Publisher © Czech Geological Survey, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (print)

Vertical distribution of soil gas radon concentration in the environment of extremely low thickness of soils and subsoils

 

Ivan Barnet, Petra Pacherová

Geoscience Research Reports 47, 2014 (GRR for 2013), pages 99–102

Full text (PDF, 0.61 MB)

 

Abstract

A method of "Radon risk assessment of building sites" was approved in the Czech Republic by legislation in 2004. The standard method is based on soil gas radon sampling in the depth of 80 cm on building grounds. However, in some geological environments with extremely low thickness of soils and subsoils the standard depth is hardly achievable. Therefore the relationship of soil gas radon concentrations in a vertical profile, gamma dose rate and gammaspectrometrical measurements was studied on 106 localities characterised by low soil thickness and different radon index of basement rocks within the major geological units of the Czech Republic. The soil gas radon concentrations were measured using a newly developed soil probe operating with a side intake of soil gas. The linear regression of radon concentration and depth was confirmed until the most frequented achieved depth of 30-40 cm. The use of complementary parameters - gamma dose rate and gamma spectrometric field measurements has not brought statistically usable relationship in wide scale of variable geologic bedrock.
 

References

Abraham, M. - Veleba, B. - Švestka, J. - Luna, J. - Hůlka, L. - Žáček, M. (2002): Regional heavy mineral prospecting in the territory of the Czech Republic. - 41 str. GEOMIN s.r.o., Jihlava.

Alkanoglu, E. (1978): Geologisch-petrographische und geochemische Untersuchungen am Sudostrand des Menderes Massivs in Westanatolien/Turkey. - 166 str. Univ. Bochum.

Barnet, I. - Pacherová, P. - Neznal, Matěj - Neznal, Martin (2008): Radon in geological environment - Czech experience. - Czech Geol. Survey Spec. Pap. 19, 70 str.

Bodnar, R. J. (1993): Revised equation and table for determining the freezing point depression of H2O-NaCl solutions. - Geochim. cosmochim. Acta 57, 683-684.

Bosák, P. - Cílek, V. - Bednářová, J. (1993): Tertiary Morphogeny and Karstogenesis of the Bohemian Karst. In: Cílek, V., ed.: Krasové sedimenty. Fosilní záznam klimatických oscilací a změn prostředí. - Knih. Čes. speleol. společ. 21, 10-19.

Barnet, I. - Pacherová, P. - Procházka, J. (2012): Etapovázprávaza r. 2012 Vertikální distribuce radiometrických parametrů na lokalitách s nízkou mocností půd a zemin- podklad pro hodnocení radonového indexu v extrémních geologických podmínkách. - MS Min. život. prostř. Praha.

Borisenko, A. S. (1977): Study of salt composition of fluid inclusions in minerals using cryometric technique. - Geol. Geofiz. 8,16-27 (in Russian).

Janoušek, V. - Vrána, S. - Erban, V. - Vokurka, K. - Drábek, M. (2008): Metabasic rocks in the Varied Group of the Moldanubian Zone, southern Bohemia - their petrology, geochemical character and possible petrogenesis. - J. Geosci. 53, 31-46.

Halavínová, M. (2009): Zdroje, podmínky, mobilizace a migrace fluid v sedimentech pražské pánve během postdiagenetického vývoje. Disertační práce, 94 str. - Přírodověd. fak. Masaryk. univ. Brno.

Breiter, K. (2006): Geologická dokumentace a vyhodnocení vrtných prací. Dílčí zpráva úkolu SÚRAO Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv - 2. etapa. - Čes. geol. služba, Praha. (Použito se svolením SÚRAO.)

Davis, D. W. - Lowenstein, T. M. - Spencer, R. J. (1990): Meeting behaviour of fluid inclusions in laboratory-grown halite crystals in the system NaCl-H2O, NaCl-KCl H2O, NaCl-MgCl2-H2O, and NaCl-CaCl2-H2O. - Geochim. cosmochim. Acta 57, 683-684.

Lipschutz, M. E. - Balsiger, H. - Pelly, I. Z. (1971): Vanadium isotopic composition and contents in lunar rocks and dust from the Ocean of Storms. - Proc. Lunar Sci. Conf. 2, 1443-1450.

Neznal, Matěj - Neznal, Martin - Matolín, M. - Barnet, I. - Mikšová, J. (2004): The new method for assessing the radon risk of building sites. - Czech Geol. Survey Spec. Pap. 16, 48 str.

Kadlec, J. - Jáger, O. - Kočí, A. - Minaříková, D. (1992): Stáří sedimentární jeskyní výplně v Aragonitové jeskyni. - Čes. Kras (Beroun) 17, 16-23.

