baner k 90. výročí České geologické služby

Publikační činnost ČGS

Vydavatelská činnost byla již v době založení ústavu krátce po vzniku samostatné republiky vnímána jako jeho nezbytná součást. V Pamětním spise požadujícím 13. prosince 1918 zřízení státního geologického ústavu upozorňují jeho autoři v čele s profesorem Purkyně, že „… jest nutno, aby ústav geologický postaral se o to, aby výsledky geologického bádání ústavem prováděné pronikly do nejširších vrstev obecenstva“. Proto také je vydavatelská činnost začleněna do statutu České geologické služby – instituce má v tištěné formě uchovat a předávat veřejnosti geologické a odvozené mapy různých měřítek a publikace, které souvisejí s její činností. (celý text...)

1920

1. mapa geologická 1 : 25 000

R. Kettner, B. Stočes: Geologická mapa Dobříšska. Sekce VII: Višňová - Kotenčice

1921

Sborník  (později Sborník geologických věd se sedmi řadami)

Sborník (později Sborník geologických věd se sedmi řadami)

Sborník Státního geologického ústavu Československé republiky - Ročník 1919-1920

1924

1. geologická mapa 1 : 75 000 tiskem

1. geologická mapa 1 : 75 000 tiskem

Geologická mapa Českého Rudohoří - mezi Chomutovem a Perštejnem

digitální mapový archiv

Geologická mapa ČSR 1 : 400 000

1925

1926

1. svazek Rozprav

1930

1. ročník Bibliografie (za r. 1928-1929)

1. ročník Bibliografie (za r. 1928-1929)

Mineralogicko-geologická bibliografie ČSR za rok 1945 a 1946.

obchod

1931

Text a atlas map 1 : 50 000 s průvodcem v Západních Karpatech u příležitosti 3. sjezdu KGA

1932

Soupis lomů (končí v r. 1961)

Soupis lomů (končí v r. 1961)

Soupis lomů ČSR. Číslo 2. Okres Sedlčany

1947

1. svazek Geotechniky (končí v r. 1968)

1948

Zahájeno vydávání Vysvětlivek k mapám v samostatné edici

1949

1950

Sborník ÚÚG se dělí na oddíly geologický a paleontologický

1951

1952

1. přehledná mapa 1 : 200 000

1. přehledná mapa 1 : 200 000

Přehledná geologická mapa Československé republiky. Vydání A - Mapa odkrytá. List: Kolín 33°50°.

digitální mapový archiv

1953

Sbírky Chemické rozbory (končí v r. 1957)

Sbírky Chemické rozbory (končí v r. 1957)

Chemické rozbory nerostných surovin. Sešit 1. Železné rudy

1954

1958

Zahájení vydávání geologických průvodců

Monografie Československo ve starší době kamenné

Rozpravy - Trilobiti českého středního kambria

1959

Měsíčník Geologický průzkum

1960

1. přehledná mapa 1 : 1 000 000

1. přehledná mapa 1 : 1 000 000

Tektonická mapa Československa

1961

Sborník Ústavu nerostných surovin

Sborník Ústavu nerostných surovin

Sborník Ústavu nerostných surovin v Kutné Hoře

Užitá geofyzika

Užitá geofyzika

Sborník prací Ústavu Užité geofyziky

další publikace

1962

1963

1964

Atlas Geologická mapa ČSSR 1 : 200 000

Nejrozsáhlejší monografie Regionální geologie ČSSR

Nejrozsáhlejší monografie Regionální geologie ČSSR

díl I. Český masív, svazek I. Kristalinikum

další svazky

1965

kvartér Ostravska a Moravské brány

kvartér Ostravska a Moravské brány

Monografie o kvartéru Ostravska a Moravské brány shrnuje výsledky několikaletého geologického výzkumu čtvrtohorních pokryvných útvarů v oblasti.

Aeromagnetická, aeroradiometrická a gravimetrická mapa ČSSR 1 : 200 000

1966

Geologický atlas ČSSR 1 : 1 000 000

1967

 Regionální geologie ČSSR, díl II.

Regionální geologie ČSSR, díl II.

