Publisher © Czech Geological Survey, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (print)

Albitized pyroclastic complex from Padochov near Oslavany (Boskovice Graben)

 

Jakub Jirásek, Dalibor Matýsek, Martin Sivek

Geoscience Research Reports 50, 2017, pages 39–44
Map sheets: Ivančice (24-34)

Full text (PDF, 1.29 MB)

Published online: 17 May 2017

Export to RIS

 

Abstract

Only very limited number of volcanic and pyroclastic rock occurrences are known from the Boskovice Graben. The newest one was described in 2011 from Padochov near Oslavany (20 km SSW of Brno). It forms a small natural outcrop 700 m S of Padochov and 1,200 m ENE of Oslavany. Stratigraphically it is situated approximately 40 to 85 meters above Coal I seam, slightly below the top of the Rosice-Oslavany Formation, and should be of Upper Carboniferous (Gzhelian) to Lower Permian (Asselian) age. Our investigation proved that the outcrop contains not only fine-grained massive volcanic rock of uncertain origin, but also a greenish rock derived from tuff with lapilli up to a few centimeters large. Such lapilli-tuff in both the direct bottom layer and tuff in the immediate roof have similar mineralogical composition like the massive rock. Massive volcanic rock is composed of very fine-grained plagioclase (69%) and quartz (29%) matrix (Fig. 2). Accessory phases (Fig. 3) are zircon, apatite, TiO2 minerals, possibly minerals of the monazite, xenotime, and rhabdophane groups, and secondary baryte. Chemical composition (Table 1) falls within the field of rhyolites (SiO2 = 76.0% and Na2O + K2O = 6.6%) in both TAS classification and Zr/Ti vs. Nb/Y diagram. Low K2O and high Na2O content suggests albitization of feldspar, which was also recognized in SEM element mapping (Fig. 2). According to the classification of metamorphic rocks the term tuffaceous adinole can be used for the present state of the rock. We suggest to use the term “albitized pyroclastic complex” for this occurrence, since its true nature is still not clear. Lapilli of size up to several centimetres indicate short distance transport from the source vent.
 

References

Buriánek, D. - Bubík, M. - Franců, J. - Fürychová, P. - Havlín, A. - Gilíková, H. - Janderková, J. - Konečný, F. - Krejčí, Z. - Krumlová, H. - Kryštofová, E. - Kunceová, E. - Müller, P. - Otava, J. - Paleček, M. - Pecina, V. - Poul, I. - Sedláček, J. - Skácelová, Z. - Šrámek, J. - Petrová, P. - Verner, K. - Večeřa, J. - Vít, J. (2011): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 24-341 Oslavany. - MS Čes. geol. služba. Praha.

Gartner, O. (1924): Afanitická žíla z permu boskovické brázdy. - Příroda 17, 409-411.

Houzar, S. - Hršelová, P. (2016): Přehled historie výzkumů permokarbonských sedimentů jižní části boskovické brázdy (Část 1. Historie dolování a mineralogie). - Acta Mus. Mor., Sci. geol. 101, 3-32.

Jaroš, J. - Malý, L. (2001): Boskovická brázda. In: Pešek, J., ed.: Geologie a ložiska svrchnopaleozoických limnických pánví České republiky, 208-223. - Čes. geol. úst. Praha.

Králík, J. - Malý, L. (1987): Tufogenní horniny permokarbonu jižní části boskovické brázdy. In: Sbor. III. konfer. Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách, 96-101. - ČSVTS, Zbýšov u Brna.

Malý, L. (1968): Keratofyrové žíly v permokarbonu boskovické brázdy. - Zpr. geol. Výzk. v Roce 1966, 169-170.

Malý, L. (1972): Vývoj karbonu a hlubinná stavba boskovické brázdy. In: Havlena, V. - Pešek, J. - Spudil, J., ed.: Sborník I. uhelně geologické konference katedry ložiskové geologie přírodovědecké fakulty Karlovy university v Praze, 195-209. - Přírodověd. fak. Univ. Karl. Praha,

McDonough, W. F. - Sun, S. S. (1995): The composition of the Earth. - Chem. Geol. 120, 223-253.

Middlemost, E. A. K. (1994): Naming materials in the magma/igneous rock system. - Earth. Sci. Rev. 37, 215-224.

Pearce, J. A. (1996): A user’s guide to basalt discrimination diagrams. In: Wyman, D. A., ed.: Trace element geochemistry of volcanic rocks: Applications for massive sulphide exploration, 79-113. - Geol. Assoc. Canada, Short Course Notes, 12, Winnipeg.

Přichystal A. (1993): Vulkanismus v geologické historii Moravy a Slezska od paleozoika do kvartéru. In: Přichystal, A. - Obstová, V. - Suk, M., ed.: Geologie Moravy a Slezska: Sborník příspěvků k 90. výročí narození prof. dr. K. Zapletala, 59-70. - Mor. Zem. Muz., Sekce geol. věd Přírodověd. fak. Masaryk. Univ. Brno.

Přichystal, A. (1994): Nové výskyty magmatických hornin v permu boskovické brázdy. - Geol. výzk. Mor. Slez. v Roce 1993 1, 60-62.

Zapletal, K. (1925): Keratofyru blízká žíla z permokarbonu oslavanského. - Sbor. Klubu přírodověd. v Brně za rok 1924 7, 78-81.

Zapletal, K. (1931): K mineralogii, petrografii, ložiskům a geologii západní Moravy. - Sbor. Klubu přírodověd. v Brně za rok 1930 13, 82-92.

Zapletal, K. - Locker, F. (1930): Die Eruptivgänge im Rossitz-Oslawaner Steinkohlengebiete. - Montan. Rdsch. 22(13), 278-280.