚ se stal velvyslancem České republiky v Maroku. Zabýval se výzkumem krystalinika, metalogeneze Českého masivu, numerickou klasifikací rudních ložisek a použitím matematických metod v geologii. Studoval krystalinikum Krušných hor, variské magmatity a jejich vztah k metalogenezi či obecné problémy metalogeneze po celém Českém masivu. Spoluautor metalogenetické mapy Československa. Z titulu své funkce zpracoval řadu analýz o činnosti geologické služby.

Zdeněk Kukal

Doc. RNDr. Zdeněk KUKAL, DrSc., nar. 1932, ředitelem od r. 1992 do r. 1997. Odborné zaměření: sedimentologie, petrologie, strukturní geologie. V SGÚ působil v letech 1955–2001. Před nástupem do funkce ředitele zastával funkci náměstka pro výzkum a patřil do odboru starších formací a petrologie. Člen vědecké rady, ediční rady, redakční rady Věstníku ČGÚ. Jeho hlavní specializací je sedimentologie a sedimentární petrologie, další specializací regionální a strukturní geologie, mořská geologie a environmentální geologie. Pracoval hlavně v Barrandienu a okolí, v Jeseníkách a Oderských vrších, na Drahanské vrchovině, v hornoslezské pánvi, limnických permokarbonských pánvích, v severočeském terciéru, příležitostně i v jiných sedimentárních formacích Českého masivu. Od roku 1993 je členem Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj, dále členem komise pro udílení hodnosti doktora věd a kandidáta věd, vědecké rady Geologického ústavu AV ČR, České geologické společnosti i jiných společností. Pravidelný účastník mezinárodních geologických kongresů a dalších velkých konferencí. Z titulu svých funkcí zpracoval řadu posudků o geologické službě, o geologii a obecně i o výzkumu a vývoji.

Miloš Růžička

RNDr. Miloš RŮŽIČKA, CSc., nar. 1938, ředitelem od r. 1997 do r. 2003. Odborné zaměření: kvartérní geologie. V SGÚ pracoval v letech 1961–2003. Před nástupem do funkce byl zařazen do oddělení kvartéru, působil též jako vedoucí, posléze i jako vědecký tajemník SGÚ. Zabývá se hlavně kvartérní geologií, mapováním kvartéru a sedimentologií. Pracoval v Hornomoravském úvalu, hornoslezské pánvi, v Podbeskydské pahorkatině, v okolí Brna i jinde v Českém masivu. Je členem Národního komitétu INQUA a České geologické společnosti. Spolupracuje se všemi významnějšími geologickými organizacemi v Česku. Pracuje v komisích INQUA a na mezinárodních projektech IGCP. Byl statutárním zástupcem SGÚ v evropských a světových organizacích geologických služeb.

Zdeněk Venera

Mgr. Zdeněk VENERA Ph.D., nar. 1965. Odborné zaměření: strukturní geologie, tektonika. Vystudoval ložiskovou geologii na Přírodovědecké fakultě UK a tlumočnictví a překladatelství (angličtina, ruština) na Filosofické fakultě UK (1990). Pracoval jako asistent na Katedře nerostných zdrojů a v Ústavu petrologie a strukturní geologie PřF UK. Ve své doktorské práci a během studijního pobytu na Imperial College v Londýně se zabýval deformací a stavbami granitoidů v magmatickém a pevném stavu na příkladech intruzivních těles z Českého masivu, variských masivů Mont Blanců a Aiguilles Rouges externí, alpinské zóny a finských svekofenid. Od roku 1998 do roku 2003 byl ředitelem odboru geologie Ministerstva životního prostředí. Od roku 2004 působí ve funkci ředitele České geologické služby. V rámci systému Antarktické smlouvy zastupuje Českou republiku ve Výboru pro životní prostředí. V letech 2004/2005 absolvoval stáž Fulbrightovy komise na University of California v Davisu a v U.S. Geological Survey v Menlo Parku.