Guide to excursion

Regionální geologie ČSSR - český a anglický atlas map 1 : 000 000

1968

Regional Geology of Czechoslovakia

Regional Geology of Czechoslovakia

Part II, The West Carpathians

1969

Ústřední ústav geologický (1919-1969)

1970

V horách a oázách Antarktidy

1971

Geology of Recent Sediments

1973

1974

Edice Regionální geologie ČSR s návaznými veřejnými mapami 1 : 100 000

1976

Edice Minerální vody

Edice Minerální vody

1981

1983

1984

Zahájení vydávání řady Metodických příruček

Zahájení vydávání řady Metodických příruček

Metodická příručka č. 1: Metody regionálního hodnocení hydraulických vlastností hornin

Obnovené vydávání Zpráv o geologických výzkumech

Obnovené vydávání Zpráv o geologických výzkumech

Po několikaletém přerušení obnovil Ústřední ústav geologický vydávání těchto sdělení, aby se tak urychlilo předávání informací o stavu výzkumu na různých pracovištích geologických vědních oborů a specializací.

Geological History of the Territory of the Czech Socialist Republic

Geological History of the Territory of the Czech Socialist Republic

1986

František Pošepný - Geneze rudních ložisek

František Pošepný - Geneze rudních ložisek

Vydání českého překladu dnes již klasického díla F. Pošepného 'Genese of Ore Deposits' splácí vydavatelé dluh naší světově nejproslulejší geologické osobnosti. Odbornému českému čtenáři se tak dostává do rukou jedno ze základních děl ložiskové geologie vůbec.

obchod

1987

Vydán 1. soubor pohlednic s geologickou tematikou - Trilobiti Barrandienu

Proceedings of the 1st seminar on carbonatites and alkaline rocks of the Bohemian Massif and ambient regions

1988

Časové schéma tektonostratigrafických jednotek Českého masivu

1989

Sedmdesát let geologické služby v Československu

Sedmdesát let geologické služby v Československu

Sborník k 70. výročí založení Ústředního ústavu geologického.

obchod

Člověk a kámen

Člověk a kámen

Tato kniha je věnována podivuhodnému vztahu mezi člověkem a kamenem od nejstarších dob do současnosti. Vysvětluje, proč je některý šedý, jiný červený, proč je jeden lehký, druhý těžký, jeden tvrdý, druhý měkký. Objasňuje, proč si některé kameny člověk oblíbil, k čemu mu slouží. Sleduje vývoj od nejprostších kamenných nástrojů až k velkolepým kamenným architektonickým, sochařským a šperkařským dílům.

obchod

Geofyzikální obraz ČSSR

Geofyzikální obraz ČSSR

Cílem publikace je podat generalizovaný obraz geofyzikálních polí, který vznikl v průběhu více než pětadvacetileté práce s.p. Geofyzika v Brně.

obchod

1990

Thirty years of geological cooperation between Austria and Czechoslovakia

Thirty years of geological cooperation between Austria and Czechoslovakia

Sborník, vycházející při příležitosti 30. výročí spolupráce geologických služeb ČSSR a Rakouska, obsahuje na padesát původních prací z jednotlivých geologických oborů

obchod

Bohemian trilobites

Bohemian trilobites

Reprezentativní obrazová publikace věnovaná světově proslulým českým trilobitům. Úvodní kapitoly podávají přehled o výskytu trilobitů, jejich závislosti na životním prostředí, příklady chorob a různých zranění, způsob zachování v různých typech hornin atd.

obchod

Man and stone

International Symposium Evolution, Phylogeny and Biostratigraphy of Arvicolids

International Symposium Evolution, Phylogeny and Biostratigraphy of Arvicolids

Zdeněk Burian a paleontologie

Zdeněk Burian a paleontologie

Publikace je prvním monografickým zpracováním díla malíře a ilustrátora Z. Buriana. Seznamuje čtenáře s problematikou ilustrační tvorby s důrazem zejména na jeho paleontologické a paleoantropologické rekonstrukce

obchod

1991

Geolog Radim Kettner

Geolog Radim Kettner

Bibliografie předního českého geologa, vydaná při příležitosti 100. výročí jeho narození.

další osobnosti geologie
obchod

1992

1. mapa z edice geologicko-přírodovědných map - Geologická mapa NP Podyjí

1. mapa z edice geologicko-přírodovědných map - Geologická mapa NP Podyjí

Barevná mapa NP Podyjí obsahuje geologickou stavbu území a řadu zajímavých informací pro turisty včetně značených cest a exkurzních lokalit. Texty a legenda v čestině a němčině.

