Editorial Board

Editor in Chief

RNDr. Tamara Sidorinová, Česká geologická služba, Praha

Members

RNDr. Karel Breiter, DrSc., Geologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha

RNDr. Tomáš Charvát, Fakulta stavební ČVUT, Praha

Mgr. Stanislav Čech, Česká geologická služba, Praha

doc. RNDr. Jaroslav Kadlec, Dr., Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha

doc. RNDr. Karel Kirchner, CSc., Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., Ostrava, pobočka Brno

RNDr. Petr Mixa, Česká geologická služba, Praha

Mgr. Martin Racek, Ph.D., Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

RNDr. Petr Rojík, Ph.D., Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje

Mgr. Veronika Štědrá, Ph.D., Česká geologická služba, Praha

doc. RNDr. Václav Ziegler, CSc., Praha

RNDr. Vladimír Žáček, Česká geologická služba, Praha