Croll, J. G. A. - Jones, E. W. J. (2006): Thermal ratchetting in periglacial environments. - Asian Conf. Permafrost, Lanzhou, China.

Folk, R. L. - Asserto, R. (1976): Comparative fabrics of length-slow and length-fast calcite and calcitized aragonite in a Holocene speleothem, Carlsbad Caverns, New Mexico. - J. sed. Petrology 46,486-496.

Litochleb, J. - Sejkora, J. - Krejča, F. - Šrein, V. - Šreinová, B. (2004): Pacova hora u Chýnova (Chýnovská jeskyně a lom) - nové výsledky mineralogického studia. - Bull. Mineral.-petrogr. Odd. Nár. Muz. (Praha) 12, 64-78.

Kalenda, P. - Neumann, L., ed. (2011): Náklony, globální tektonika a predikce zemětřesení. - 245 str. Čes. geologie, Praha.

Melka, K. - Suchý, V. - Zeman, A. - Bosák, P. - Langrová, A. (2000): Halloysite from karst sediments of the Koněprusy area: evidence for acid hydrothermal speleogenesis in the Bohemian Karst, Czech Republic. - Acta Univ. Carol., Geol. 44, 117-124.

IAEA - TECDOC - 1363 (2003): Guidelines for radioelement mapping using gamma ray spectrometry data. - IAEA.Vienna. 102

Pelíšek, J. (1957): Lesnické půdoznalství. - 435 str. St. zeměd. nakl., Praha.

Rohlich, P. - Chlupáč, I. (1951): Zbytky mořského cenomanu nad Sv. Janem pod Skalou. - Čas. Nár. Muz., Odd. přírodověd. 110.

Folk, R. L. - Chafetz, H. S. - Tiezi, P. A. (1985): Bizarre forms of depositional and diagenetic calcite in hot-spring travertines, Central Italy. In: Schneidermann, N.

Okrusch, M. (1974): Zur Entstehung metamorpher Rubin- und Sapphir-Lagerstatten. - Mitt. Techn. Univ. Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 9, 9 str. (separát).

Harris, P. M., ed.: Carbonate cements. - Soc. Econ. Paleont. Mineral., Tulsa, 349-369.

Orlov, A. (1931): Genetický poměr krystalického vápence, dolomitů a amfibolitů v chýnovských vápencových lomech. - Věst. Král. čes. Společ. Nauk, Tř. II 1-36.

Slobodník, M. - Melichar, R. - Hurai, V. - Bakker, R. J. (2012): Litho-stratigraphic effect on Variscan fluid flow within the Prague synform, Barrandian: Evidence based on C, O, Sr isotopes and fluid inclusions. - Mar. Petrol. Geol. 35, 128-138.

Pouba, Z. - Morávek, P. - Buriánková, D. - Fatková, J. - Fiala, J. - Jelínek, E. - Knotek, M. - Pudilová, M. - René, M. (1989): Český masiv - ověřování prognóz Au. Dílčí úkol: Au-traverz. - MS Geoindustria, Praha.

Procházka, V. - Kašparec, I. - Knésl, I. - Matějka, D. (2013): Drobné pevné částice a chemické zvětrávání melechovského granitu. - Sbor. Jihočes. Muz. (Č. Budějovice), přír. Vědy 53, 19-32.

Gary, M. O. - Sharp, J. M., Jr. (2006): Volcanogenic karstification in Sistema Zacatón, Mexico. In: Perspectives on karst geomorphology, hydrology, and geochemistry. A tribute volume to Derek C. Ford and William B. White. - Geol. Soc. Amer. Spec. Paper 404, 79-89.

Preis, K. (1897): Rozbory některých českých minerálů. - Věst. Král. čes. Společ. Nauk, Tř. mat.-přírodověd. 19, 1-5.

Suchý, V. - Heijlen, W. - Sýkorová, I. - Muchez, P. - Dobeš, P. - Hladíková, J. - Jačková, I. - Šafanda, J. - Zeman, A. (2000): Geochemical study of calcite veins in the Silurian and Devonian of the Barrandian Basin (Czech Republic): evidence for widespread post-Variscan fluid flow in the central part of the Bohemian Massif. - Sedimentary Geol. 131, 201-219.

Raith, M. M. - Schumacher, R. (2014): Ruby-fuchsite rocks from the Kodagu District, Southern India. - Access. March 1, 2014 at http://www.conventus.de/fileadmin/media/2012/mm7/Poster/PS1-P0 4_R.Schumacher

Suchý, V. - Sýkorová, I. - Dobeš, P. - Machovič, V. - Filip, J. - Zeman, A. - Stejskal, M. (2012): Blackened bioclasts and bituminous impregnations in the Koněprusy Limestone (Lower Devonian), the Barrandian area, Czech Republic: implications for basin analysis. -Facies 58, 759-777.