obchod

Rozpravy Úúg - Silurian brachiopods and benthic communities in the Prague Basin

Rozpravy Úúg - Silurian brachiopods and benthic communities in the Prague Basin

Rozpravy, sv. 48 - Rozsáhlá studie představuje dosud nejúplnější zhodnocení společenstev siluru klasické oblasti Barrandienu včetně přehledného systematicko-paleontologického zpracování veškeré známé brachiopodové fauny někdejšího silurského moře

obchod

1993

1. svazek edice Special Papers

1. svazek edice Special Papers

Granites in tin fields of Europe and in the Himalayas

Special Papers
obchod

Ústřední Ústav Geologický v době komunistické vlády

Ústřední Ústav Geologický v době komunistické vlády

Vzpomínky a výklady názorů. Publikace je věnována činnosti a vývoji Ústředního ústavu geologického v době od konce druhé světové války do konce roku 1989.

obchod

Radon v geologickém prostředí

Radon v geologickém prostředí

Barevný plakát podává přehledně informaci o vlastnostech, zdrojích a měření radonu i o jeho působení na lidský organismus. V mapě České republiky jsou vyznačeny oblasti se zvýšenou radioaktivitou a radonovým rizikem.

obchod

Geologická mapa Národního parku Podyjí 1 : 25 000

1994

Geologický atlas České republiky - Stratigrafie

Geologický atlas České republiky - Stratigrafie

Atlas sedmnácti stratigrafických tabulek geologických útvarů České republiky je dílem velkého kolektivu geologů, převážně pracovníků ČGÚ. Tabulky obsahují formace počínaje proterozoikem a končící holocénem.

obchod

Geochemicko-ekologické mapování pražské aglomerace

Geochemicko-ekologické mapování pražské aglomerace

Barevný plakát, který mapuje znečištění povrchu městské obvodu Prahy 7, zobrazuje koncentrace nebezpečných stopových prvků v povrchové vrstvě půd.

obchod

Metalogeny of collisional orogens

Metalogeny of collisional orogens

Sborník obsahuje soubor příspěvků na téma geologie, metalogeneze, geochemie, petrologie, tektoniky a mineralogie vybraných úseků zejména krušnohorské oblasti a příbuzných evropských a světových oblastí

Carboniferous of Central and Western Bohemia

Carboniferous of Central and Western Bohemia

Publikace shrnuje všechny poznatky o stratigrafii výplně pánví této oblasti, analyzuje vývoj jednotek, styl avývoj stavby včetně rekonstrukce sedimentačního prostoru.

obchod
přílohy

1995

Radiometrická mapa České republiky 1 : 500 000

Radiometrická mapa České republiky 1 : 500 000

Magnetometrická mapa České republiky 1 : 500 000

Geologická a přírodovědná mapa CHKO a BR Pálava 1 : 25 000

Geologická a přírodovědná mapa CHKO a BR Pálava 1 : 25 000

Barevná mapa zobrazuje nejen všechny důležité údaje o geologické stavbě Pavlovských vrchů a okolí...

obchod

1996

Gold deposits in Bohemia

Gold deposits in Bohemia

Publikace podává přehled metalogeneze zlata v Českém masívu a podrobněji popisuje geologii a tektoniku ložisek zlata v Jílovém, Mokrsku, Petráčkové hoře a v Kašperských Horách. Vedle charakteru, rozsahu a geneze zrudnění si všimá i ekologické problematiky případné těžby.

obchod

Geologie pánví středočeské svrchnopaleozoické oblasti

Geologie pánví středočeské svrchnopaleozoické oblasti

Publikace obsahuje veškeré poznatky o stratigrafii výplně pánví středočeské oblasti, analyzuje vývoj jednotek, styl a vývoj stavby včetně rekonstrukce sedimentačního prostoru.

Geomagnetická mapa České republiky 1 : 500 000

Geomagnetická mapa České republiky 1 : 500 000

Rozpravy ČGÚ

Rozpravy ČGÚ

Die obereozäne Flora der Staré Sedlo-Schichtenfolge in Bohemia

České středohoří - geologická a přírodovědná mapa 1 : 100 000

České středohoří - geologická a přírodovědná mapa 1 : 100 000

Barevná geologická mapa zobrazuje všechny důležité údaje o geologické stavbě oblasti spolu s trasami turistických stezek a výběrem zajímavých geologických a přírodovědných lokalit.

obchod

1997

Geological model of western Bohemian in relation to the deep Borehole KTB in Germany

Soupis historických geologických map z území České republiky do roku 1918

Soupis historických geologických map z území České republiky do roku 1918

Publikace přináší ucelený přehled dostupných geologických a některých druhů tematických map z území dnešní České republiky. Soupis map Čech, Moravy a Slezska a Českých zemí jako celku je doplněn mapami menších územních celků a zahraničních území s přesahem do Českých zemí.

Soubor pohlednic Staré geologické mapy

Křivoklátsko - geologická a přírodovědná mapa 1 : 50 000

Křivoklátsko - geologická a přírodovědná mapa 1 : 50 000

Barevná mapa zobrazuje geologickou stavbu i fenomén živé přírody první u nás vyhlášené biosférické rezervace UNESCO.

obchod

1998

1. digitální publikace - CD-ROM Atlas mapa GeoČR 500

1. digitální publikace - CD-ROM Atlas mapa GeoČR 500

Digitální atlas České republiky poskytuje 11 map s geovědní tématikou, vzniklých vesměs z původních analogových dat v měřítku 1 : 500 000. Moderní prostředky GIS umožňují nejen mapy prohlížet, ale i sledovat vzájemné souvislosti a přírodní zákonitosti.

Paleozoic of the Barrandian  (Cambrium-Devonian)

Paleozoic of the Barrandian (Cambrium-Devonian)

Publikace podává ucelený obraz stratigrafie, faciálního vývoje a paleontologického obsahu uložením starších prvohor Barandienu. Přehledně hodnotí bohatou historii výzkumů tohoto území a sleduje vývoj sedimentace, tektoniky a vulkanismu ve světle současného stavu poznání.

obchod

Paleogeographic Atlas - Late Paleozoic and Triassic Formations, Czech Republic

Paleogeographic Atlas - Late Paleozoic and Triassic Formations, Czech Republic

Appendix 1: Early Tournaisian lithofacies and isopachous map / Autorský kolektiv v publikaci přehledně zpracoval výsledky mnoholetých geologických výzkumů-mapování, hlubinných vrtů, hornických prací a laboratorních metod. Zásadní část práce tvoří 44 barevných map.

obchod

Genetic significance of phosphorus in the fractionated granitoids

Genetic significance of phosphorus in the fractionated granitoids

Sborníky z konferencí a sympozií /

Kniha přináší detailní charakteristiky některých granitoidních masivů saxothuringika a moldanubika se zaměřením na geochemii fosforu.

Challenges to Chemical geology - MAEGS 10

Challenges to Chemical geology - MAEGS 10

Sborníky z konferencí a sympozií / Vybrané příspěvky z mezinárodní konference se věnují geochemii plášťových diapirů, chování prvků vzácných zemin v zemské kůře, geochemii Českého masívu...

obchod

1999

Hydrogeologie české křídové pánve

Hydrogeologie české křídové pánve

Nejrozsáhlejší sedimentární pánví Českého masivu je česká křídová pánev, v níž dochází k intenzivní tvorbě a oběhu podzemních vod. Publikace shrnuje všechny dostupné poznatky o tomto vodohospodářsky nejvýznamnějším celku na území České republiky

přílohy
obchod

Geologické památky Prahy

Geologické památky Prahy

Publikace shrnuje údaje o chráněných geologických objektech na území Prahy. V úvodní části popisuje hlavní rysy geologické minulosti Prahy, historické etapy výzkumu a mapování pražského území a zásady ochrany geologických objektů a zkamenělin.