Guo, L. - Riding, R. (1992): Aragonite laminae in hot water travertine crusts, Rapolano Terme, Italy. - Sedimentology 39, 1067-1079.

Procházka, V. - Matějka, D. (2006): Rock-forming accessory minerals in the granites of Melechov massif. - Acta univ. Carol., Geol. 48, 71-79.

Jones, B. - Renaut, R. W. - Rosen, M. R. (1996): High-temperature (>90 °C) calcite precipitation at Waikite Hot Springs, North Island, New Zealand. - J. Geol. Soc. 153, 481-496.

Procházka, V. - Žáček, M. -Fottová, D. - Matějka, D. - Štěpánová, M., 2011: Některé vztahy mezi chemickým zvětráváním melechovského granitu a látkovou bilancí malého povodí Loukov. - Sbor. Jihočes. Muz. (Č. Budějovice), přír. Vědy 51, 5-20.

Schreyer, W. - Werding, G. - Abraham, K. (1981): Corundumfuchsite rocks in Greenstone belts of Southern Africa: petrology, geochemistry, and possible origin. - J. Petrology 22, 191-231.

Suchý, V. - Zeman, A. (1999): Hydrotermální původ jeskyní v Českém krasu: Nové paradigma. - Acta Mus. Morav., Sci. natur. 84, 97-119.

Procházka, V. - Žáček, M. - Vlček, V. - Langrová, A. (2009): Chování některých prvku při zvětrávání granitoidů melechovského masivu. - Zpr. geol. Výzk. v Roce 2008, 189-195.

Lynne, B. Y. (2013): Siliceous sinter: an early exploration tool and direct link to ageothermal reservoir. In: Proceedings, Thirty-Eight Workshop on Geothermal Reservoir Engineering. February 11-13, 2013, SGP-TR-198. - Stanford Univ., Stanford, California.

Schroll, E. (1976): Analytische Geochemie, část II. Grundlagen und Anwendungen. - F. Enke, Stuttgart.

Tyráček, J. - Westway, R. - Bridgland, D. (2004): River terraces of the Vltava and Labe (Elbe) system, Czech Republic, and their implications for the uplift history of the Bohemian Massif. - Proc. Geol. Assoc. 115, 101-124.

Zeman, A. - Suchý, V. - Dobeš, P. - Hladíková, J. - Jačková, I. - Bosák, P. (1997): Hydrotermální kalcitové žíly a předkřídové korozní tvary v prostoru Velkolomu Čertovy schody (první výsledky). - Čes.Kras (Beroun) 23, 33-40.

Lysenko, V. - Slačík, J. (1977): Příspěvek k sukcesi minerální výplně Koněpruských jeskyní. - Čas. Mineral. Geol. 22, 307-315.

Tomášek, M. (2007): Půdy České republiky. - 68 str. Čes. geol. služba, Praha.

Uher, P. - Kováčik, M. - Kubiš, M. - Shtukenberg, A. - Ozdín, D. (2008): Metamorphic vanadian-chromian silicite mineralization in carbon-rich amphibole schist from Malé Karpaty Mountains, Western Carpathians, Slovakia. - Amer. Mineralogist 93, 63-73.

Valeton, L. (1972): Bauxites. - 226 str. Elsevier, Amsterdam.

Suchý, V. - Zeman, A. (1999): Hydrotermální původ jeskyní v Českém krasu: nové paradigma. - Acta Mus. Morav., Sci. geol. 84, 97-119.

Žáček, M. - Páša, J. (2006): Detailní geochemický výzkum. Dílčí zpráva projektu SÚRAO Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv 2. etapa. - MS GEOMIN s.r.o., Jihlava. (Použito se svolením SÚRAO.)

Tucker, M. E. - Wright, V. P. (1990): Carbonate Sedimentology. - 482 str. Blackwell. Oxford - London.

Vrána, S. (1991): Corundum in the continental Upper Cretaceous sandstone in southern Bohemia, its composition, provenance and dissolution. - Čas. Mineral. Geol. 36, 237-242.

Vrána, S. (2011): Manganese-rich garnet-quartz rocks and gneisses in the Bohemian part of the Moldanubian Zone: lithostratigraphic markers. - J. Geosci. 56, 359-374.

Vrána, S. - Novák, M. - Selway, J. B. (1997): Chýnov near Tábor, Mica-rich rocks with Cr-bearing muskovite and accessory Cr-bearing dravite. In: Novák, M. - Selway, J. B., ed: Field trip guidebook, Tourmaline 1997, International Symposium on turmaline, 93-98. - Morav. muz. Brno.

Žáček, V. (2002): Chromium anomaly in Devonian metapelite at Petrov (Northern Moravia, Czech Republic). - Geolines 14, 108-110.