Geologická mapa Brna a okolí 1 : 50 000

Geologická mapa Brna a okolí 1 : 50 000

Barevná mapa zobrazuje velmi pestrou geologickou stavbu oblasti tzv. brněnské aglomerace. Doprovodný český, anglický a německý text vhodně doplňuje důležité geologické informace o území a popisuje jednotlivé zajímavé lokality.

obchod

Góry Stolowe - Adršpašsko-teplické skály - geologická mapa pro turisty 1 : 50 000

Góry Stolowe - Adršpašsko-teplické skály - geologická mapa pro turisty 1 : 50 000

Mapa je zaměřena na zajímavosti neživé přírody v polském národním parku Stolové hory a v části CHKO Broumovsko v Čechách, zejména v turisticky atraktivní oblasti pískovcových skalních měst Adršpašsko-teplických skal a okolí.

obchod

2000

 1. titul edice Geologie Národních parků České republiky - Krkonoše, České Švýcarsko

1. titul edice Geologie Národních parků České republiky - Krkonoše, České Švýcarsko

Barevná skládačka seznamuje širokou veřejnost s jedinečnou přírodou a geologií národních parků.

Horninové prostředí České republiky

Horninové prostředí České republiky

Horninové prostřední je výrazně ovlivněno dobýváním a úpravou nerostných surovin, průmyslovou, stavební i zemědělskou činností. V knize je kvalitativně i kvantitativně hodnoceno působení těchto faktorů na horniny, půdy a vody České republiky.

obchod

Geological Map Lausitz-Jizera-Karkonosze 1 : 100 000

Geological Map Lausitz-Jizera-Karkonosze 1 : 100 000

CD-ROM obsahuje geologickou mapu území Lužických hor, Jizerských hor a Krkonoš v měřítku 1:100 000, na níž jsou znázorněny prekambrické, paleozoické a mezozoické horniny a terciérní vulkanity severního okraje Českého masivu, zasahující do oblasti Německa, Polska a České republiky.

Půdy České republiky - 2. vydání

Geologie Brna a okolí

Geologie Brna a okolí

Publikace srozumitelnou formou seznamuje čtenáře s geologickou stavbou širšího okolí Brna a s jejím vývojem. Publikace je doplněna geologickou mapou 1 : 50 000.

obchod
mapa

2001

Quaternary clastic sediments of the Czech Republic

Quaternary clastic sediments of the Czech Republic

Práce shrnuje charakteristiky šesti genetických typů sedimentů. U jednotlivých skupin a typů fluviálních, ledovcových, eolických, svahových, jezerních i jeskynních sedimentů autoři popisují jejich strukturní a texturní znaky, na základě kterých můžeme odlišovat i procesy a podmínky jejich vzniku.

obchod

Geologie a ložiska svrchnopaleozoických limnických pánví České republiky

Geologie a ložiska svrchnopaleozoických limnických pánví České republiky

Publikace přináší komplexní pohled na české a moravské limnické pánve s řadou zcela nových, dosud nepublikovaných údajů.

Joachim Barrande

Joachim Barrande

Na pozadí historických událostí autor vykreslil postavu věhlasného francouzského geologa a paleontologa, který více než polovinu svého života věnoval výzkumu středočeských starších prvohor.

obchod - publikace
obchod - pohlednice
další osobnosti geologie

Geologie Národních parků České republiky - Podyjí, Šumava

Geologie Národních parků České republiky - Podyjí, Šumava

Barevná skládačka seznamuje širokou veřejnost s jedinečnou přírodou a geologií národních parků.

2002

1. titul edice Geologie Chráněných krajiných oblastí České republiky - Český kras, Moravský kras, Slavkovský kras

Géologie du Burkina Faso - Geology of Burkina Faso

Géologie du Burkina Faso - Geology of Burkina Faso

The geological history of Burkina Faso coincides with the evolution of the Baoulé-Mossi, which represents a part of the West-African craton.

obchod

 Geologové České geologické služby 1919-2001

Geologové České geologické služby 1919-2001

Hrdiny této knižky jsou geologové ústavu a další zaměstnanci, kteří s nimi spolupracovali. Ve stylu publikací ?Kdo je kdo? je popsáno jejich dílo a život, a to na pozadí významných událostí v dějinách ústavu.

2003

DVD-ROM Interaktivní geologické mapy ČR 1 : 25 000

DVD-ROM Interaktivní geologické mapy ČR 1 : 25 000

DVD-ROM představuje soubor 940 tištěných i rukopisných geologických map (1955-2001) v měřítku 1 : 25 000 uložených v archivu ČGS.

demo verze
obchod

 Krajiny České republiky v zrcadle statistiky

Krajiny České republiky v zrcadle statistiky

Geologie CHKO Jizerské hory

2004

Geologická mapa ČR 1 : 25 000 - 1. listy v kompletu s vysvětlivkami

Geologická mapa ČR 1 : 25 000 - 1. listy v kompletu s vysvětlivkami

List 24-111 Sněžné / Obnovené vydání základní geologické mapy v měřítku 1 : 25 000 - komplet složené mapy a textových vysvětlivek.

obchod

1. číslo GEO ENeRGY Newsletter

DVD-ROM Geologické mapy Evropy (1780-1918)

DVD-ROM Geologické mapy Evropy (1780-1918)

Trojjazyčný (český/slovenský/anglický) DVD-ROM Geologické mapy Evropy (1780-1918) se zaměřením na území České republiky a Slovenské republiky.

demo verze
obchod

Geologie CHKO Blanský les, Železné hory

2005

Geologická paměť krajiny

Geologická paměť krajiny

Tvář české krajiny je právě tak pestrá jako geologické složení republiky. Z toho vycházejí autoři publikace a dokazují, jak horniny a geologický vývoj podmiňují tvary reliéfu hornatin, vrchovin, pahorkatin i nížin.

recenze
obchod

Geologie CHKO České středohoří, Křivoklátsko, Lužické hory

Geologie CHKO České středohoří, Křivoklátsko, Lužické hory

Populárně pojatá geologie CHKO, obsahuje zjednodušenou geologickou mapu, stručný popis tvarů reliéfu, popis gelogického vývoje, zachování přírodního prostředí i další přírodovědecké údaje.

obchod - České středohoří
obchod - Křivoklátsko
obchod - Lužické hory

2006

Plyn sorbovaný v uhelných slojích hornoslezské pánve - Coal Bed Methane in Upper Silesian Basin

Plyn sorbovaný v uhelných slojích hornoslezské pánve - Coal Bed Methane in Upper Silesian Basin

Publikace shrnuje výsledky dosažené při pilotním průzkumu možností využití plynu sorbovaného v uhelných slojích.

obchod

Geologie CHKO Blaník, Kokořínsko

Geologie CHKO Blaník, Kokořínsko

Populárně pojatá geologie CHKO, obsahuje zjednodušenou geologickou mapu, stručný popis tvarů reliéfu, popis gelogického vývoje, zachování přírodního prostředí i další přírodovědecké údaje.

obchod - Kokořínsko
obchod - Blaník

2007

Geologická mapa České republiky / Geological Map of the Czech Republic 1 : 500 000

Geologická mapa České republiky / Geological Map of the Czech Republic 1 : 500 000

Česká geologická služba vydává po čtyřiceti letech novou geologickou mapu České republiky v měřítku 1 : 500 000.

stránka geologické mapy
obchod

Půdy České republiky - 4. vydání

Půdy České republiky - 4. vydání

Již čtvrté vydání publikace podávající širokému okruhu čtenářů zevrubný přehled hodnocení půd a jejich vlastností, informace o podmínkách jejich vzniku, o jejich uspořádání a rozšíření i praktickém významu

obchod

Environmental-geochemical Atlas of the Central-northern Part of the Copperbelt Province of Zambia

Environmental-geochemical Atlas of the Central-northern Part of the Copperbelt Province of Zambia

Geochemicko-environmentální atlas přináší výsledky několikaletého zkoumání antropogenně silně kontaminované oblasti Zambie.

obchod

Geologie CHKO Pálava, Litovelské Pomoraví

Geologie CHKO Pálava, Litovelské Pomoraví

Populárně pojatá geologie CHKO, obsahuje zjednodušenou geologickou mapu, stručný popis tvarů reliéfu, popis gelogického vývoje, zachování přírodního prostředí i další přírodovědecké údaje.

obchod - Pálava
obchod - Litovelské Pomoraví

2008

Stručná geologie základu Českého masivu a jeho karbonského a permského pokryvu

Stručná geologie základu Českého masivu a jeho karbonského a permského pokryvu

Publikace vznikala souběžně s Geologickou mapou České republiky v měřítku 1 : 500 000 a je do značné míry jejím doplňkem.

obchod

Geological Map of the Trans-Altay Gobi 1 : 500 000

Geological Map of the Trans-Altay Gobi 1 : 500 000

Aktuální geologická mapa této oblasti je shrnutím dlouholeté mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Mongolskem.

obchod